İŞÇİ DÖVİZLERİ, KURUMSAL YAPI VE BÜYÜME

Öz Gelişmekte olan ülkeler, büyüme hedefleri çerçevesinde içkaynaklara ek olarak dış kaynaklara da büyük ölçüde ihtiyaç duymaktadırlar. Butür dış kaynaklar içerisinde işçi dövizleri de önemli bir yer tutmaktadır. Buçalışmada, 2000-2016 döneminde Dünya Bankası sınıflamasına göre orta gelirgrubunda yer alan yirmi dokuz ülkede işçi dövizleri ve büyüme arasındaki ilişkiincelenmektedir. Son yıllarda büyüme literatüründe ekonomik büyümenin temel kaynağıolarak kabul edilen kurumsal değişkenlerden bazılarına da iki değişkenarasındaki ilişkinin incelenmesinde yer verilmiştir. Panel veri analizitahmincilerinden sapması düzeltilmiş kukla değişkenli en küçük karelertahmincisinin kullanıldığı çalışmada elde edilen sonuçlar; işçi dövizlerininbüyümeyi pozitif ve anlamlı biçimde etkilediğini göstermektedir. Fakat bu ikideğişken arasındaki ilişki zayıftır. Kurumsal yapıya ait değişkenlerin dahiledildiği modellerde de iki değişken arasındaki ilişki yine anlamlı olmaklabirlikte, işçi dövizlerinin büyüme üzerinde zayıf bir etkisi olduğugörülmektedir. Elde edilen bulgular, kurumsal yapıdaki ilerlemelerin ekonomikgelişme ve büyüme amacı çerçevesinde gerekli olsa da, işçi dövizlerinin evsahibi ülkeye çekilmesi ve bu çekilen fonların yatırıma yönlendirilmesinoktasında tek başına yeterli bir faktör olmadığını göstermektedir. 

Kaynakça

Ahmed, M. S. (2010), “Migrant Workers Remittance and Economic Growth: Evidence From Bangladesh”, ASA University Review, 4(1), ss. 1-13.Ang, A. P. (2007), “Workers’ Remittances And Economic Growth İn The Philippines”, In DEGIT Conference Papers (No. c012_029), DEGIT, Dynamics, Economic Growth, and International Trade.Arı, A. ve Özcan, B. (2011), “İşçi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (38), ss. 101-117.Azam, M. ve Khan, A. (2011), “Workers’ Remittances and Economic Growth: Evidence from Azerbaijan and Armenia”, Global Journal of Human-Social Science Research, 11(7), ss. 40-46.Barajas, A., Chami, R., Fullenkamp, C., Gapen, M. ve Montiel, P. J. (2009), “Do Workers' Remittances Promote Economic Growth?”, IMF Working Paper No.WP/09/153.Batu, M. (2017), “International Worker Remittances and Economic Growth in A Real Business Cycle Framework”, Structural Change and Economic Dynamics, 40, ss. 81-91.Bengoa, M. ve Sanchez-Robles, B. (2003), “Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Growth: New Evidence From Latin America”, European Journal of Political Ecomomy, ss. 529-545.Blundell, R. ve Bond, S. (1998), “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”, Journal of Econometrics, ss. 115-143.Bun, M. J. ve Kiviet, J. F. (2003), “On the Diminishing Returns of Higher-Order Terms in Asymptotic Expansions of Bias”, Economics Letters, ss. 145-152.Catrinescu, N., Leon-Ledesma, M., Piracha, M. ve Quillin, B. (2009), “Remittances, Institutions, and Economic Growth”, World Development, 37(1), ss. 81-92.Çağlayan-Akay, E. (2015), “Dinamik Panel Veri Modelleri”, S. Güriş (Editör), Stata ile Panel Veri Modelleri (ss. 81-104), Der Yayınları, İstanbul.Fayissa, B. ve Nsiah, C. (2010), “The Impact of Remittances on Economic Growth and Development in Africa”, The American Economist, 55(2), ss. 92-103.Freedom House (2017), Freedom in the World 2017, www.freedomhouse.org, Erişim: 20.08.2017.Glytsos, N. P. (2005), “The Contribution of Remittances to Growth: A Dynamic Approach and Empirical Analysis”, Journal of Economic Studies, 32(6), ss. 468-496.Giuliano, P. ve Ruiz-Arranz, M. (2009), “Remittances, Financial Development and Growth”, Journal of Development Economics, 90(1), ss. 144-152.Hsiao, C. (2003), Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, New York.Imai, K. S., Gaiha, R., Ali, A. ve Kaicker, N. (2014), “Remittances, Growth and Poverty: New evidence from Asian Countries”, Journal of Policy Modeling, 36(3), ss. 524-538.Iqbal, Z. ve Sattar, A. (2010), “The Contribution of Workers’ Remittances to Economic Growth in Pakistan”, Working Papers & Research Reports, RR-No.187.Jawaid, S. T. ve Ali Raza, S. (2012), “Workers' Remittances and Economic Growth in China and Korea: An Empirical Analysis. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 5(3), ss. 185-193.Karagöz, K. (2009), “Workers' Remıttances And Economic Growth: Evidence from Turkey”, Journal of Yaşar University, 4(13), ss. 1891-1908.Kiviet, J. F. (1998), “Expectations of Expansions for Estimators in a Dynamic Panel Data Model: Some Results for Weakly-Exogenous Regressors”, Tinbergen Institute, No. 98-027/4. Konte, M. (2017), “Do Remittances Not Promote Growth? A Finite Mixture of Regressions Approach”, Empirical Economics, ss. 1-36.Mundaca, B. G. (2009), “Remittances, Financial Market Development and Economic Growth: The Case of Latin America and The Caribbean”, Review of Development Economics, 13(2), ss. 288-303.Nickell, S. (1981), “Biases in Dynamic Models with Fixed Effects”, Econometrica, ss. 1417-1426.Ofeh, M. A. ve Muandzevara, A. T. (2017), “Investigating the Effects of Migrant Remittances on the Economic Growth of Cameroon”, International Journal of Economics and Finance, 9(2), ss. 58-69.Ramirez, M. D. ve Sharma, H. (2008), “Remittances and Growth in Latin America: A Panel Unit Root and Panel Cointegration Analysis”, Yale University Economic Department Working Paper, No.51.Rao, B. B. ve Hassan, G. M. (2011), “A Panel Data Analysis of the Growth Effects of Remittances”, Economic Modelling, 28(1), ss. 701-709.The Heritage Foundation (2017), 2017 Index of Economic Freedom, All Index Data, www.heritage.org, Erişim: 20.08.2017.Transparency International (2017), Corruption Perception Index, www.transparency.org, Erişim: 20.08.2017.Williams, K. (2017), “Are Remittances Good for Economic Growth? The Role of Political Institutions”, Applied Economics Letters, ss. 1-5.World Bank (2017), World Development Indicators, www.databank.worldbank.org, Erişim: 31.08.2017.Yerdelen-Tatoğlu, F. (2012), İleri Panel Veri Analizi: Stata Uygulamalı, Beta Yayıncılık, İstanbul.