Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 2 Sayfalar 1 - 5 2019-12-15
KLİNİK KARAR VERME SÜRECİNDE HEMŞİRELERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ
Emine Özge Avcı,Mürüvvet Başer
18 261

Öz Hemşireler, mesleğine özgün teorik ve uygulama bilgisini etkili ve verimli biçimde kullanarak doğru kararlar almalı, topluma kaliteli ve güvenli bakım sunmalıdır. Hemşireler için karar verme hemşirelik sürecinin tüm basamaklarını da içeren, problemlerin çözümünde uygun girişimlerin belirlenmesi ve sonuçlarının değerlendirildiği bir süreçtir. Hemşireliğin kendi kendini yönetmesi ve kendi kararlarını kendisinin verebilmesi kuralı meslekleşmenin değişmez ölçütüdür ve bu noktada hemşirelikte liderliğin önemi bir kat daha artmaktadır. Bu derlemede hemşirelikte klinik karar vermenin önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Klinik karar verme, liderlik, hemşirelik
1. Adair, J. Karar Verme ve Problem Çözme (Çev: Kalaycı N. Edit: Atay MT.). Gazi Kitabevi. 2000, Ankara2. Ardahan, M., Konal, E. Hemşirelikte Yöneticilik ve Liderlik. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 6(1):140–147.3. Arslan, G.G., Demir, Y., Eser, I., Khorshid, L. Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Eğilimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009; 12:72-80.4. Bayram, Ş. Liderlik Kavramı ve Liderlik Türlerinin İnovasyon Üzerindeki Etkileri. Gebze Yüksek Teknoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. 2013, Gebze.5. Benner, P. From Novice to Expert. The American Journal of Nursing. 1982 Vol. 82, No. 3 :402-407.6. Benner, P. Using the Dreyfus Model of Skill Acquisition to Describe and Interpret Skill Acquisition and Clinical Judgment in Nursing Practice and Education. The Bulletin of Science, Technology and Society Special Issue: Human Expertise in the Age of the Computer 2005;24:188–99.7. Cooper, S., Endacott, R., Cant R. Measuring Nontecnical Skills in Medical Emergency Care: A Review of Assessment Measures. Emergency Medicine Journal 2010;2(1):7-16.8. Fotheringham, D. Triangulation for the Assessment of Clinical Nursing Skills: A Review of Theory, Use and Methodology. The International Journal of Nursing Studies 2010;47(3):386-91.9. Girvin, J. Leadership and Nursing: Part Three: Traditional Attidues and Socialisation. Nursing Management 1996, 3(3):20-22.10. Gillespie, B.M., Polit, D.F., Hamlin, L., Chaboyer, W. Developing a Model of Competence in the OR:Psycometric Validation of Perceived Perioperative Competence Scale-revised. The International Journal of Nursing Studies 2012;49(1):90–101.11. Kelleci, M.M., Gölbaşı, Z. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004;8:1-8.12. Koçel, T. İşletme Yöneticiliği. Beta Yayınevi 16.baskı, İstanbul, 2015:140-157.13. Lauri, S., Salanterä, S., Chalmers, K, et al. An Exploratory Study of Clinical Decision-making in Five Countries. Journal of Nursing Scholarship 2001;33(1):83-90.14. Leblebici, D.N. 21. Yüzyılın Liderlik Anlayışına Bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008;32(1):61-72.15. Muir, N. Clinical Decision-Making: Theory and Practice. Nursing Standard 2004;18:47-52.16. Potter, P.A. Critical Thinking in Nursing Practice. In: Fundamentals of Nursing. PA Potter, AG. Perry (Ed.), 7th ed. Mosby Elsevier, St. Louris, Missouri, 2009;215-230.17. Soyluer, B. Özel Hastanelerde Yönetici Hemşirelerin Liderlik Davranışlarının Hemşirelerin Motivasyonları Üzerindeki Etkisi (Bayındır Hastanesi Örneği). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010.18. Sucu, G., Dicle, A., Saka, O. Hemşirelikte Klinik Karar Verme, Etkileyen Etmenler Ve Karar Verme Modelleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2012;(9):52-60.19. Sullivan, E. Effective Leadership and Management in Nursing. New Jersey: Prentice Hall Inc. 2001:440-53.20. Taşçı, S. Hemşirelikte Problem Çözme Süreci. Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelik Özel Sayısı 2005;14:73-8.21. Taylan, S., Alan S., Kadıoğlu S. Hemşirelik Rolleri ve Özerklik. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2012; 2: 69.22. Terzioğlu, F., Taşkın, L. Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolünün Liderlik Davranışlarına ve Hemşirelik Mesleğine Yansımaları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 12 (2):62-7.23. Thompson, C.A. Conceptual treadmill: The need for ‘middle ground’ in clinical decision making theory in nursing. Journal of Advanced Nursing 1999;30(5):1222-29.24. Tosun, N. Sağlık Ekibinin Karar Verme Sürecinde Hemşirenin Rolü. Koçar İH, Erikçi S, Baykal Y, editörler. İç Hastalıklarında Karar Verme. Ankara: Gata Basımevi; 2002:117- 22.25. Ulu, N. Yönetici Hemşirelerde Problem Çözme ve Karar Verme Becerileri (İzmir Güney Bölgesi Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Örneği). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı. İstanbul. 2014:39-40. 26. Uyer, G., Hemşirelik ve Yönetim. Ankara. Hürbilek Matbaacılık, 1993: 51-8.27. Vatan, F. Hemşirelerde Liderlik Geliştirmede Formal Mentorluk Programı: Eylem Araştırması. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009 İzmir.28. Yiğit, S., Yazarkan, H. Liderlik Tarzı ile Mesleki Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014;41:71-84.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Bölüm Derleme Bölümü
Yazarlar Orcid : 0000-0001-5119-4624Yazar: Emine Özge Avcı (Sorumlu Yazar)Kurum: Nevşehir Devlet Hastanesi, Anestezi 3. Basamak Genel Yoğun Bakım Ünitesi, Nevşehir, TürkiyeÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-4565-2275Yazar: Mürüvvet Başer Kurum: Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, KayseriÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019


Makalenin Yazarları
Emine Özge Avcı
Mürüvvet Başer