OECD’ye Üye Ülkeler Açısından Kişisel Gelir Vergisi Mükellef Sayılarının ve Seçmen Sayılarının Değerlendirmesi

Günümüzde kamu gelir kaynakları içerisinde en büyük paya sahip olan kalem vergidir. Vergi ilişkilerinde bir tarafta mükellef diğer tarafta alacaklı konumunda bulanan devlet bulunmaktadır. Devleti yönetme yetkisi ise seçmenler tarafından verilen oylar ile belirlenmektedir. Bu yüzden vergi ilişkilerinde gerek mükellef sayıları gerekse de seçmen sayıları ayırt edici göstergeler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada kişisel gelir vergisi özelinde vergi ve siyaset ilişkilerinde taraflara ve ortak taraf olan “mükellefseçmen” tarafına değinilmiş, akabinde ülkemizin de dâhil olduğu OECD’ye üye ülkelerdeki kişisel gelir vergisi mükellefi sayılarına, seçmen sayılarına ve karşılaştırmalı göstergelere ait veriler yorumlanmış ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleri üzerinde kişisel gelir vergisi mükellef sayıları ve seçmen sayılarının olumlu etkileri olduğu sonucuna varılmıştır

ASSESSMENT OF THE NUMBERS OF PERSONAL INCOME TAX PAYER AND THENUMBERS OF VOTERS IN TERMS OF OECD MEMBER COUNTRIES

Today tax is item which has the largest share in public revenue sources. In tax relations there is tax payer in a side, on the other side there is state that position of the creditor. The managing authority of the state is determined by the votes which given by the voters. So in tax relations both the numbers of taxpayer and the numbers of voters come to the fore as distinctive indicators. Starting from this point in work were mentioned sides of tax and politics relations in personal income tax and has mentioned common side which "taxpayer-voter". Then were interpreted datas which are belonging to the number of personal income taxpayer, number of voters and comparative indicators in OECD members countries that includes our country and was reached the conclusion that numbers of personal income tax payer and numbers of voter has positive effects on development level of the countries

Kaynakça

Akalın G. (2003), Ek Vergilerin Anayasa’ya Aykırılığı Sorunu, ASOMEDYA (Ankara Sanayi Odası Aylık Yayın Organı), Haziran 2003.

Akdoğan, A. (2009), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi, Ankara.

Ay, H. ve Talaşlı, E. (2008), Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik Seviyeleri ve Vergi Yapıları Arasındaki İlişki, Maliye Dergisi, Sayı 154, ss. 135-155.

Baltacı, C. ve Eke, E., (2012), Siyasal Propaganda Araçlarının Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkisine Yönelik Seçmen Algısı: Isparta Örnek Olayı, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, s.115-126.

Bilici, N. (2010), Vergi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Bulut, N. (2007), Siyaset-Ahlak İlişkisi Bağlamında Siyasi Etik Komisyonu Kurulması Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 3-4, ss. 1-28.

Dursun, D. (2005), Siyaset ve Ahlâk: Gerçeklikle İdealin Bağdaşmazlığı Sorunu, 2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, 18-19 Kasım Sakarya, ss. 17-25.

Egeli, H. ve Dağ, M. (2012), Türk Vergi Hukuku Açısından Mükellef Haklarının Değerlendirilmesi, Maliye Dergisi, Sayı 163, ss. 130-146.

Heywood, A. (2013), Siyaset, (çev: Bekir Berat Özipek vd.), Liberte Yayınları, Ankara.

Leonardo G. M. (2011), Politics and Tax Morale The Role of Trust, Values, and Beliefs, in Shaping Individual Attitudes Towards Tax Compliance, Thesis of Doctor of Philosophy in Public Policy, Georgia State University.

Martins A. and Gomez C. (2014), Tax morale, Occupation and Income Level: An Analysis of Portuguese Taxpayers, Journal of Economics, Business and Management, Vol. 2, No. 2, pp. 112-116.

OECD (2014), Gelir İstatistikleri 2014: Krizleri Takip Eden Vergi Gelirleri Trendleri, OECD Yayınları.

OECD (2013), Vergi İdaresi 2013: OECD ve Diğer Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Ait Karşılaştırmalı Bilgiler, OECD Yayınları.

Onivogui J. F. K. (2013), Price of Freedom: Improving Domestic Revenue In Developing Countries by Combining Democracy with State Effectiveness, Thesis of Master of Art in Political Science, Georgia State University.

Önce,l M., Kumrulu, A. ve Çağan, N. (2013), Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara.

Ördek A. (2011), 1980’den Sonra Türkiye Maliye Disiplininde Kuramsal Gerilimler: Türkiye Maliye Sempozyumu Tebliğleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi GETA Tartışma Metinleri, A.Ü. SBF Matbaası, Ankara.

Öz E. ve Delice M. (2006), Türkiye’de Vergi Profili: Denizli Açısından Bir Değerlendirme, Buldan Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Pamukkale Üniversitesi, ss. 773-782.

Torgler, B. (2005), Tax Morale and Direct Democracy, European Journal of Political Economy, Volume 21, Issue 2, Pages 525–531.

Türk, İ. (2009), Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, Ankara.