Perception of Karrâmiyya in Mâturîdî Recources

Öz Karrâmiyya, about which there are insufficient studies in Islamic intellectual history, appears at the end of h. 3rd century and gains a lot of followers in Khorasan and Transoxiana regions. In the beginning, Karrâmiyya, which emerged in Murji’ah, turns into a sect that has a specific theology and fıqh. However, the sect could not reach the present day despite its strength in the region, and the pioneering scholars’ works, notably Muhammed b. Karrâm. For this reason, the existing data about Karrâmiyya consists of opponents’ perception of Karrâmiyya in their resources. Our aim in this paper is to illuminate the perception of Karrâmiyya that dominates Mâturîdî recources and the background of this perception

THE PERCEPTION OF KARRÂMİYYA IN MÂTURÎDÎ RECOURCES

Kaynakça

Juzjânî, Abu ‘Omar Minhâjuddîn ‘Osman b. Muhammad b. ‘Osman al-Juzjânî (d. 660/126), Tabakât al-Nâsırî, ed. Affâf as-Sayyed Zaydân, Cairo 2013.

Abû Bakr al-Hallâl, Ahmad b. Muhammad b. Hârun (d. 311/923), as-Sunnah, ed. Atiyya az-Zahrânî, Dâru’r- Râyya, Riyadh 1989.

Abu’l-Ma‘âlî, Muhammad b. ‘Ubaydillah b. ‘Alî al-Husaynî al-‘Alewî (d. 485/1092), Kitâb Bayân al-Adyân, ed. ‘Abbâs Ikbâl, Intishârâtı Ibn Sînâ, n.d.

Abû Seleme as-Samarkandî, Muhammad b. Muhammad al-Samarkandî (middle of 4th and 10th centuries), Jumal Usûl al-Dîn, ed. Ahmad Sâim Kılavuz, Emek Matbaacılık, Bursa 1989.

Ash‘arî, Abu’l-Hasan ‘Ali b. ‘Isma‘îl (d. 330/942), Maqâlâtu’l-Islamiyyîn and Ihtilâfu’l-Musallîn, ed. Muhammad Muhyeddîn Abdulhamîd, Maktabatu’n-Nahdati’l-Mısriyye, Cairo 1950.

Hâkim al-Nîsâbûrî, Abu ‘Abdillâh Muhammad b. ‘Abdillâh (d. 405/1014), Târîhu Nîshâbûr, translated into Farsi by Muhammad b. Huseyn al-Nîshâbûrî, Kitapḥane-i Ibni Sînâ, Tehran n.d.

Hakîm al-Samarkandî, Abu Kâsım Ishak b. Muhammad (d. 342/952), as-Sawâd al-A‘zam, Matbaatu’l-Cemâl, Istanbul n.d.

……….., Tarjumat al-Sawâd al-A‘zam, ed. Abdulhayy Habîbî, Intişârât-ı Bunyâd-ı Ferheng-i Iran, Iran n.d.

‘Irâkî, Abu Muhammad ‘Osmân b. ‘Abdillâh b. Hasan al-Hanafî (d. 500/1106), al-Fıraq al-Mufteriqah bayna Ahli’z-Zayğ wa’z-Zandaqâ, ed. Yaşar Kutluay, Ankara 1962.

Ibn Da‘î ar-Râzî (second half of the 7th century/second half of the 11th century), Sayyad Murtadhâ b. Dâ‘î Hasanî, Tabsırât-al‘Avâm fî Ma‘rifat Maqâlât al-Anâm, ed. Abbâs Ikbâl, Intişârâtı Asâtîr, y.y. 1945.

Ibn Hajar al- ‘Asqalânî, Abu’l-Fazl Sihâuddîn Ahmad b. ‘Alî b. Muhammad (d. 852/1449), Tabsîr al-Muntabih bi Tahrîr al-Mushtabah, ed. Muhammad ‘Alî an-Naccâr-‘Alî Muhammad al-Bejawî, Cairo 1964.

Ibn Kathîr, Abu’l-Fidâ Isma‘îl b. ‘Amr (d. 774/1372), al-Bidâyah wa’n-Nihâyah, ed. ‘Alî Şîrî, Dâru Ihyai’t- Turasi’l-‘Arabî, 1988.

