BİŞKEK ŞEHRİNDEKİ 9. 10. VE 11.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİKBAŞARISINI ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN ANALİZİ

Bu çalışmada Bişkek şehrinde öğrenim gören 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin; sahip olduğu ailenin tam veya parçalanmış olması, ailenin aylık geliri düzeyi, cinsiyet, öğrencilerin problemler karşısındaki tutumu, gelecekle ilgili hedefleri, sosyal etkinliklere katılma sıklığı, öğretmenlerin öğrencilerin problemleriyle ilgilenme düzeyi değişkenlerinin akademik başarı üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Çalışmanın evrenini Bişkek Şehrinde bulunan devlet okullarının 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini; Bişkek şehrinde bulunan Sosyo-Ekonomik Düzeyi farklı 7 tane devlet okulunda öğrenim gören 151 tam aileye ve 151 parçalanmış aileye sahip olmak üzere toplam 302 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem grubuna uygulanan anket yoluyla elde edilen veriler, SPSS for Windows 16,0 programı ile analiz edilmiş, Mann-Whitney U Testi ve Bağımsız Ki-Kare testi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre; ailenin tam veya parçalanmış olması değişkeninin öğrencilerin not ortalamalarında fark olsa da akademik başarısı üzerinde istatistikî olarak anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur. Ailenin aylık gelir düzeyi, cinsiyet, öğrencilerin karşılaştıkları problemler karşısındaki tutumu, öğrencilerin okuldaki sosyal etkinliklere katılma sıklığı, öğrencilerin gelecekle ilgili hedeflerinin olması ve öğretmenlerin öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenme düzeyi değişkenlerinin akademik başarı üzerinde istatistikî olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur

ANALYSIS OF SOME FACTORS AFFECTING THE ACADEMICACHIVEMENT OF 9th, 10th AND 11th CLASSES STUDENTS IN BISHKEK

This study was conducted to find out whether there is a relation or not between the academic achievement level of high school students and their broken or united family, the monthly income level of family, gender, attitude in view of problems of students, goals for future of students, joining level to social activity related with school and level interesting with problems of students of teachers. The total population of the study is 9th, 10th and 11th class students in the public schools in Bishkek. The total sampling of the study is 302 students who study at seven public schools in Bishkek and each one is from different socio-economic level (151 students from united families and 151 students from broken families). The following methods were used descriptive method. The data obtained through a questionnaire applied to the sample group was analyzed using SPSS for Windows 16.0 program, Chi-square Tests of Independence, and Mann-Whitney U. In the findings and comments section, the findings from the analysis of data obtained through the survey were interpreted in tables. Although there was a difference in the academic achievement shown in students' grade point averages of having united or broken families, it did not reach the level of statistical significance. A significant relationship was found between the variables of high school students’ academic achievement levels, monthly income level of families, gender, attitude in view of problems of

Kaynakça

Altınbulak, C. (2011). İlköğretim ikinci Kademedeki Boşanmış Ve Tam Aileye Sahip Öğrencilerin Okul Başarıları Ve Okulda Karşılaştıkları Problemlerin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversiesi, Eğitim

Altınkurt, Y. (2008). Öğrenci Devamsızlıklarının Nedenleri Ve Devamsızlığın Akademik Başarıya Olan Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20: 129–142.

Aslıhan, M.N. (1998). Parçalanmış Veya Tam Aileye Sahip Çocukların Öz Kavramı, Depresyon Düzeyleri Ve Akademik Başarılarının Yaş Ve Cinsiyet Yönünden Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Berber, Ş. (1990). Sosyo-Ekonomik Faktörlerin ve Ana-Baba Tutumlarının Akademik Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Büyükşahin, G. (2009). Boşanmış Ve Boşanmamış (Tam) Aileden Gelen 11-13 Yaş Arası Çocukların Anne Baba Tutumlarını Algılama Biçimlerinin Sosyal Uyum Düzeyleri İle İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çiftçi, B. (2012). Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin Araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek.

Doğan, A. (2011). Yapılandırmacı 7E Öğrenme Modeli’nin Lise 9, 10 ve 11. Sınıflardaki Öğrencilerin Fizik Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek.

Ekşi, B. (2005). Evliliğe Hazırlık Aşamasındaki Adayların Evlilik ve Ana Baba Olma Üzerine Düşünceleri. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 2(8): 70–79.

Er, G. (2009). Ailesi Parçalanmış Olan İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Akademik Sağlamlık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Yordanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Esen, H. (2010). Akyurt İlköğretim Okulunda Okuyan Parçalanmış Ve Tam Ailelerden Gelen Öğrencilerin Aile İçi Durumları Ve Okul Başarı Durumlarına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gök, M. (2013). Tam Ve Parçalanmış Aileye Sahip Lise Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Bişkek Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek.

Göle, M. (2013). Bilgisayar Oyunlarını Oynama Sürelerinin 7. ve 8. Sınıfların Akademik Başarısı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek.

Göller, L. (2010). Ergenin Akılcı Olmayan İnançları İle Depresyon-Umutsuzluk Düzeyleri ve Algıladıkları Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Güner, C. (1995). Öğretmenlerin Öğrencilerin Okuldaki Akademik Başarılarına Olan Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Güney, A. (2009). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Algılanan Aile Yapısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul.

İpek, C. (2011). Velilerin Okul Tutumu ve Eğitime Katılım Düzeyleri ile Aileye Bağlı Bazı Faktörlerin İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Üzerindeki Etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (2): 69-79.

Kaya, D. (2007). Anadolu Meslek Ve Meslek Liselerinde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Tutumlarının Öğrencilerin Sürekli Kaygı ve Akademik Başarı Düzeyleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniveristesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kenç, M. F. ve Oktay, B. (2002). Akademik Benlik Kavramı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki. Eğitim ve Bilim Dergisi, 27(124): 71–79.

Keskin, G. ve Sezgin, B. (2009). Bir Grup Ergende Akademik Başarı Durumuna Etki Eden Etmenlerin Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10): 3–18.

Kızıldağ, S. (2009). Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık, Boyun Eğici Davranışlar ve Sosyal Destek. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kitiş, Y. ve Bilgici, Ş. S. (2007). Bir Aile İçi Şiddet Olgusu; Sır Tutma İlkesi İle Şiddet İhbar Etme Yükümlülüğü Arasındaki Etik İkilem. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 3(11): 7–11.

Ören, Y. (2014). Coğrafya Dersinin Bilgisayar Destekli Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek.

Özcanoğlu, A. B. (1993). Ortaöğretimde Okul Faaliyetlerine Katılımın Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Pancar, A. (2009). Parçalanmış Ve Tam Aileye Sahip Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Steinberg, L. (2002). Adolesence. New York: McGraw. HillCompaniesİnc.

Şerefli, A. K. (2003). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Zihinsel Olmayan Faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Yenidünya, A. (2005). Lise Öğrencilerinde Rekabetçi Tutum, Benlik Saygısı ve Akademik Başarı İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yörük, D. (2007). Lise Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Başarı Korkuları Ve

Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.