Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
531
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırmaya Sivas il merkezindeki ilköğretim okullarında çalışan 244 öğretmen katılmıştır. Araştırmada, Bass ve Avolio (1995) tarafından geliştirilen "Çoklu Faktör Liderlik Anketi-Değerlendirme Formu" ve Yılmaz (2005) tarafından geliştirilen "Okulda Örgütsel Güven Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve Çoklu Regresyon Analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları, okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışlarını işlemci liderlik davranışlarına göre daha fazla gösterdiklerini, öğretmenlerin okulda algıladıkları güven düzeyinin düşük olduğunu ve güvenin, liderliğin laissez-faire ve istisnalarla yönetim (pasif) alt boyutlarıyla negatif ve anlamlı bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre, örgütsel güvenin çalışanlara duyarlılık alt boyutunun en güçlü yordayıcısının istisnalarla yönetim (pasif), yöneticiye güven alt boyutunun istisnalarla yönetim, yeniliğe açıklık alt boyutunun idealleştirilmiş etki (atfedilen) ve iletişim ortamı alt boyutunun ise idealleştirilmiş etki (davranış) olduğu ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine the relationships between school principals' leadership styles and teachers' organizational trust level. "Multi Factor Leadership Survey-Evaluation Form" and "Organizational Trust Scale in Schools" were used to gather data. The data was analyzed by using Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis. Results showed that school principals are more likely to behave as a transformational leader, teachers' organizational trust level is low and trust is negatively associated with laissez-faire and management by exceptions (passive). Results also indicated that the strongest predictor of organizational trust is management by exceptions (passive) in the dimension of sensitivity for personnel, management by exceptions (active) in the dimension of trust in principal, idealized influence (attributed) in the dimension of openness to innovation, and idealized effect (behavior) in communicative environment dimension.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :