Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlama algısı ve okullarda mevcut stratejik planlama uygulamalarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi1
Görüntülenme :
801
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik gelişmelerin hızlanması, teknolojideki hızlı gelişmeler, rekabetin artması ve dış çevre koşullarındaki hızlı değişim, okulların mevcut durumlarını analiz etmelerini ve geleceklerini planlamalarını zorunlu kılmıştır. Bu da okullarda stratejik planlama düşüncesinin yaygınlaşmasına ve stratejik planların hazırlanmasına neden olmuştur. Tarama modeli ile yapılan bu çalışmanın iki temel amacı vardır. Birincisi, yönetici ve öğretmenlerin okullarda stratejik planlamaya ilişkin algılarını ve okullardaki mevcut stratejik planlama uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. İkinci amacı, yönetici ve öğretmenlerin okullarda stratejik planlamaya ilişkin algıları/inançları ile okullardaki mevcut stratejik planlama uygulamaları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Van ilindeki ilköğretim okullarında görev yapan toplam 500 yönetici ve öğretmen üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen; "Okullarda Stratejik Planlama Algısı" ve "Okullarda Stratejik Planlama Uygulamalarını Değerlendirme" ölçekleri kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada, yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlama konusunda olumlu bir algıya sahip oldukları, buna karşın mevcut stratejik planlama uygulamalarının amacına uygun olarak yürütülmediğini düşündükleri; ayrıca yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlama algıları (inançları) ile okullardaki mevcut stratejik planlama uygulamalarına ilişkin görüşleri arasında zayıf bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Acceleration of economic developments, rapid develoments in technology, increase in rivalry and rapid alteration in external conditions of the environment enforced schools to analize their current situations and to plan their future. This resulted in bringing in the idea of strategical planning at schools and made a start of the period to prepare strategical plans. This study achieved by scanning model has two main goals: First, to determine how strategical planning is perceived by the administrators and the teachers at schools and to determine the concept of current applications of strategical plannings at schools. Second, to determine the relation between the understanding/believes of administrators, teachers towards the strategical plannings and the current applications of strategical plannings at schools. This research consists of in total 500 teachers and administrators working at primary state schools in Van in 2010- 2011 education year. The data of the research is developed by the researchers and achieved by using these scales: "perception of strategical planning at schools" and "the evaluation of the strategical planning practises at schools". In this research, it is concluded that as an administirative application at schools, strategical planning is perceived fairly positive by the administrators and the teachers however current strategical planning applications don't serve its aim; besides There is a weak relation between the strategical planning perception of the administrators and the teachers at schools, and the thoughts towards the current strategical planning applications.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :