Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 3 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girişimciliği etkileyen sosyo-kültürel değişkenler (kırgızistan ve türkiye’deki üniversite öğrencilerinin görüşlerinin karşılaştırmasına dayalı bir araştırma)

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1, KTMÜ İLEF2
Görüntülenme :
552
DOI :
Özet Türkçe :

İktisadi bir değer olarak ‘girişimcilik’ sosyal ve kültürel boyutlarla yakından ilişkili bir edim niteliği de taşımaktadır. Sosyal ve kültürel yapının olanakları ile ilişkili olmasından ötürü ekonomik sistemin yanı sıra toplumsal düzende de yaratıcı, yenilikçi, değişimci bir sürecin başlatıcısı rolünü üstlenmektedir. Dolayısıyla girişimci sınıfın söz konusu bu dönüştürücü etkisi toplumsal düzende bir kategori olarak önemini de gittikçe artırmaktadır. Girişimci ediminin doğası ve değişimci potansiyeli sosyal ve kültürel ortamların bir türevi olarak görülmekte, hatta girişimciler toplumsal hiyerarşide farklılaşma yaratıcı bir kategori oluşturmaları nedeniyle egemen/üst sınıfın bir temsilcisi olarak da sayılmaktadırlar. Topluma yön verme, toplumsal ayrımlarda belirleyici bir taraf olma özelliklerinden ötürü girişimcilik bu çalışmada, sosyo-kültürel bir çerçevede ele alınarak toplumsal sistemle ilişkilendirilmeye, bu bağlamda da elverişli sosyal ve kültürel ortamlar ile ‘girişimci kültür’ olgularına açıklık getirilmeye çalışılacaktır. İlgili literatürde yer alan psikolojik ve davranışsal yaklaşımlar, girişimcilerin ekonomik değer üretmeye dönük tercihlerinin yöneldiği tutum ve davranışlara odaklanırken, toplumsal yaklaşımlar bireysel kararlar üzerinde sosyal ve kültürel yapının ve değişkenlerinin önemine vurgu yapmaktadır. Salt kişisel nitelikler, çoğu zaman, karar almayı etkileyen sosyo-kültürel etkenlerin rolünü eksik bıraktığı için, girişimcilik kuramında bugün sosyal yapı ve kültürel etkenlerin belirleyici özelliklerinden hareket edilmeye başlanmıştır. Öyle ki, Max Weber’den bu yana, başta din olmak üzere, eğitim, yaş, cinsiyet, aile kökeni, etnisite vb. etkenlerin iktisadi davranışın oluşmasına yol açtığı, girişimcilik edimlerinin artmasına olanak tanıdığı sonucuna ulaşılmaktadır. Girişimsel fikirler, fırsatlar, kaynaklar ve başarı için sosyo-kültürel değişkenler motivasyonel etkide bulunmakla birlikte, niçin bazı toplumlar girişimcilikte yüksek başarı gösterirken ötekilerinde aynı başarı söz konusu olamamaktadır? Girişimcilikle sosyo-kültürel yapı arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Ve hangi tür sosyo-kültürel ortamlar girişimcilik edimi için elverişli sonuçlar yaratmaktadır? Araştırmanın tüm bu başat soruları toplumsal’ın ve kültürel’in doğasına ve farklılıklarına yönelmeye yol açacaktır. Risk almaya dönük tepkileri, rasyonel tercihleri, başarı güdüsünü, kendine güven ve sorumluluk alma düzeyini farklılaştıran sosyo-kültürel yapı farklılıkları Kırgızistan ve Türkiye girişimciliği üzerinden karşılaştırmalı olarak ampirik bir incelemeye tabi tutulacaktır.

Özet İngilizce :

Entrepreneurship as an economic value carries a peculiarity which closely related to the social and cultural dimentions. Beside of associating with the possibilities of social and cultural structure entrepreneurship undertakes the role as creative, innovative, interchanging initiator of process in social life. Therefore, the effect of entrepreneurial class is increased the importance in the social order as a category. The nature and interchanging potential of the entrepreneurial act is perceived as a derivative in social and cultural environments, even entrepreneurs by creating a category of the differentiation in social hierarchy can become as a representative of the ruling/upper class. In this study has been taken up not just some features of entrepreneurship as giving direction in the society and social distinctions but also here has been analyzed entrepreneurship in socio-cultural context and tried to establish links between the social system and entrepreneurship. By that tried to clarify to a social and cultural environment and the 'entrepreneurial culture'. In the literature psychological and behavioral approaches oriented to attitudes and behaviors of entrepreneurs on producing the economic value tends, social approaches oriented to an importance of socio-cultural structure and the variables on individual decisions. Most of the time personal qualities imcomplete the role of socio-cultural factors which affect to the personal decision. Therefore today in entrepreneurship theory based on a defining characteristic of social structure and cultural factors. Indeed, since Max Weber, reached the conclusion that particularly religion, education, age, gender, family origin, ethnicity and so on factors lead to the formation of economic behavior and to increase entrepreneurial acts. Socio-cultural variables impact motivationally for the entrepreneurial ideas, opportunities, resources, and while some societies show a high success in entrepreneurship but why other societies can’t show the same success? What a relationship can be mentioned between socio-cultural structure and entrepreneurship? And what kind of socio-cultural environment creates favorable results for the act of entrepreneurship? All of these principal questions will lead us to a nature and differences of social and cultural factors. Reactions towards risk-taking, rational choice, the incentive to achievement, self-confidence and taking responsibility for the differences of socio-cultural structure of Kyrgyzstan and Turkey entrepreneurship will be subject to empirical scrutiny by comparison.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :