İnternet Bankacılığında Yatırım Ürünlerinin Kişisel Yatırımları Artırmaya Etkisi Ve Türkiye’de İnternet Bankacılığı Üzerine Bir İnceleme

Öz Çalışmada yatırım ürünleri ile internet bankacılığı ilişkisini kurmaya çalışmaktadır. Bununla birlikteteknoloji düzeyinin yatırımlara etkisi incelenmiş, yeni teknolojilere örnek verilmiş, ileri teknoloji vealgoritmalar ile yapılacak işlemlerin bireysel yatırımcı açısından sonuçları araştırılmıştır. Gerçek veriler veanket yöntemi ile elde edilen veriler harmanlanarak internet bankacılığının gerçekten bireysel yatırımcıyasağladığı faydalar anlamlandırılmaya çalışılmıştır.İnternet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen yatırımişlemlerinin getiriye etkisi sorgulanmıştır. Ayrıca yatırım işlemleri teknolojisi ile getiri arasında ilişki olupolmadığı araştırılmıştır. Sonuç olarak, işlem teknolojisi ile getiri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Kaynakça

ALTAŞ, Dilek, İstatistiksel Analiz. İstanbul: Beta Yayınları, 2013.

ANIL, B.;KÖKSAL, E. (2016). Türkiye’de interneti kimler, ne için kullanıyor?,MarmaraÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38(1),ss.1-13, 2016.

AKEL, Veli, Türkiye’deki A Ve B Tipi Yatırım Fonları Performansının Devamlılığının Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemlerle Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 2013.

AKGÜL, Aziz; Osman Çevik, İstatistiksel Analiz Teknikleri,1. Basım, Ankara, Emek Ofset, Ankara, 2003.

ALLEN, Franklin; RistoKarjelainen, Using GeneticAlgorithimstoFind Technical Trading Rules,Wharton School, University of Pensilvania, 22.Aralık.1993, s:9

ALLEN, Franklin; James McAndrews; Philip Strahan, E-Finance: An Introduction, http://fic.wharton. upenn.edu/fic/papers/01/0136.pdf

Amerika Birleşik Devletleri Sermaye Düzenleme Kurumu, http://www.sec.gov/comments/s7-30-11/s73011-10.pdf

BDDK, 26643 Sayılı Tebliğ.

BIS,Triennial Central Bank Survey of foreignexchangeand OTC derivativesmarkets in 2016.

BIS,http://www.bis.org/publ/bcbs99.htm

BİST Strateji ve Araştırma Müdürlüğü, Borsalarda Son Gelişmeler, Ağustos 2009, s.3.

CHABOUD, Alain P., et al. Rise of themachines: Algorithmictrading in theforeignexchange market, TheJournal of Finance, 69(5), 2014, s. 2045-2084.

CROSON, Rachel; GneezyUri,GenderDifferences in Preferences, Journal of EconomicLiterature, Cilt: 47, Sayı: 2, Haziran 2009 , s: 449.

DURER, Salih, vd.,İnternet Bankacılığını Kullanma Kararını Etkileyen Faktörler: Türk Banka Müşterileri Üzerine Bir Araştırma, MarmaraÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,26(1), 2009, s.133-154.

EROĞLU, Nadir ve Yücel, İ. Sencer, Türkiye’deki kurumsal banka müşterilerinin internet bankacılığı kullanım eğilimlerini belirleyen başlıca faktörler üzerine amprik bir çalışma, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, 2(2), 2012.

GAMGAM, Hamza; Özkan Ünver, Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler, 5. Basım Ankara, Seçkin Yayın Evi, 2008.

GARANTİ BANKASI http://www.garanti.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/e_trader.page?gbid1=76004

HABERTÜRK,http://ekonomi.haberturk.com/finans-borsa/haber/635397-forekste-inanilmazislemhacmi

HENDERSHOT Terrence ve diğerleri, DoesAlgorithmicTradingImproveLiquidity?,TheJournal of Finance, 66, 2011, ss.1–33.

HENDERSHOTT Terrence; Riordan, R.,Algorithmictradingandthe market forliquidity. Journal of Financial andQuantitative Analysis, 48(04), 2013, ss.1001-1024.

http://www.analyzerxl.com, Erişim Tarihi: 29.09.2016.

http://www.borsaistanbul.com/bistechdestek/duyurular, Erişim Tarihi: 01.12.2016.

http://www.fibabanka.com.tr/yatirimfonuozellik.aspx#003, Erişim Tarihi: 01.03.2016.

http://www.garanti.com.tr/tr/bireysel/mevduat_ve_yatirim/eurobond.page?ErişimTarihi: 11.09.2016.

http://www.hsbc.com.tr/tr/bireysel/hesaplar/vadeli_mevduat.asp, Erişim Tarihi: 01.12.2016.

http://www.ingbank.com.tr/sizinicin-vadelimevduathesabi.asp, Erişim Tarihi: 10.10.2016.

http://www.matriks.web.tr/Urun.aspx?UrunID=11, Erişim Tarihi: 11.10.2016.

http://www.metatrader5.com/en/trading-platform, Erişim Tarihi: 22.12.2016.

http://www.trendoks.com/en/platforms#7, Erişim Tarihi: 13.09.2016.

https://www.finotec.com/platform/web-trading-platform-advantages.php, Erişim Tarihi: 04.10.2016.

https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59, Erişim Tarihi: 02.09.2016.

İSTATİSTİK MERKESİ, SPSS 15.0 ile Veri Analizi, www.istatistikmerkezi.com/e-kitap,ss.74-82.

SPK,Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği, Seri:V, No:125, (27.08.2011 tarih, 28038 sayılı Resmi Gazete)

SPK, Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği, Seri: III, No: 37, (23.03.2010 tarih, 27530 sayılı Resmi Gazete)

SPK, Payların Kurul Kaydına Alınmasına Ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği Seri:I No:40, (03.04.2010 tarih, 27541 sayılı Resmi Gazete)

SPK, Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği, Seri: V, No : 7, (18.03.2010 tarih, 27525 sayılı Resmi Gazete)

SPK, Sayılı Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ, Seri:I No:5, (03.05.1990 tarih, 20507 sayılı Resmi Gazete)

SPK, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği, Seri: VII, No : 10, (4.1..2009 tarih, 27406 sayılı Resmi Gazete)

STATMAN, Meir, BehaviorialFinance:PastBattlesandFutureEngagements, Financial AnalystsJournal, November/December 1999, s:23.

TASPKB, Yatırım Araçlarının Karşılaştırılmalı Getirileri, Sermaye Piyasalarında Gündem, Sayı:114, Şubat 2012.

TheECONOMIST DERGİSİ İnternet Sitesi, MovingMarkets, http://www.economist.com/node/5475381?story_id=E1_VQSVPRT

USUL, Hayrettin; Bekçi, İsmail; Eroğlu, A.Hüsrev, Bireysel Yatırımcıların Hisse Senedi Edinimine Etki Eden Sosyo-Ekonomik Etkenler, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Temmuz-Aralık 2002 s: 136.

YU-JE, Lee, et al. TheInvestmentBehavior, DecisionFactorsandTheirEffectsTowardInvestmentPerformance in theTaiwanStock Market, TheJournal of Global Business Management,6(2), 2010, s:179.