ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK TARTIŞMALARI, TOPLUMSAL BÜTÜNLÜK KAYGISI VE YENİDEN MİLLETLEŞME Kazakistan Halkı Asamblesi Örneği

Küreselleşme sürecinde, özellikle SSCB’nin çöküşünden sonra moderniteye ait toplumsal, kültürel ve siyasal olgular sorgulanmıştır. Bu bağlamda milletlerin ve millî devletlerin, küreselleştirici dinamiklerin etkileri altında işlev yitimine uğramaları; yerlerini çok kültürlü toplumsal ve siyasal yapılara bırakmaları gündeme gelmiştir. Sözü edilen düşünceler tekno-bilimsel gelişmelere koşut olarak bireyler ve toplumlar arası etkileşimlerin yoğunlaşması ve karmaşıklaşmasında temellendirilmiştir. Millî kimliğe alternatif olarak çok kültürlü bir toplumsal formasyon önerilmiştir. Küreselleşme ve post-modern yaklaşımlar da bunu pekiştirmiştir. Toplumsal ve politik sorunlar ve çözüm arayışları çok kültürlülük odaklı sürmektedir. Makalede Kazakistan’daki etno-kültürel çoğulculuğu siyasal ve toplumsal bütüne dahil eden Kazakistan Halkları Asamblesi KHA , küreselleşmeci düşünceler ekseninde değerlendirilecektir. KHA kapsamında gerçekleştirilen istişareler, projeler ve ortak olarak belirlenen stratejilerle çok kültürlülük ve ortak yaşama bilinci tartışmaları bağlamında analiz edilecektir. Çokkültürcülüğün toplumsal ve siyasal sonuçları ve KHA örneği üzerinden farklılıkların birlikteliğinin yeniden üretilmesi tartışılacaktır

DISCUSSIONS OF MULTICULTURALISM, CONCERNS OF SOCIAL INTEGRITY AND RENATIONALIZATION Sample of Kazakhstan Public Assembly

In the process of globalization, especially after the collapse of the USSR, the modern social, cultural and political states of affairs are questioned. In this context it has been discussed that nations and nation-states suffered from loss of functionality under the effect of globalizing dynamics and replaced by multicultural social and political structures. Aforementioned views based on the idea that interactions between individuals and societies have intensified and became more complex parallel to techno-scientific developments. A multi-cultural social formation has been proposed as an alternative to national identities. Globalization and post-modern approaches have reinforced these propositions as well. Social and political problems and the search for solutions for them continue with a multicultural focus. In this article Kazakhstan Assembly of Peoples KAP that involves the ethno – cultural multiculturalism in Kazakhstan into political and social entirety will be discussed in the framework of pro-globalization ideas. KAP will be analyzed in the context of consultations, projects and discussions of multiculturalism and commitment to living together by strategies that determined mutually in the coverage of KAP. Social and political results of promulticulturalism and reproduction of unity of differences will be discussed with the case of KAP

Kaynakça

Айжамал Құдайбергенова, “Қазақстандағы Көші-Қон және Тіл Мәселесі”, Тамыз 27, 2008. http://www.kazakhstan.org.tr/ (19.12.2010)

Aldacumanov, K.S. vd [ed.]. (1994) Kazakstan Tarihi-Oçekter, Almatı: Devir.

Bekmahanov, E. (1994), Kazakistan: 19. Ğasırdın 20–40 Cıldarında. Almatı: Sanat.

Bostancı, Naci 2004a. “Küreselleşmenin Alaca Karanlığındaki Milli Devlet”, Türk Yurdu, Cilt. 24, sayı. 207. Ankara. ss. 35-37.

Buckley, Peter J. and Ghauri, Pervez N. 2004. “Globalisation, Economic Geography and the Strategy of Multinationel Enterprises”, Journal of International Business Studies, Vol.35, No.2. pp. 81-98. http://www.jstor.org/stable/ 3875244.

Erkal, Mustafa E. 2004. “Küreselleşme ve Milli Devletler”, Türk Yurdu, Cilt. 24, sayı. 207. Ankara. ss. 39-41.

Falk, Richard 2002. Yırtıcı Küreselleşme, çev. Ali Çaksu, Küre Yayınları, İstanbul.

