Post Keynesyen İktisat, Ana Akım İktisada Alternatif Olabilir mi? 2008 Krizi Bağlamında Bir Değerlendirme

Öz 2008 Küresel Krizi, 1929 yılından bu yana yaşanan en ciddi ekonomik krizlerden biridir Bu sebeplekrizin çıkış nedenlerinin ve yayılma mekanizmasının aydınlatılması önem taşımaktadır. Bu çalışmanınamacı, ana akım ve heterodoks okulların teorilerini, son Küresel Kriz bağlamında değerlendirmek veson güncel tartışmalara ışık tutmaktır. Bu bağlamda, ana akım teorilerin yetersiz ve güncel ekonomiksorunlara yabancı kaldığı sonucuna varılmıştır. Minsky’nin öncülük ettiği Post-Keynesçi yaklaşımın, kriziaçıklama konusunda ana akım yaklaşımdan daha başarılı olduğu, fakat bazı eksiklikleri de barındırdığıgörülmektedir. Son yıllarda gelir dağılımdaki bozulmalarla birlikte, talep yetersizliği gibi makroekonomiksorunların önüne geçilebilmesi için finansal kanallar aracılığıyla borçlandırma artırılmış ve sonrasındaödenemeyen borçlar krizin başat unsuru olmuştur.

Kaynakça

Akçay, Ümit – Güngen Ali R., Finansallaşma, Borç Krizi ve Çöküş: Küresel Kapitalizmin Geleceği, 2. Baskı, Ankara, NotaBene Yayınları, 2016.

Barba, Aldo - Pivetti, Massimo, “Rising house hold debt: its causes and macroeconomic implications— a long-period analysis”, Cambridge Journal of Economics, 33(1), 2009, s.113 – 137.

Barry Z. Cynamon, Barry Z. - Fazzari Steven M., “Inequality, the Great Recessionandslowrecovery”, Cambridge Journal of Economics, 40(2), 2016, s. 373 – 399.

Berg, Andrew – Ostry Jonathan, Inequality and Unsustainable Growth: Two Side of The Same Coin?,IMF Stuff Discussion Note, April, SDN/11/08, 2011, s.1-20.

Blanchard, Oliver - Dell’Ariccia Giovanni – Mauro Paolo, “Rethinking Macro Policy II: Getting Granular”, IMF DIS CUSSION NOTE , SDN/13/03, April, 2013, s.1 – 25.

Bocutoğlu, Ersan, “İktisadi Konjonktür Teorileri”, içinde İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Der. N. Eroğlu, İ. Eroğlu ve H. İ. Aydın, (39-67), Ankara, Orion Kitabevi, 2015.

Bocutoğlu, Ersan, Karşılaştırmalı Makro İktisat Teoriler ve Politikalar,6. Baskı, Bursa, Ekin Yayınevi, 2013.

Caverzasi, Eugenio –Godin, Antoine,“Stock – Flow Consistent Modelling Through the Ages”, The Levy Economics Institute of Bard College,Working Paper, No.745, s.1-38.

Cin, Mehmet F., Post-Keynezyen İktisat, Ankara, Efil Yayınevi, 2012.

Dowd, Douglas, Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı: Eleştirel Bir Tarih,Çev. Cihan Gerçek, Birinci Basım, İstanbul Yordam Kitap, 2008.

Dünhaupt, Petra, “Determinants of labour’s income share in the era of financialisation”, Cambridge Journal of Economics,41, 2017, s.283–306.

Eren, Ercan, “Yerleşik İktisatta içerik Kayması ve Paradigma Değişikliği”, Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni/51, 2012, s.1-13

Eşiyok, Ali B., “Keynesyen “Altın Çağ” dan Neoliberal “Orta Çağ’a”: Geriye Ne Kaldı?”, İktisat ve Toplum, Aralık, Sayı 74, 2016, s. 60 – 65.

Fitoussi, Jean P. - Saraceno, Francesco, “Inequality and macroeconomic performance”, OF CE - Centre de recherche en économie de Sciences, 2010, s.1-18.

Godley, Wynne, “Seven Unsustainable Processes: Medium-Term Prospect and Policies for the United States and the World”, Levy Economics Institute Special Report, 1999, s.3-4.”,The Levy Economics Institute of Bard College, Strategic Analysis, 1999, s.1-27.

