Hızlı Okuma Teknikleri Eğitiminin Müzik Eğitiminde Ritmik Okuma Deşifre Becerisine Etkisi

Bu çalışma, hızlı okuma teknikleri eğitiminin müzik eğitiminde, ritmik okuma deşifre becerisine etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Alan yazın araştırması sürecinde hızlı okuma ve deşifre becerisi kavramları göz hareketleri bağlamında incelenmiştir. Araştırmada “Öntest – Sontest Kontrol Gruplu Model” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenim görmekte olan Lisans III ve Lisans IV öğrencilerinden seçilen 30 katılımcı oluşturmuştur. Deney ve kontrol gruplarının deşifre becerisi öntest-sontest başarı puanları karma desen ANOVA ile analiz edilmiştir. Bulgular doğrultusunda hızlı okuma teknikleri eğitiminin deşifre becerisine etkisinin parçaların özelliklerine göre değiştiği, parçaların bazılarında deney grubu lehine anlamlı fark olduğu, bazılarında ise iki grup arasında anlamlı fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Gözün çalınan notadan ileride olması ve notaları blok olarak görmek gibi deşifre sürecinde gerekli olan becerileri geliştirmek için hızlı okuma tekniklerinin faydalı olabileceği görülmüştür. Benzer nitelikli araştırmaların farklı katılımcılar ve farklı özellikleri bulunan parçalarla yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir

EFFECTS OF SPEED READING TECHNIQUES ON RHYTHMICSIGHT READING SKILLS IN MUSIC EDUCATION

This study aimed to identify the effect of speed reading techniques training on rhythmic sight reading skills in music education. In the literature review process, the concepts of speed reading and sight reading skills were analyzed in terms of eye movement analysis. The “Pretest-Posttest Control-Group Design” was used in the research. The study group consisted of 30 participants chosen among the Undergraduate III and Undergraduate IV level students from the Music Teaching Program of the Department of Fine Arts Education, Faculty of Education, Mehmet Akif Ersoy University. Mixed-Design ANOVA was used to analyze the sight reading skills and pretest-posttest grade points of both the test and control. of this research, speed reading techniques training can be helpful in developing the skills required in sight reading, such as keeping the eye ahead of the note played, and seeing notes in blocks. It is considered that similar studies conducted with different participants and musical pieces that have different characteristics can be useful

Kaynakça

Akbulut, Yavuz (2010). Sosyal Bilimlerde Spss Uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yay.

Berseus, Per (2002). Eye Movement İn Prima Vista Singing and Vocal Text Reading. Undergraduate Paper at D- level. Lund University Cognitive Science.

Büyüköztürk, Şener (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yay.

Chang, Carrie (2000). “Relationship Between Music Learning and Language Reading, Review of Literature”. ERIC Document EJ596921.

Durmuş, Beril-Yurtkoru, Serra-Çinko, Murat (2011). Sosyal Bilimlerde Spss'le Veri Analizi. İstanbul: Beta Basım Yay.

Elgar, Edward (2004). Concerto in e Minor Opus 85 for Violoncello and Orchestra. London: Novello Publishing Limited.

Fenmen, Mithat (1991). Müzikçinin El Kitabı. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yay.

Fine, Philip-Berry, Anna-Rosner, Burton (2006). “The Effect of Pattern Recognition and Tonal Predictability on Sight-Singing Ability”. Psychology of Music 34 4: 431-447.

Goolsby, Thomas (1994a). “Eye Movements During Sightreading”. Music Perception 12: 97-123.

Goolsby, Thomas (1994b). “Eye Movement in Music Reading, Effects of Reading Ability”. Notational Complexity and Encounters. Music Perception 12: 77-96.

Güneş, Firdevs (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yay.

Güneş, Firdevs (2009). Hızlı Okuma ve Anlamı Yapılandırma. Ankara: Nobel Yay.

Gudmundsdottir, Helga (2010). “Advances in Music Reading Research”. Music Education Research 12 4: 331- 338.

Henry, Earl-Mobberley, James (2000). Musicianship Ear Training, Rhytmic Reading and Sight Singing Volume I. New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs.

Kayalan, Meriç. (2003). Etkili ve hızlı okuma sanatı. (6. Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yay.

McPherson, Gary (1993). Factors and Abilities İnfluencing the Development of Visual, Aural and Creative Performance Skills in Music and Their Educational İmplications. PhD Thesis, Australia, University of Sydney.

McPherson, Gary (1994). “Factors and Abilities İnfluencing Sight-Reading Skill İn Music”. Journal of Research in Music Education 42 3: 217-231.

Özaltunoğlu, Özlem (2003). Solfej Öğretim Yöntemleri. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Rayner, Keith (1978). Eye Movements in Reading and İnformation Processing. Psychological Bulletin 85 3: 618-660.

Rayner, Keith-Pollatsek, Alexander (1997). “Eye Movements, the Eye-Hand Span, and the Perceptual Span During Sight-Reading of Music”. Current Directions in Psychological Science 6 2: 49-53.

Saygın, Oğuz-Kaya, Sayra (2011). Hızlı Okuma ve Okuduğunu Anlama. Art Reklamcılık Yay.

Sloboda, John (1977). Phrase Unitsas Determinants of Visual Processing in Music Reading. British Journal of Psychology 68: 117-124.

Tabakoğlu,Vicdan (2000). Bona müzik teorisi notları. Ankara: Kıvılcım Yay.

Totereau, Corinne (2005). Acte de lire. Geneve: Delachaux et Niestle.

Say, Ahmet (2002). Müzik Sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Uçan, Ali (2005). Müzik eğitimi. (3. Basım). Ankara: Evrensel Müzikevi.

Wettstein, Badour (2000). Lettre aux parents des futurs illetres. Aux Editions de Paris