Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlik algıları ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kabulleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı1, Trakya Üniversitesi2, Eğitim Fakültesi3, Bilg
Görüntülenme :
585
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlik algılarının incelemek ve teknoloji liderliği öz-yeterlik algıları ile teknolojiye yönelik kabulleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Hacıfazlıoğlu, Karadeniz ve Dalgıç (2011a) tarafından geliştirilen Teknoloji Liderliği Öz-Yeterlik Ölçeği ve Davis (1989) tarafından geliştirilen Teknoloji Kabul Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Tekirdağ merkez ilçe, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan 269 okul yöneticisinden elde edilmiştir. Araştırma bulguları, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği konusunda kendilerini genel olarak yüksek düzeyde yeterli gördüklerini ortaya koymuştur. Araştırma bulguları, okul yöneticilerinin, teknoloji liderliği boyutları arasında kendilerini en çok "Vizyoner Liderlik" boyutunda yeterli gördüklerini, bunu sırasıyla "Profesyonel Uygulamada Mükemmellik", "Dijital Vatandaşlık", "Dijital Çağ Öğrenme Kültürü" ve "Sistematik Gelişim" boyutlarının izlediğini ortaya koymuştur. Bu araştırmada, okul yöneticilerinin, "Teknoloji Liderliği Öz-yeterliği" toplam ve alt boyutlarındaki puanları arasında cinsiyet ve eğitim kademesine göre anlamlı bir fark bulunamazken, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili herhangi bir hizmet içi eğitim alma durumuna göre "Profesyonel Uygulamada Mükemmellik" alt boyutu ve "Teknoloji Liderliği Öz-yeterlik" toplam puandaki farklar anlamlıdır. Ayrıca araştırmada okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlik algıları ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik kabulleri arasında algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı değişkenleri temelinde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of the study is to examine school administrators' perceptions of technology leadership selfefficacy and display its relationship with their acceptance of ICT. Technology Leadership Self-Efficacy Scale developed by Hacifazlioglu, Karadeniz, and Dalgic (2011a) and Technology Acceptance Scale developed by Davis (1989) were used as data collection tools. Data were obtained in 2011-2012 educational year from 269 school administrators who were on duty at primary and middle schools of Tekirdağ Central County, Çorlu and Çerkezköy counties. Study findings revealed that school administrators generally considered themselves highly self-efficient in technology leadership. Among technology leadership dimensions school administrators considered themselves the most efficient in "Visionary Leadership" which was followed by "Excellence in Professional Practice", "Digital Citizenship", "Digital Age Learning Culture", and "Systematic Improvement". While no significant difference was found between "technology leadership self-efficacy" totals and views on its sub-dimensions in terms of gender and education level, a significant difference was found between the subdimensions of "perfection in professional application" and "Technology leadership self-efficacy" totals in terms of in-service training received on ICT. Moreover, a positively significant relationship was identified between school administrators' technology self-efficacy perceptions and their acceptance of the use of information and education technologies in terms of the variables 'Perceived Benefit' and 'Perceived Ease of Use'.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :