FAST FOOD ÜRÜN TERCİHLERİNDE OYUNCAK ETKİSİ

Çalışmanın amacı, 10-14 yaş grubundaki tüketicilerin fast food ürünlerinden etkilenmelerinde oyuncakların rolünü incelemektir. Bu amaçla, Burger King cinsiyet odaklı Barbie ve araba oyuncaklarının yer aldığı oyuncaklı ve oyuncaksız menü görselleri ile McDonalds’ın unisex oyuncağının yer aldığı oyuncaklı ve oyuncaksız menü görselleri kullanılmıştır. Deneye katılan 10-14 yaş grubundaki tüketicilerin cinsiyet ve fast food tüketim alışkanlıklarına göre oyuncaklı ve oyuncaksız menülerden etkilenme düzeyleri arasında fark olup olmadığı analiz edilmiştir. Çalışmada nörogörüntüleme tekniklerinden Galvanic Deri Tepkisi ve Göz İzleme cihazları kullanılmıştır. Katılımcılara Burger King ve McDonalds’ın oyuncaklı ve oyuncaksız menü görellerinden oluşan 38 sn’lik video izlettirilmiş saniye ve kiloohm(kohm) düzeyinde sayısal veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinde Wilcoxon İşaret Testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda katılımcıların oyuncaklı ve oyuncaksız menülerden cinsiyet ve fast-food sevme düzeylerine göre etkilendikleri belirlenmiştir. Katılımcıların fast-food tüketim sıklıkları ve menü tercihlerine göre oyuncaklı ve oyuncaksız menülerden etkilenme düzeyi farklılıklarının olmadığı tespit edilmiştir.

THE EFFECT OF TOYS ON FAST-FOOD PRODUCT PREFERENCES

The aim of the study is to examine the role of toys in 10-14 age group consumers being affected by fast food products. For this purpose, menu images of Burger King with toys, which include gender-oriented Barbie and car toys, and without toys, and menu images of Mc Donald's with toys, which include McDonalds' unisex toy, and without toys, were used. It was analyzed whether there is a difference between the effects of the menus with and without toys according to the gender and fast food consumption habits of the consumers in the 10-14 age group participating in the experiment. Galvanic Skin Response and Eye Tracking devices, which are neuro imaging techniques, were used in the study. Participants were shown a 38-second video consisting of Burger King and McDonalds' menu images with and without toys, and numerical data at the level of seconds and kiloohms (kohm) were obtained. Wilcoxon Sign Test was used to analyze the data. As a result of the analysis, it was determined that the participants were affected by the menus with and without toys according to their gender and fast-food liking. It was determined that there was no difference in the level of being affected by the toy and non-toy menus according to the fast-food consumption frequency and menu preferences of the participant

Kaynakça

Bernhardt AM, Wilking C, Adachi-Mejia AM, Bergamini E, Marijnissen J, Sargent JD. (2013). How Television Fast Food Marketing Aimed at Children Compares with Adult Advertisements, Erişim 29 Temmuz 2019, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0072479

Bosi, Tülay Bağcı, Toker Ergüder, Joao Breda, Jo Jewell (2018) Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye’de Çocuklara Yönelik Gıda Pazarlamasının İzlenmesi Raporu, Erişim 25 Temmuz 2019, https://www.tuseb.gov.tr/enstitu/tacese/yuklemeler/RAPORLAR/dso_2018_turkiyede_cocuklara_yonelik_gida_pazarlamasinin_izlenmesi_raporu_2018.pdf

Cairns Georgina, Kathryn Angus, Gerard Hastings, (2009). The Extent, Nature And Effects Of Food Promotıon To Chıldren: A Revıew Of The Evıdence To December, Erişim 25 Temmuz 2019, https://www.who.int/dietphysicalactivity/Evidence_Update_2009.pdf

Critchley E. (2002). Electrodermal Responses: What Happens in the Brain. Neuroscientist 8(2), 132–142.

Hawkes C. (2002). Marketing activities of global soft drink and fast food companies in emerging markets: A review. In: Globalization, Diets and Noncommunicable Diseases. Geneva, World Health Organization.

Hobin, Erin P. David G. Hommond, Samantha Daniel, Rhona M. Hanning, Steve R. Mankse, (2012). The Happy Meal® Effect: The Impact of Toy Premiums on Healthy Eating Among Children in Ontario, Canada”, Canadian Public Health Association, 103(4), 244-248.

https://www.internethaber.com/dunya-obezite-siralamasinda-turkiye-sok-etti-son-siralamaya-bakin-foto-galerisi-2009784.htm?page=4, Erişim 6 Şubat 2020

https://www.shimmersensing.com/products/shimmer3-wireless-gsr-sensor, Erişim 26 Temmuz 2019.

Incredibly Cute Meals Inspired By Japanese Cuisine, Erişim 6 Şubat 2020, https://www.boredpanda.com/cute-food-art-japanese/?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=organic

İlgün, Eylem, (2006). Satış Promosyonlarının Nihai Tüketici Satın Alma Davranışları İle İlişkisi Ve Türk GSM Sektöründe Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Leibowitz J RJ, Ramirez E, Brill J, Ohlhausen M. A, (2012). Review of Food Marketing to Children and Adolescents: Federal Trade Commission Follow-Up Report, Erişim 27 Temmuz, 2019, https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/review-food-marketing-children-and-adolescents-follow-report/121221foodmarketingreport.pdf

McAlister, Anna R, Bettina Cornwell, (2012). Collectible Toys as Marketing Tools: Understanding Preschool Children’s Responses to Foods Paired with Premiums”, Journal of Public Policy & Marketing, 31 (2), 195–205.

Odabaşı, Yavuz. Mine Oyman. (2005). Pazarlama İletişimi Yönetimi, İstanbul: MediaCat

Özdoğan, F.B., (2008). Göz İzleme ve pazarlamada kullanılması üzerine kavramsal bir çalışma, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 134- 147.

Sağlam, Sedriye. (2016). Eğitim Seviyesinin Satış Promosyonlarının Türünün Tercihine Etkisi Üzerine Bir Odak Grup Çalışması, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.