Hyman, Minsky, İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı, Çev. Oğuz Esen, 1. Baskı, Ankara, Efil Yayınevi, 2013.

IMF, World Economic Outlook,http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016 /02/pdf/text.pdf, October 2016, Erişim Tarihi (02.01.2017).

Işık, Sayım, “İstihdam Bağlamında Neo Liberal Yaklaşıma Post Keynesyen Karşı Duruş: Devletin Nihai İşveren Olma Rolü”, “İŞ, GÜÇ” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt/Vol: 11, Sayı/ Num: 2, 2009, s.137-162.

Joumotte, Florence – Buitron Carolina O., Power From the People ,http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/03/pdf/jaumotte.pdf, 2015, Erişim Tarihi (14.01.2017).

Kindleberger, Charles P. – Aliber Robert Z., Finansal Krizlerin Tarihi: Çılgınlık, Panik ve Çöküş, Çev. Ümit Şensoy, İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

Kozanoğlu, Hayri - Aytürk, Yusuf, “Finansallaşma, Küresel Gelir Eşitsizliği ve 2008 Krizi” içinde İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Der. N. Eroğlu, İ. Eroğlu ve H. İ. Aydın, (303-322), Ankara, Orion Kitabevi, 2015

Köymen, Oya, Sermaye Birikirken, İstanbul, Yordam Kitap, 2007.

Lavoie, Marc, Introduction to Post – Keynesian Economics, First Published, Palgrave Macmillan, 2006.

Mishkin, Frederic S., “Central Banking After The Crisis”, 16th Annual Conference of the Central Bank of Chile, Santiago, Chile, November 15 and 16, 2012, s.1 – 45.

Palley Thomas I.,From Financial Crisis to Stagnation – The Destruction of Shared Prosperity and the Role of Economics, Cambridge University Press New York, USA, 2012.

Palley, Thomas I., “Inequality, the Financial Crisis and Stagnation: Competing Stories and Why They Matter”,Real-World Economics Review, issue no. 74, 2016, s.1-18.

Piketty, Thomas, Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital, Çev. Hande Koçak, İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

Rajan, Raghuram G.,Fault lines: How hidden fractures still threaten the World economy, Princeton University Press, 2011

Savaş, Vural F., Küresel Finans ve Makro İktisat, Ankara, 1. Basım, Efil Yayınevi, 2012

Stiglitz, Joseph E., Eşitsizliğin Bedeli: Bugünün Bölünmüş Toplumu Geleceğimizi Nasıl Tehlikeye Atıyor? , Çev. Ozan İşler, 5. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2016

Stockhammer, Engelbert , “Risinginequality as a cause of thepresentcrisis”, Cambridge Journal of Economics,39(3), 2015, s.935-958.

Stockhammer, Engelbert, “Financialization, income distribution and the crisis”, Investigación económica, 2012, s.39-70.

Tcherneva, Pavlina R., “Beyond Full Employment: The Employer of Last Resort as an Institution for Change” The Levy Economics Institute of Bard College,Working Paper No.732, 2012, s.1-26.

Tokucu, Erkan, “Hyman Minsky’nin Finansal İstikrarsızlık Hipotezi Çerçevesinde Finansal Krizler ve Çözüm Önerileri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, No.2, 2012, s.189 – 212.

Tokucu, Erkan, “Post Keynesyen Stok Akım Uyumlu Modeli ve Sektörel Finansal Dengeler ModeliÇerçevesinde Türkiye’de Sektörel Finansal Dengesizlikler ve Çözüm Önerileri” içinde Post Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, Der. S. Işık ve M. F. Cin, (221-244), Palme Yayıncılık, 2016.

Tridico, Pasquale, “Financial crisis and global imbalances: its labour market origins and the aftermath”, Cambridge Journal of Economics, 36(1), 2012, s.17-42.

Wray, Randall L., “Minsky’s Approach to Employment Policy and Poverty: Employer of Last Resort and War on Poverty”, The Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper No.515, 2007, s.1-18.

Wray, Randall L., “Minsky’s Money Manager Capitalism and the Global Financial Crisis”, International Journal of Political Economy, 40(2), 2011, s. 5 – 20.