Kırgız Atasözleri Işığında Aile Kurumu

Aile, tarih boyunca toplumun temelini oluşturan ve kültürün gelecek nesillere aktarımında önemli görevler üstelenen toplumsal bir kurum olmuştur. Ancak günümüzde bu kurumun giderek önemini kaybetmeye başladığı ve aile içi ilişkiler açısından bir takım bozulmaların yaşandığı gözlenmektedir. Bu olumsuzlukların üstesinden gelebilmek için, nedenlerinin araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve insanların bu konuda bilinçlendirilmesi gereklidir. Aile hayatının devamında ve çocukların eğitiminde kültürel mirasımızın önemli bir yeri vardır. Bu bağlamda atasözleri önemli bir yere sahiptir. Zira atasözleri binlerce yıllık bir tecrübenin ürünüdürler. İşte bu makalede aile ve eğitim konusu Kırgız atasözleri ışığında ele alınıp incelenecektir. Makale genel olarak iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, ailenin temel fonksiyonları ve İslam’daki yeri ele alınırken; ikinci bölümde ise, Kırgız atasözleri ışığında evliliğin önemi, eş seçiminde dikkat edilecek hususlar, evlilik hayatının devamı ve mutlu olmanın sırları, insan karakterinin oluşumunda çevre ve kalıtımın yeri, çocuk terbiyesi ile anne-babaya saygı konuları ele alınacaktır
Anahtar Kelimeler:

Aile, eğitim, Kırgız atasözü

FAMILY INSTITUTION IN LIGHT OF KYRGYZ PROVERBS

Thorough the history, family has been the basic institution of the society and has played an important role in terms of transmitting culture from one generation to another. However, today, it seems that this structure has begun to loss its importance and there are some corruptions in terms of inner family relations. In order to solve this problem, we need to seek the reasons for corruptions of family life and to make some suggestions for reducing these problems, more importantly, to raise consciousness for people about this issue. Our cultural heritage has an important role in the protection of family life and education of children. In this context, proverbs also have an important place. For proverbs are the production of thousans of thousands years of experiences. Thus, this article deals with the issue of family and its education in light of Kyrgyz proverbs. The article has two parts: While the first part examines the main functions of family and its place in Islam; the second part focuses on the importance of marriage, the principles of chosen an appropriate spouse, conditions of contiunuing the family life and ways of happiness, the place of environment and heredity in formation of human chracter, having children and their education and lastly respect for parents in light of Kyrgyz proverbs

Kaynakça

Aksoy, Ömer Asım (2013). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Cilt 1, İstanbul: İnkılâp Yayınları.

Ay, Mehmet Emin (2005). “Ailede Verilecek Din Eğitiminde Genel Prensipler”, İslam’da Aile ve Çocuk Terbiyesi-2, 2. Baskı, (361-374), İstanbul: Ensar Neşriyat.

Ayar, Kenan (2007). “Hz. Muhammed’in Çocuklarıyla İlişkileri,” Din Bilimleri Dergisi, 7, 81-124.

Balswick, Jack and Judith Balswick (1995). “The Future of Religious Education of the Family,” Handbook of Family Religious Education, ed. Blake J. Neffand Donald Ratcliff, (257-276) Alabama: REP.

Canatan, Kadir, Ergun Yıldırım (2009). Aile Sosyolojisi, İstanbul: Açılım Kitap.

Çağlar, Doğan (1981). Uyumsuz Çocuklar ve Eğitimi, 2. Baskı, Ankara: A.Ü.E.F. Yay.

Dündar, Özge Z. (2012). “Değişen ve Değiş(e)meyen Yönleriyle Aile: Yapısı, Türleri, İşlevleri,” Değişen Toplumda Değişen Aile: Sosyolojik Tartışmalar, ed. Nurşen Adak, (39-64) Ankara: Ekinoks Yayınları.

Gazali, İmam (2014). İslam’da Evlilik ve Aile Hayatı, 2. Baskı, Der. M. Ali Kayabağlar, İstanbul: Kahraman Yayınları.

Güngör Ahmet, Güngör Asel Cailova (1998). Türkçe Açıklamalı Kırgız Atasözleri, Ankara: Engin Yayınları

Karagöz, İsmail (2007). Dini Kavramlar Sözlüğü, “Nafaka” maddesi, 3. Baskı, Ankara: DİB Yayınları.

Köknel, Özcan (2007). Çatışan Değerlerimiz, İstanbul: Altın Kitaplar.

Kurtkan, Amiran (1982). Eğitim Yoluyla Kalkınmanın Esasları, İstanbul: Filiz Kitabevi.

Lee, James Michael (1997). “Toward a New Era: A Blueprint for Positive Action,” The Religious Education We Need, ed. James Michael Lee, (112-155), Mishawaka, Ind, Religious Education Press.

Mevdudi, Abu’l-Ala (2011). İslam’da Aile Hukuku, İstanbul: Kitap Dünyası. Молдобаева. Т (1983). Сөз берметтери. Макал-лакаптар, Фрунзе: “Кыргызстан” басмасы.

Murdock, G. Peter (1949). Social Structure, New York.

Özgüven, İbrahim Ethem (2009). Evlilik ve Aile Terapisi, 2. Baskı, Ankara: PDR.

Saygılı, Sefa (2010). “Evlilik ve Aile Terapisi”, Aile ve Eğitim, (217- 225), İstanbul: Ensar Neşriyat. Садыгулова. А (2010). Макал-лакаптар. Бишкек: “Кут-Бер” ЖЧК сында басылды.

Tarhan, Nevzat (2010). Evlilik Psikolojisi, 8. Baskı, İstanbul: Timaş Yayınları.

Türk Ansiklopedisi (1968). İstanbul: MEB Basımevi.

Yavuzer, Haluk (2010). Çocuk Psikolojisi, 32. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yörükoğlu, Atalay (2004). Çocuk Ruh Sağlığı, 27. Basım, İstanbul: Özgür Yayınları.