Guibernau, Montserrat 1997. 20. Yüzyılda Ulusal Devlet ve Milliyetçilikler, Çev. Neşe Nur Domaniç, Sarmal Yayınevi, İstanbul.

Habermas, Jurgen 2002a. Küreselleşme ve Milli-Devletlerin Akîbeti, Bakış Yayınları, İstanbul.

Hocaoğlu, Durmuş 1996. Ulus-Devlet, Millet ve Milliyetçilik Üzerine Bir Tahlil, Türk Yurdu. Cilt. 16, Sayı. 109, Ankara. ss. 12-22.

Jennings, Jeremy 2000. “Citizenship, Republicanism and Multiculturalism in Contemporary France”, British Journal of Political Science, vol. 30, No.4, pp. 575-597. http://www.jstor.org/stable/ 194286.

Journet, Nicolas 2009. “Çokkültürlülük”, Evrenselden Özele Kültür, Çev. Yümni Sezen, İz Yayıncılık, İstanbul. ss.357-361.

Kadıoğlu, Ayşe 2008. “Vatandaşlığın Ulustan Arındırılması: Türkiye Örneği”, Vatandaşlığın Dönüşümü, Haz. Ayşe Kadıoğlu, Metis Yayınları, İstanbul. ss.31-54.

Karakaş, Mehmet 2007. Türk Ulusçuluğunun İnşası, Elips Yayınları, Ankara.

Kaya, Ayhan 2000. “Yurttaşlık, Azınlıklar ve Çokkültürlülük”, T.H. Marshall ve T. Bottomore, Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar, Çev. Ayhan Kaya, Gündoğan Yayınları, Ankara. ss.135-165.

Kunkacayev, N. “Ultaralık Katınas: Sayasi Turaktılık Kepili”, Ömir, Sayı: 1(2), 2004. s. 10-12

Kymlicka, Will 1998. Çokkültürlü Yurttaşlık, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Kymlicka, Will ve Norman, Wayne 2008. “Vatandaşın Dönüşü: Vatandaşlık Kuramındaki Yeni Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme”, Vatandaşlığın Dönüşümü, Haz. Ayşe Kadıoğlu, Metis Yayınları, İstanbul. ss. 185-217.

Lambert, Wallace E., Moghaddam, Fathali M. Vd. 1990. “Asimilation vs. Multiculturalism: Views from a Community in France”, Sociological Forum, Vol.5, No. 3, pp.387-411. http://www.jstor.org/stable/ 684395.

Malinin, G.B ; Dunayev, V.Y. ; Kurganskaya, V.D. ; Nısanbayev, A.N. (2002), Teoriya i Praktika Mijetniçeskovo i Mejkulturnovo Bzaimodeystviya v Sovremennom Kazahstane, Almatı, UNESKO.

Ruggie, John Gerard 1993. “Territoriality and beyond: problematizing modernity in international relation”, International organization, Vol. 47, No.1, pp. 139- 174. http://www.jstor.org/stable/2706885

Silva, Julie A. And Leichenko, Robin M. 2004. “Regional Income Inequality and International Trade”, Economic Geography, Vol. 80, No. 3, pp. 261-286. http://www.jstor.org/stable/ 30032974.

Smith, Anthony D. 2002b. Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, Çev. Derya Kömürcü, Everest Yayınları, İstanbul.

Taguieff, Pierre-André 1998. “Milliyetçilik ve Anti-milliyetçilik Fransız Kimliği Üzerine Tartışma”, Uluslar ve Milliyetçilikler, Hazırlayan. jean Leca, Metis Yayınları, İstanbul. ss. 106-113.

Tâtimov, M. Kazak Alemi: Kazakistan’ın Sanı Kanşa?, Atamura, Almatı, 1993.

Taylor, Charles 2005. “Tanınma Politikası”, Çokkültürcülük Tanınma Politikası, Haz.Amy Gutmann, YKY, İstanbul.

Üstel, Füsun 1999. Yurttaşlık ve Demokrasi, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.

Vurucu, İkbal 2010. Türk Kimliğinin Yeni Boyutları Çokluktan Birliğe, Serhat Kitabevi, Konya.

http://www.akorda.kz/kz/kazakhstan/the_assembly_of_peoples_of_kazakhstan/ assambleya_naroda_kazahstana (10.9.2010).

http://www.kaz.assembly.kz/

http://www.akorda.kz/