Örgütlerde Adalet Algısının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Akdeniz Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Bu araştırmanın amacı, çalışanların örgütsel adalet algılarının iş tatminleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma Antalya Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nde çalışan 199 idari personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Örgütsel adalet Colquitt (2001) tarafından geliştirilen “Örgütsel Adalet Ölçeği” ile ölçülmüştür. Ölçek dört alt boyut ve 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha (α) iç tutarlılık katsayısı 0,909 olarak hesaplanmıştır. İş tatmini ise Brown ve Peterson (1994) tarafından geliştirilen “İş Tatmini Ölçeği” kullanılarak ölçülmüştür. Bu ölçek tek boyut ve 5 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha (α) iç tutarlılık katsayısı 0,839 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda süreç adaleti ve etkileşim adaletinin iş tatmininin önemli bir tahminleyicisi olduğu belirlenmiştir. Dağıtım adaletinin ise iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır

AN AFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON JOB SATISFACTIOAN INORGANIZATIONS: A RESEARCH ON ADMINISTRATIVE STAFF OF THEMEDITERRANEAN UNIVERSITY

The purpose of this research is to examine the impact of employee perceptions of organizational justice on job satisfaction. The research was carried out on 199 administrative staff working at Antalya Akdeniz University Rectorate. Survey technique was used to collect data. Organizational justice is measured by the "Organizational Justice Scale" developed by Colquitt (2001). The scale consists of four sub-dimensions and 20 items. Cronbach'salpha (α) internal consistency coefficient of the scale was calculated as 0,909. Job satisfaction was measured using the "Job Satisfaction Scale" developed by Brown and Peterson (1994). This scale consists of one dimension and 5 items. Cronbach'salpha (α) internal consistency coefficient of the scale was calculated as 0,839. Descriptive statistics, correlation and regression analyses were used in the analysis of the data. As a result of the regression analysis, it was determined that process justice and interaction justice are important predictors of job satisfaction. There is no significant effect of distribution justice on job satisfaction

Kaynakça

Aliyeva, A., (2013). “Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bağcı Z. (2016). “An Investigation To Examine The Effect Of Nurses Organizational Justice Perceptions On Their Job Satisfactions”, Pamukkale University Journal Of Social Sciences Institute, (25):330-346.

Bağcı, Z. (2014). “Çalışanların İş Doyumunun Görev Ve Bağlamsal Performansları Üzerindeki Etkisi”, Journal of Management and Economics Research, (24): 58-72.

Beugre, C. D., & Baron, R. A., (2001). “Perceptions of Systemic Justice: The Effects of Distburitive, Procedural and Interactional Justice”. Journal of Aplied Psychology, 31(2):312-332.

Beugre, C., (2002). “Understanding Organizational Justice and Its İmpact on Managing Employess an African Perspective”, International Journal of Human Resource Management, 13(7):1091-1104.

Brown, S. P., & Peterson, R. A., (1994). “The Effect of Effort on Sales Performance on Job Satisfaction”, Journal of Marketing, 58(2):70-80.

Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 3b. Pegem Yayıncılık, Ankara.

Colquit, J. A., (2001). “On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure”, Journal of Applied Psychology, 86(3):386-400.

Cropanzanoa, R.,& Wright, T. A., (2003). “Procedural Justice and Organizanitonal Staffing: A Tale of Two Paradigms”, Human Resource Management Rewiev,13(1):7-39.

Çakır, Ö., (2006). Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerine Etkisi, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, Ankara.

Eker, G., (2006). Örgütsel Adalet Algısı Boyutları Ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Eren, E., (2000). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul.

Görgülüer, A. A., (2013). “Örgütsel Adalet Ve İş Tatmininin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Greenberg, J., (1990). “Organizational Justice: Yesterday, Today and Tomorrow”, Journal of Management, 16(2):399-432.

Iqbal, K. (2013). “Determinants of Organizational Justice”, International Review of Management Business and Research, 2(1):48-56.

İçerli, L., (2010). “Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir Yaklaşım”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1):.67-92.

İyigün, N. Ö., (2012). “Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir Yaklaşım”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21):49-64.

Karacaoğlan, B. & Şahin, H. N. (2016). “Bilgece Farkındalık ve Duygu Düzenleme Becerisinin İş Tatminine Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(4):421-444.

Keklik, B., & Us, C. N., (2013). “Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminine Etkisi: Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2):143-161.

Kutanis, R. Ö., & Mesci, M., (2010). “Örgütsel Adaletin Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Turizm Alanında Eğitim Veren Bir Yükseköğretim Kurumuna Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(9):527-552.

Mcfarlin, D. B., & Sweeney, P. D., (1992). “Distributive And Procedural Justice As Predictors Of Satisfaction With Personal And Organizational Outcomes”, Academy of Management Journal, 35(3):626–637.

Memduhoğlu, H. B., & Yılmaz, K., (2010). Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Pegem Yayıncılık, Ankara.

Örücü, E., Yumuşak, S., & Bozkır, Y., (2006). “Bankalarda Çalışan Personelin İş Tatmini ve İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma” Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, 13(1):39-51.

Özer, P. S., & Urtekin, G. E., (2007). “Örgütsel Adalet Algısı Boyutları ve İş Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28:107-125.

Özmen, Ö. N. T., Arbak, Y. ve Özer, P. S., (2007). “Adalete Verilen Değerin Adalet Algıları Üzerindeki Etkisinin Sorgulanmasına İlişkin Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 7(1):19-35.

Rahman, M., Haque,M., Elahi, F. ve Miah,W. “Impact of Organizational Justice on Employee Job Satisfaction: An Empirical Investigation”, American Journal of Business and Management, 4/4, 2015, ss.162-171.

Ryan, A.M. & Ployhart,R.E. (1997). “Toward an Explanation of Applicant Reactions:An Examination of Organizational Justice and Attribution Frameworks” Organizational Behavior And Human Decision Processes, 72(3):308-335.

Salehi, M., Aslani, F., Moradi, M., Makii, S. & Karimi,G. (2014). “The Relationship between Organizational Justice and Job Satisfaction: A Case Study in the Organization of Education Sanandaj City”, Asian Journal of Management Sciences & Education, 3(3):109-115.

Toplu, D., (1998). “Kamu Kurum Arşivlerinde Çalışan Personelin İş Tatmini”, Yayınlanmamış Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Whisenant, W. ve Smucker, M., (2009). “Organizational Justice and Job Satisfaction in Coaching”, Public Organization Review, 9(2):157–167.

Yavuz, S., (2010). “Örgütsel Adalet Algısının İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Yelboğa, A., (2012). “Örgütsel Adalet ile İş Doyumu İlişkisi: Ampirik Bir Çalışma”, Ege Akademik Bakış, 12(2):171-182.

Yeşil, S., & Dereli, F., (2012). “Örgütsel Adalet ve İş Tatmini Üzerine Bir Alan Çalışması”, KSÜ İİBF Dergisi, 2(1):105-122.

Yürür, Ş. (2008). “Örgütsel Adalet İle İş Tatmini Ve Çalışanların Bireysel Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Analizine Yönelik Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2):295-312.

Yürür, Ş. ve Demir, K.(2011). “Örgütsel Adalet ve Psikolojik Güçlendirme: Karşılıklı Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3):311-335.