REZERV OPSİYON MEKANİZMASININ DÖVİZ KURU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Öz 2007 yılında başlayıp birçok ülke ekonomisini etkisi altına alan küresel kriz döneminde merkez bankaları, kısa vadeli faiz oranlarının yetersiz kalması nedeniyle diğer para politikalarına yönelmeye başlamıştır. Gelişmiş ülkeler tarafından uygulanan bu para politikaları küresel sermayenin gelişmekte olan ülkelere doğru yönelmesine sebep olmuştur. Türkiye ekonomisi de küresel sermaye hareketlerindeki bu kaymanın yaşandığı ekonomilerden biridir. TCMB finansal istikrar üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için rezerv opsiyon mekanizması politikasını geliştirmiştir. Bu çalışmada 2011:09–2018:12 arası dönemdeki aylık veriler kullanılarak Türkiye’de uygulanan rezerv opsiyon mekanizmasının döviz kuru üzerindeki etkileri incelenmiştir. Engle-Granger Eşbütünleşme ve Toda-Yamamoto Nedensellik analizleri kullanılarak yapılan bu çalışmanın sonucunda rezerv opsiyon mekanizmasının döviz kuru üzerinde önemli etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

AHMAD, F. (2013). The Effect of Oil Prices on Unemployment: Evidence from Pakistan, Business and Economics Research Journal, 4(1):43-57

ALPER, K ve diğerleri (2012). Rezerv Opsiyonu Mekanizması, TCMB Ekonomi Notları, Sayı:2012-28, s.2.

AMIRI, A., Ventelou, B. (2012). Granger Causality Between Total Expenditure On Health and GDP in OECD: Evidence From The Toda–Yamamoto Approach, Economics Letters, 116(3): 541-544

ARABACI, H. (2017). Küresel Kriz Sonrası Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları, Social Sciences Research Journal, 6(4): 1-10.

ATILĞAN, M. H. (2016). Yeni Para Politikası Anlayışı ve Finansal İstikrar, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2): 249-268

AYSAN, A. ve diğerleri (2014). Managing Short-Term Capital Flows in New Central Banking: Unconventional Monetary Policy Framework in Turkey, TCMB Working Paper, No:14/03, Şubat, ss.1-25.

BERISHA, E. ve diğerleri (2015). Income Inequality And Household Debt: A Cointegration Test, Applied Economics Letters, 22(18): 1469-1473

BÖCÜOĞLU, Mehmet Emin (2015). Rezerv Opsiyon Mekanizmasının Banka Davranışlarına Etkisi, TCMB Uzmanlık Tezi, Ankara, Haziran, s.21.

ÇETİN, M.Ö. (2016). TCMB Para Politikası Uygulamalarının Gelişimi, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8(14): 67-101

DEĞERLİ A., Fendoğlu S. (2013). Reserve Option Mechanism as a Stabilizing Policy Tool: Evidence from Exchange Rate Expectations, TCMB Working Paper, 13(28), s.2.

DEMİRHAN, B. (2013). Banu Demirhan, Türkiye’ de Yeni Yaklaşım Çerçevesinde Para Politikalarının Finansal İstikrarı Sağlama Yönünde Uygulanması, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(2): 567-589.

DRITSAKI, C. (2018). Causality between Spending and Revenue in Case of Greece through Toda and Yamamoto Methodology, Journal of Business and Economic Policy, 5(1): 9-21.

ENDERS, W. (2004). Applied Econometric Time Series, 2. Baskı, U.S.A.: Hamilton Printing, ss.335-336.

ENGLE, R.F., Granger, C.W.J. (1987), Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, Econometrica, 55(2):251-276.

ERGİN, A., Aydın ve H.İ. (2017). Finansal İstikrarı Sağlamaya Yönelik Bir Araç: Rezerv Opsiyon Mekanizması, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(1): 63-75

ERMİŞOĞLU, E. ve diğerleri (2013). Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Kur Oynaklığı, TCMB Ekonomi Notları, Sayı: 2013/04, 31 Ocak, ss.1-8.

ERSOY, H., Işıl G. (2016). Küresel Kriz Sonrası Merkez Bankası Para Politikaları ve Finansal Sistem Üzerine Etkileri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:15, Özel Sayı:29, Bahar, ss.349-374.

GÖK, İ.Y. (2016). Reserve Options Mechanism: The New Monetary Policy Tool of CBRT and Its Effect on Exchange Rate Volatility, International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, 9(3): 50-54

IMF (2013). Country Report, No:13/364, Washington, Aralık, s.13.

İÇELLİOĞLU, C. (2017). Finansal İstikrar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Stratejisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20): 20-38

KARA M., Afsal M.Ş. (2018). The Effectiveness of Monetary Policy Instruments Applied for Financial Stability in Turkey, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(3):1822-1847

KÜÇÜKSARAÇ, D., Özel, Ö. (2012). Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Optimal Rezerv Opsiyonu Katsayılarının Hesaplanması, TCMB Çalışma Tebliği, No:12/32, Kasım, s.4-5.

OH, C. (2005). The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the Korean Economy, Tourism Management, 26:39-44

ÖNER, S. (2018). 2008 Küresel Krizi Sonrası Dönem TCMB Para Politikası Uygulamaları, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 5(12):409-416

RAFAILIDIS, P., Katrakilidis, C. (2016). Oil Prices And The US Effective Exchange Rate: A Hidden Cointegration Analysis, Economics and Business Letters, 5(4):134-144

SEREL, A., Özkurt, İ. (2014). Geleneksel Olmayan Para Politikası Araçları ve TCMB, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı:22, ss.56-71.

SHIMUL, S.N. (2013). Remittance and economic development: Evidence from Bangladesh, Business and Economic Horizons, 9(1):15-21

SIAMI-NAMINI, S. (2017). Granger Causality Between Exchange Rate and Stock Price: A Toda Yamamoto Approach, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(4): 603-607

ŞAHİN, A. ve diğerleri (2015). Effectiveness Of The Reserve Option Mechanism As A Macroeconomic Prudential Tool: Evidence From Turkey, Applied Economics, 47(56):6075.

TCMB (2011). Yıllık Rapor, s.54

TCMB (2012). Yıllık Rapor, s.31-32.

TCMB (2013). Yıllık Rapor, s.39.

TCMB (2014). Yıllık Rapor, s.38-39.

TCMB (2015). Yıllık Rapor, s.41.

TCMB (2016). Yıllık Rapor, s.34-43.

TCMB (2017). Yıllık Rapor, s.25.

TCMB,https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Egitim-Akademik/Terimler+Sozlugu/ (Erişim Tarihi: 28.12.2018)

TODA, H.Y., Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference In Vector Autoregressions With Possibly Integrated Processes, Journal of Econometrics, 66(1-2): 225-250

WAHAB, M. ve diğerleri. (2016). The Study of Co-integration and Causal Link between Islamic Bank Financing and Economic Growth, Abasyn University Journal of Social Sciences, 9:134-146

WOLDE-RUFAEL, Y. (2010). Bounds Test Approach To Cointegration And Causality Between Nuclear Energy Consumption And Economic Growth in India, Energy Policy, 38(1): 52-58

YÜCEL, T., Serbest, E. (2012). Yeni Dönem Para Politikası Araçları, Dayanışma Dergisi, Sayı: 116, ss.8-17.

ZHOU, J. ve diğerleri (2017). Research on Cointegration Relationship Between the Electric Spot Markets and Future Markets, 4th International Conference on Engineering Technology and Application (ICETA2017), Nagoya Japonya, ss.74-80