KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE KIRGIZ TEKDÜZEN HESAP PLANININ TÜRK TEKDÜZEN HESAP PLANI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmada, öncelikle bağımsızlık sonrasında Kırgızistan’daki muhasebe sisteminde yapılan düzenlemeler ana hatlarıyla tanıtılmaktadır. Bunun dışında, her ülkenin muhasebe sisteminin en önemli unsurlarından biri olduğu gibi, Kırgız muhasebe sisteminin de önemli öğesi olan Kırgız Tekdüzen Hesap Planı detaylı olarak incelemeye tabi tutulmuştur ve TC Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tekdüzen Hesap Planı ile karşılaştırılması yapılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda bazı hususlarda benzerlikler olması ile beraber önemli farklılıklar da bulunmaktadır

THE KYRGYZ UNIFORM CHART OF ACCOUNTS AND COMPARISON OF KYRGYZ UNIFORM CHART OF ACCOUNTS WITH TURKISH UNIFORM CHART OF ACCOUNTS

This study is to introduce new regulations in Kyrgyzstan accounting system after it’s independence. Furthermore, the Kyrgyz uniform chart of accounts was analyzed as one of the most important component of every accounting system. Afterwards Kyrgyz uniform chart of accounts was compared with Turkish uniform chart of accounts published by the Ministry of Finance of Turkish Republic. At the result of comparison authors present differences and similarities of these two-country chart of accounts

Kaynakça

AKAY, Hüseyin – Cusup Pirimbayev, (2006), Kırgızistan’da Muhasebe Eğitimi ve Uluslararası Muhasebe Standartlarının Muhasebe Eğitimindeki Rolü Üzerine Bir

Araştırma, XXV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Kitapçığı (19-23 Nisan 2006 Bodrum-MUĞLA), Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

AKGÜL, Ataman Başak, (2005), Fransız Genel Hesap Planı İle Türk Tekdüzen Hesap

Planının İncelenmesi, Karşılaştırılması ve Uygulamaları, Türkmen Kitabevi, İstanbul. ALTUĞ, Osman, ( 2001), Maliyet Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

ANVARİPOUR, Neside Tas - REİD, Barry - Jusupbekov, Aybek, (2004 ), Diagnostic

Study of Accounting and Auditing Practices in Kyrgyz Republic, Asian Development Bank, Philippines.. BİRİMKULOVA, A., (2002), Ticari Bankalarda Uluslararası Finansal Raporlama

Standartlarına Geçişte Muhasebe Sisteminin Devlet Tarafından Düzenlenmesinin Rolü, Günümüzde Muhasebe Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Konulu Üniversiteler Arası Bilimsel ve Uygulamalı Konferansın Bildiri Kitabı, Kırgız Milli Üniversitesi İktisat ve Yönetim Merkezi Yayını, Bişkek. KARABINAR, Selahattin – YILDIZ, Şule – Karaca, Nevran, (2004), Entegrasyon

Sürecinde Ortaya Çıkan Muhasebe Sorunlarına Standartlar ve Muhasebe Sistemi Açısından Bakış ve Çözüm Önerileri: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği, Proceedings of International Conference on: Problems and Success Factors in Business Perspectives from Emerging Markets And Economics Sempozyumu, International Atatürk Alatoo University, 24 Nisan 2004, Bişkek-KIRGIZİSTAN.

KARAKAYA, Mevlüt, (1999), Studies on Accounting Standards in Kyrgyzstan, Gazi Ünv. İ.İ.B.F. Dergisi , Sayı 3. 1999.

KASIMBAYEVA, H., (2003), Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişte

Kırgızistan’da Sigorta Şirketlerinin Muhasebe Sisteminin Önemli Öğesi Olarak Hesap Planı, Ekonomi-Devletçilik Konulu Bilimsel ve Uygulamalı Konferansın Bildiri Kitabı, Kırgız Milli Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, Bişkek. MOROZOVA, E., (2003), Muhasebenin Yeni Hesap Planı, Vergiler ve Hukuk Dergisi, Sayı 2, Şubat.