Ibn Yahya, Sharh Jumal Usûl al-Dîn, Süleymaniye Ktp, Şehid Ali Paşa, No:1648/II. v.18a-168b

Kutlu, Sönmez, Imam Mâturîdî ve Maturidilik, Kitabiyat Yayınları, Ankara 2006.

Mâtûrîdî, Abu Mansûr Muhammad b. Mahmûd al-Samarkandî (d. 333/944), Kitab al-Tawhîd, ed. Bekir Topaloğlu, Muhammed Arûçi, Maktabat al-Irshâd, Istanbul 2001; Dâru Sadr, Beirut 2001.

Nasafî, Abu’l-Mu‘în Maymun b. Fadl (d. 508/1115), Tabsırat al-Adillah fi Usûl al-Dîn, Vol. I ed. Hüseyin Atay, Directorate of Religious Affairs Publishing, Ankara, 2004; Vol. II ed. H. Atay- Ş.A. Düzgün, Directorate of Religious Affairs Publishing, Ankara, 2003.

......, Kitab al-Tamhîd li Kawâid al-Tawhîd, ed. Jîbullah Hasan Ahmad, Dâru’t-Tıbâ‘at’il-Muhammadiyya, Cairo, 1986.

Nasafî, Abu Muti‘ Makhûl b. Fadl (d. 318/930), Kitâb al-Radd ‘alâ Ahl al-Bida‘ wa’l-Ahwâ’, ed. Marie Bernand, Annales İslamologiqes, p. 16 (1980), pp. 36-126.

……., Lu’lu’iyyât fi’l-Mawâ‘iz, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Bölümü No: 4801, 165-264v.

Pazdawî, Abu’l-Yusr Muhammad (d. 493/1099), Usûlu’d-Dîn, ed. Hans Peter Linss, al-Maktabatu’l-Azhariyya, Cairo 2003.

Sâbûnî, Abû Muhammad Ahmad b. Mahmûd b. Abî Bakr al-Bukharî (d. 580/1184), Kitâb al-Bidâyah min al- Kifâyah, ed. Fathullah Hulayf, Dâr al-Ma‘ârif, Egypt 1969.

Saffâr, Abû Ishak Ibrâhîm b. ‘Isma‘il al-Bukharî (d. 534/1139), Talhîs al-Adillah li Kawâi‘d al-Tewhîd, ed. Angelika Brodersen, Muessesetu’l-Bayân, Beirut, 2011.

Safadî, Salâhuddîn Halîl b. Izziddîn Aybak (d. 764/1363), al-Wâfî bi’l-Wafayât, ed. Ahmad Arnavûd-Turkî Mustafa, Dâru Ihyâ al-Turâs, Beirut 2000.

Saksakî, Abu’l-Fadl ‘Abbas b. Mansûr al-Hanbelî (d. 683/1284), al-Burhân fi Ma‘rifat Aqâid Ahl al-Adyân, ed. Bassâm ‘Alî Al-‘Âmûş, Maktabat al-Manâr, Jordan, 1996.

Subqî, Tâcuddîn Abû Nasr Abdulwehhâb (d. 771/1380), Tabaqât al-Shâfi’îyyah al-Kubrâ, ed. Mahmûd Muhammad al-Tanahî, Abdulfattâh Muhammad al-Hulw, y.y. 1964.

Sharistânî, Abu’l-Fath Muhammad b. ‘Abdilkarîm (d. 548/1154), al-Milal wa’n-Nihâl, ed. Ahmad Fehmî Muhammad, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyye, Lebanon 2009.

Zahabî, Muhammed b. Ahmad b. Osman b. Kaymâz (d. 748/1347), ‘Omer Abdussalam Tadmurî, Târîh al-Islâm ve Wafayât al-Maşâhîr al-A‘lâm, Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, Beirut 1990.

……, al-‘Iber fî Haberi man Ğaber, ed. Abû Hajar Muhammad b. Ahmad al-Saîd b. Baysûmî Zağlûl, Dâr al- Kutub al-‘Ilmiyye, Beirut n.d.

Makdîsî, Abû Abdillah Muhammed b. Ahmad (d. 381/991), Ahsan al-Taqâsîm fi Ma‘rifat al-Aqâlîm, Maktabat al-Madbûli, Cairo 1991.

Watt, Montgomery, The Majesty That Was Islam (The Islamıc World 661-1100), Sıdgwick &Jackson, London 1976.