Hemşehri Derneklerinin Kente Uyum Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Bu çalışmada kentleşme, kentlileşme ve iç göç kavramları hemşehrilik dernekleriyle ilişkili süreçleri ifade ettiği için öncelikli olarak açıklanmaya çalışılmıştır. İç göç, kentleşme sürecinde önemli bir etkiye sahiptir ancak kentleşme kentlileşmeyi zorunlu olarak doğurmamaktadır. Kentlileşmek için kentte hayatını idame ettirmek yeterli görülmemektedir. Kentlileşme, kent ile bütünleşmeyi, kent kültürüne eklemlenmeyi, ekonomik, sosyal, siyasal, psikolojik, inançsal ve estetik bazı davranış ve düşüncelere sahip olmayı gerektirmektedir. Hemşehri dernekleri, kente göç eden bireylerin, çoğunlukla geldikleri yerin ismiyle oluşturdukları kurumlardır. Bu dernekler aracılığıyla göç edenlerin sorunlarına çözümler üretilmeye çalışılmakta, eski kültürel özellikler yaşatılmakta ve yardım, dayanışma ve birliktelik sağlanmaktadır. Hemşehri derneklerinin, kentlileşme ve kente uyum sürecine etkileri bu çalışma çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmıştır

A CONSİDERATION ABOUT THE EFFECTS OF FELLOW COUNTRYMEN ASSOCİATİONS ON THE PROCESS OF ADAPTATION TO CITY

In this study first of all it is aimed to give an explaination to the terms urbanisation, urbanism and domestic migration because they refer to the processess which are related to fellow countrymen association. Domestic migration has an important effect on the process of urbanisation however urbanisation doesn‟t always address urbanism enforcedly. Living in cities isn‟t always enough to be an urbanite. Being an urbanite requires to have the capability of being integrated to the city, being articulated to city culture, having some ecomomic, social, political, psychicological, religious and estetical behaviours and manners. Fellow countrymen associations are institutions which are named by migrants mostly the places where they migrate to cities from. By the help of these institutions the problems of migrants are tried to be solved, the old cultural features are kept and help, solidarity and association is tried to be maintained. In the frame of this study, the effects of fellow countrymen associations are tried to be explained among the processes of urbanism and adaptation to the city

Kaynakça

Aktaş E., Aka A., Demir M.C. (2006). Türkiye'de Hemşehri Dernekleri Ve Kırsal Dönüşüm. Tarım Ekonomisi Dergisi, 12/2, 51-58

Altıparmak B.,(2015). Kent Pazarlamasında İletişim Yönetimiyle Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Ataay F. (1996). Türkiye‟de Kentsel ve Bölgesel Gelişme Dinamikleri (1923-2000). Muharrem Güneş (Ed.), Küreselleşme Kıskacında Kent ve Politika içinde (s. 5-62). Ankara: Detay

Bal H., Aygül H.H., Oğuz Z.N., Uysal M.T. (2012). Göçle Gelenlerin Toplumsal Sorunları (Isparta Örneği). SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 191-210.

Bilgin N., Göregenli M. (1996). Kentsel Katılım Ve Çoğulculuk. Ferzan Bayramoğlu Yıldırım (Ed.), Kenttte Birlikte Yaşamak Üstüne içinde (s. 49-61). İstanbul: Kent.

Birol G. (2008). Kentlilik Bilinci ve Balıkesir‟den Yarım Asırlık Bir Örnek: Yeni Çarşı Deneyimi. Egemimarlık Dergisi, 2/65, 28-31.

Dikme H., Gönen B. (2014). Hemşeri Derneklerinde Halkla İlişkiler Uygulamaları Ve Bu Uygulamaların Yöresel Kültüre Katkıları: Balıkesirliler Birliği Derneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7/31, 728-733.

Doğan M., Toprak Z. (2009). Kentte Hemşehri Dernekleri. Kentleşme Şurası 2009: Kentlilik Bilinci, Kültür ve Eğitim Komisyonu Raporu (s.30-31). Ankara: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı.

Doğan Ş. (2010). Dini Tutumların Oluşumuna Etki Eden Sosyo-Kültürel Faktörler. Toplum Bilimleri Dergisi, 4 (8), 107-126

Erkan R. (2010). Kentleşme Ve Sosyal Değişme, Ankara: Bilimadamı.

İnat Ş. (2006) Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Hemşehri Dernekleri Ve Kentlileşme Süreci (Antalya Örneği ). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Isparta.

Kaya E., Şentürk H., Danış O., Şimşek S. (2007) Modern Kent Yönetimi 1, İstanbul: Okutan

Kıray M. (2003). Kentleşme Yazıları, İstanbul: Bağlam.

Mutlu, A. (2010). Kentli Hakları ve Türkiye, Konya: Çizgi

Özdemir H. (2012). Türkiye‟de İç Göçler Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Akademik Bakış Dergisi, 30. (http://www.akademikbakis.org/eskisite/30/11.pdf).

Özer İ. (2004). Kentleşme, Kentlileşme Ve Kentsel Değişme. Bursa: Ekin

Özkiraz A., Acungil Y. (2012). Hemşehri Derneklerinin Kentlileşme Sürecindeki Rolü (Tokat Örneği), Edebiyat Fakültesi Dergisi, 29/1, 247-272

Tekeli İ. (1996). Türkiye‟de Çoğunculuk Arayışları Ve Kent Yönetimi Üzerine. Ferzan Bayramoğlu Yıldırım (Ed.), Kenttte Birlikte Yaşamak Üstüne içinde (s.15-28). İstanbul: Kent.

Terzi E., Koçak Y. (2014). Hemşehri Dernekleri, Hemşehrilik Bilinci ve Kentlileşme İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: İstanbul/Sultangazi‟deki Karslı Hemşehri Dernekleri Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 137-150.

Yılmaz N. (2004). Farklılaştıran Ve Ayrıştıran Bir Mekanizma Olarak Kentleşme. Sosyal Siyaset Konferasnları Dergisi, 48, 250-267.

Yılmaz N. (2008). Hemşehri Kimliği, İstanbul: Beta.