TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ VE TÜRK BASINININ İLKLERİ

Anahtar Kelimeler:

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ VE TÜRK BASINININ İLKLERİ

Kaynakça

BAKAL, Hülya: (1990), Türk Basın Tarihi: 1831- 1923, İstanbul.

ÇAPANOĞLU, M. Süleyman, (1970) Basın Tarihimizde Mizah Dergileri, İstanbul.

DURAN, Oktay, (1998), Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayi, İstanbul.

Dünya Matbuatına Bir Bakış, (1935), İstanbul.

ERTUĞ, H. Refik, (1970), Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi, İstanbul.

GERÇEK, S.Nüzhet, (1971), Türk Gazeteciliği, İstanbul.

İSKİT, Server, (1943), Türkiye’de Matbuat İdareleri ve Politikaları, Ankara.

KABACALI, Alpay, (1990), Başlangıçtan Günümüze Türkiye’de Basın Sansürü, İstanbul.

JELTYAKOV, A.D., (1979), Türkiye’nin Sosyo-Politik ve Kültürel Hayatında

Basın: 1729-1908 Yılları, 2. bs., İstanbul.

KARAL, E. Ziya, (t:y:), Büyük Osmanlı Tarihi, C. I, Ankara. KARAL, E. Ziya, (t:y:), Büyük Osmanlı Tarihi, C. III, Ankara. KOLOĞLU, Orhan, (1994), Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Basın, 2. bs., İstanbul.

Osmanlı Ansiklopedisi, (1994), 2. bs., C. VI, İstanbul.

ÖZTUNA, Yılmaz, (1967), Türkiye Tarihi, C. XII, İstanbul.

ŞİNASİ, (15 Haziran 1862), “Mukaddeme”, Tasvir-i Efkar, No: 1, s. 1.

ŞİNASİ, (9 Ekim 1860), “Mukaddeme”, Tercüman-ı Ahval, No: 1, , s. 1.

TOPUZ, Hıfzı, (1973), 100 Soruda Türk Basın Tarihi, İstanbul.

TÜRKÖNE, Mümtazer, (1994) “Osmanlılarda Islahat ve Teceddüt”, Osmanlı

Ansiklopedisi, 2. bs., C. VI, İstanbul. TÜTENGİL, C. Orhan, (1969), Yeni Osmanlılardan Bu Yana İngiltere’de Türk

Gazeteciliği: 1867-1967, İstanbul.

“Bugün Alınan Telgraflar”, (30 Ağustos 1864 a), Mümeyyiz-İlave, s. 1.

“Sabahleyin Erkenden Alınan Telgraflar”, (4 Eylül 1864 b), Mümeyyiz-İlave, s. 1.

Öğleyin Alınan Telgraflar”, (4 Eylül 1864 c), Mümeyyiz-İlave, s. 1.