Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversiteye İlişkin Memnuniyet Algıları: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği

Bu araştırmada, Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) öğrencilerinin öğrenim gördükleri üniversiteye ilişkin memnuniyet algıları incelenmiştir. Örneklem olarak ise, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrenciler seçilmiştir. Veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. 192 öğrenci üzerinde yürütülen araştırmada; katılımcıların genel olarak KTMÜ’de eğitim almaktan çok memnun oldukları tespit edilmiştir (%65,6). Öğrenci memnuniyetine ilişkin algılarda ise ‘Laboratuvar ve Diğer Etkinlik Alanlarının Yeterliliği’ (aritmetik ortalama: 4,22) ve ‘Kişisel Gelişim Memnuniyeti’ (aritmetik ortalama: 4,13) boyutlarının öne çıktığı saptanmıştır. Öğrenciler üniversitenin uygulama olanaklarından ve eğitim almakta oldukları bölümün kişisel gelişimlerine katkı sağlamasından oldukça memnundurlar. Bununla birlikte yeniden üniversiteye başlamak durumunda olsalar yine KTMÜ’yü ve turizm bölümünü tercih etmek istemektedirler

THE PERCEPTIONS OF UNDERGRADUATE TOURISM STUDENTS’SATISFACTION TOWARDS TO THE UNIVERSITY WHERE THEY ARESTUDYING: THE CASE OF KYRGYZ – TURKISH MANAS UNIVERSIITY

In this study were examined the perceptions of Kyrgyz – Turkish Manas University students’ satisfaction towards to the university where they are studying. As samples, the undergraduate tourism students were selected. Data were collected from 192 students by questionnaire technique. According to the findings, students are very satisfied with the Kyrgyz – Turkish Manas University were determined (%65,6). In the perceptions of student satisfaction stands out two dimensions: ‘adequacy of laboratory and other activities area’(arithmetic mean: 4,22) and ‘personal development satisfaction’ (arithmetic mean: 4,13). The students are very satisfied with the practical facilities of the university and to contribute to the personal development of the tourism department where they are studying. However, if the students need to start again the

Kaynakça

Baum, R. J., & Wally, S. (2003). Strategic decision speed and firm performance, Strategic Management Journal, 24(11), 1107 – 1129.

Bjorklund, S. A., Parente, J.M., & Sathianathan, D. (2004). Effects of faculty interaction and feedback on gains in student skills, Journal of Engineering Education, April, 153 – 160.

Clark, R., Walker, M., & Keith, S. (2002). Experimentally assessing the student impacts of out-ofclass communication: Office visits and the student experience, Journal of College Student Development, 43(6), 824 – 837.

Cronin, J. J., & Taylor, S. A. (1992). Measuring service quality: A reexamination and extention, Journal of Marketing, (53), 92 – 98.

Demir, Ş. Ş. (2013). Beklenti, algılanan kalite-değer ve memnuniyet ilişkisi: turizm lisans öğrencileri üzerine bir uygulama, International Journal of Human Sciences, 10(1), 307 – 324.

Demir, Ş.Ş., & Demir, M. (2011). Turizm lisans öğrencilerinin akademik beklenti-memnuniyet düzeyinin kariyer planlamasına etkisi, I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu-UTOS’11, 29 Eylül-01 Ekim 2011, Beyşehir, Konya.

Ekinci, C. E., & Burgaz, B. (2007). Hacettepe üniversitesi öğrencilerinin bazı akademik hizmetlere ilişkin beklenti ve memnuniyet düzeyler, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 120 – 134.

Eren, D., Özgül, E., & Kaygısız, N. Ç. (2013). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim memnuniyetlerinin belirlenmesi: Nevşehir Üniversitesi örneği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2), 15 – 27.

Hamşıoğlu, A. B. (2011). Pazar yönlülük, kalite yönlülük ve işletme performansı ilişkisi: ilaç sektöründe yapılan bir çalışma, Ege Akademik Bakış. 11(1), 91 – 101.

Harvey, L. (1997). Student satisfaction manual, SRHE: Open University Press.

Kalaycı, Ş. (2006). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, 2.Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (2015). http://manas.kg/index.php/tr/y%C3%B6netim Adresinden erişilmiştir (Erişim Tarihi: 25.02.2015)

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (2015). http://oidb.manas.edu.kg/ss.php Adresinden erişilmiştir (Erişim Tarihi: 25.02.2015)

Kuh, G. (1995). The other curriculum: Out-of-class experiences associated with student learning and personal development, Journal of Higher Education, 66(2), 123 – 155.

Naralan, A., & Kaleli, S. S. (2012). Üniversite öğrencilerinin üniversiteden beklentileri ve bölüm memnuniyeti araştırması: Atatürk üniversitesi örneği, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 1 – 11.

Noel-Levitz, Inc. (2005). National online learners priorities report. 2005 Research Report, (Iowa City, Noel- Levitz Center for Enrollment Management).

Okumuş, A., & Duygun. D. (2008). Eğitim hizmetlerinin pazarlanmasında hizmet kalitesinin ölçümü ve algılanan hizmet kalitesi ile öğrenci memnuniyeti arasındaki ilişki, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu, 8(2), 17 – 38.

Pasternak, R. (2005). Choice of institutions of higher education and academic expectations: the impact of cost- benefit factors, Teaching in Higher Education, 10(2), 189 – 201.

Popli, S. (2005). Ensuring customer delight: a quality approach to excellence in management education, Quality inHigher Education, 11(1), 17 – 24.

Raushi, T. (1993). Developmental academic advising, Margaret King (Ed.). Academic advising: Organizing and delivering services for student success. San Francisco: Jossey-Bass, (pp. 5-20)

Soedijati, E. K., & Pratminingsih, S.A. (2011). The impacts of marketing mix on students choice of university study case of private university in bandung, Indonesia, 2nd International Conference On Business And Economic Research (2nd ICBER 2011) Proceeding, 2124 – 2131.

Sökmen. A, (2011). Öğrenci memnuniyetine yönelik Ankara’daki bir Meslek Yüksekokulu’nda araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi 3(4), 66 – 79.

Şahin, A. E. (2009). Eğitim fakültesinde hizmet kalitesinin eğitim fakültesi öğrenci memnuniyet ölçeği (ef-ömö) ile değerlendirilmesi, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, (37), 106 – 122.

Tse, D. K., & Wilton, P. C. (1988). Models of consumer satisfaction formation: An extention, Journal of Marketing Research, 25(2), 204 – 212.