Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

7. sınıf matematik öğretim programının değerlendirilmesi: kazanımlara ulaşılabilirlik ve kazanım örüntüleri açısından

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği1, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi2, OFMA Matematik Eğitimi3
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı ilköğretim 7. sınıf matematik programının cebir öğrenme alanın kazanımlara ulaşılabilirliğini ve kazanımlar arasındaki örüntüyü belirlemektir. Çalışmaya Balıkesir ili merkez ilköğretim okulları arasından tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 540 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Ayrıca yedinci sınıf matematik derslerine giren 10 matematik öğretmeniyle odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak cebir erişi testi, görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz, ilişkili örneklemler için t testi ve kovaryans analizi ile tetrakorik korelasyon kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada, matematik öğretim programı cebir öğrenme alanı uygulamaları sonucu öğrencilerin cebir testi puan ortalamalarının son test lehine anlamlı (p<.05) olduğu, ancak son test mutlak başarı puan ortalamalarının 0.75 in altında kalması nedeni ile tam öğrenme düzeyine ulaşılamadığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin kazanımların yaklaşık % 55'ine 0.75 düzeyinde ulaşmış olmaları, öğretim sürecinin kazanımlara ulaşılabilirliği sağlamada beklenen düzeyde etkili olamadığını göstermiştir. Bunun yanında önsel kazanım örüntüleri ile tetrakorik korelasyon sonuçlarına göre ortaya çıkan kazanım örüntüleri arasında da farklılıklar olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to define reaching of attainment levels of algebra learning fields in 7th grade mathematics education program and the pattern between the acquisitions. 540 seventh grade students, determined by stratified sampling method among primary schools in Balıkesir city centre participated in the study. As data collection tool, pre and post test has been enhanced with the aim of defining the level in obtaining acquisitions of Algebra learning curriculum applications. Also focus group discussions were made with 10 teachers giving 7th grade mathematics lecture in the primary school. The data obtained have been evaluated using descriptive analysis, t test for related samples and tetrachoric correlation. As a result of the study it has been concluded that; as a result of Algebra learning fields applications in Mathematic curriculum, the students' Algebra test point averages are meaningful in favour of the post-test (p<.05) but for the reason that the post-test's absolute success point averages are under 0.75, the complete learning level has not reached that the students' obtaining just about 55% of the acquisitions at the level of 0.75 has shown the learning process are not as sufficient as expected level for providing accessibility of learning process' and that there have been differences between acquisition levels put forward by the experts and tetrachoric correlation results.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :