Firma Değerlemesi Yaklaşimlari ve Otelcilik İşletmesi Örneği

Öz Firma Değerlemesi Yaklaşımları finans biliminde yapılan yeni çalışmalarda giderek daha fazla yeralmaktadır. Farklı sınıflandırmalar olsa da firma değerleme yaklaşımlarını dörde indirgemek mümkündür;Aktif Bazlı Yaklaşım (Maliyet Yaklaşımı), İndirgenmiş Nakit Akımları Yaklaşımı (Gelir Yaklaşım), GöreceliYaklaşımlar (Piyasa Yaklaşımları) ve Diğer Yaklaşımlar. Bu çalışmanın amacı değerleme yaklaşımlarınıaçıklayıp, yöntemleri gösterildikten sonra otelcilik ve turizm sektöründe, bir değerleme örneğiyle makuldeğeri tespit etmektir. İndirgenmiş Nakit Akışları ve Net Aktif Değeri Yaklaşımlarını kullanarak Otelciliksektöründen bir firmanın değerlemesini yapmak ve bu diğer firmalara örnek değerleme çalışmasısağlamaktır.

Kaynakça

PEREK, Ali Atilla - Çağrı Aksoy Hazır, FVA ÖK’ın Hesaplanması, Finansal Tablo Analizi ve Şirket Değerleme de Kullanımı, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2016

GÜRBÜZ, Ali Osman Yakup Ergincan, Şirket Değerlemesi Klasik ve Modern Yaklaşımlar, İstanbul, Literatür Kitabevi, 2004

ÇAKIÇI, Cemal Ekonomik Katma Değer (EVA ) Yaklaşmı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2008

SCHARF, Charles A. ve diğerleri, Acquisitions, Mergers, Sales and Takeovers, New Jersey, Prentice Hall, 1991

STEWARD, G. Bennet The Quest for Value, Harper Business, New York, 1999

GÖKÇEN, Gürbüz “Ekonomik Katma Değer (EVA)”, MUFAD Muhasebe Finansman Dergisi, sayı 24, Ekim 2004

ÖZTÜRK, Hakkı Şirket Değerleme Esasları, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009

ERCAN, Metin Kamil Ünal Ban, Değere Dayalı İşletme Finansı, 7. Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi, 2012

CHAMBERS, Nurgül Firma Değerlemesi, Avcıol Basım Yayım, İstanbul, 2005

COPELAND, Thomas E. ve diğerleri, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 1. Baskı, New York, Wiley & Sons, 1991

FERNÁNDEZ, Pablo “Company Valuation Methods. The Most Common Erros in Valuations”, http://www. iese.edu/research/pdfs/di-0449-e.pdf, (Erişim Tarihi 14.01.2017)