Birey-Örgüt Uyumunun Örgütsel İnovasyon Üzerindeki Etkileri: Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Günümüz şehir ortamında turizm aktivitelerinde bulunan insanlar çeşitli nedenlerle zamanlarının önemli bir kısmını dışarıda geçirmekte ve bu süre boyunca genellikle yeme-içme ihtiyacını karşılamak amacıyla yiyecek-içecek işletmelerini tercih etmektedir. Bu nedenle yiyecek-içecek işletmeleri turizm sektöründe önemli bir paya sahiptir. Birey-örgüt uyumu yiyecek-içecek işletmeleri gibi insan gücüne dayalı işletmeler için öncelikli sağlanması gereken önemli bir konudur. Bu çalışma ile yiyecek-içecek işletmelerinde birey-örgüt uyumunun durumu ele alınmaktadır ve birey-örgüt uyumunun örgütsel inovasyon üzerindeki etkileri saptanmaktadır. Araştırmada, birey-örgüt uyumunu ölçmek amacıyla Cable ve Judge (1996) tarafından geliştirilen bir ölçek kullanılmıştır. Örgütsel inovasyonu ölçmek için ise Ottenbacher ve Harrington (2010) tarafından geliştirilen yirmi sekiz ifadeli Yeni Hizmet Gelişimi (NSD) ölçeği kullanılmıştır. İstanbul ilinde bulunan turizm belgeli yiyecek-içecek işletmeleri çalışanları örnekleminde toplanan verilerle yapılan analizler sonucunda, örgütsel inovasyonun boyutları arasında ve örgütsel inovasyon ile birey-örgüt uyumu arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkilerin bulunduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca birey-örgüt uyumu, örgütsel inovasyonu pozitif yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir

THE EFFECTS OF PERSON- ORGANIZATION FIT ON ORGANIZATIONAL INNOVATION: A RESEARCH ON FOOD- BEVERAGE ENTERPRISES

Today's urban environment people in tourism activities spend a considerable part of their time outdoors and during this time they usually opt to meet their eating and drinking needs. For this reason, catering businesses have an important share in the tourism sector. Person-organization fit is an important issue that must be given priority for manpower-based businesses such as food and beverage businesses. This study deals with the situation of person-organization fit in food and beverage businesses and identifies the effects of person-organization fit on organizational innovation. In the research, a scale was used to measure person-organization fit which was developed by Cable and Judge (1996). To measure organizational innovation, twenty eight-item New Service Development (NSD) scale was used which was developed by Ottenbacher and Harrington (2010). As a result of the analysis made in the sampling of the tourism certified food and beverage businesses in Istanbul, a significant and positive relationship between the dimension of organizational innovation and organizational innovation and person organization fit was found.In addition, person organization fit affects organizational innovation positively and significantly

Kaynakça

Afsar, B., Afsar, B., Badir, Y. ve Badir, Y. (2017). Workplace spirituality, perceived organizational support and innovative work behavior: The mediating effects of person-organization fit, Journal of Workplace Learning, 29(2), 95-109.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Geliştirilmiş 7. Baskı, Sakarya. Sakarya Yayıncılık.

Altunoğlu, A. E., ve Gürel, E. B. B. (2015). Effects of Leader–member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 175-181.

Armbuster, H., Bikfalvi, A., Kinkel, S., ve Lay, G., (2008). Organizational Innovation: The Challenge of Measuring Non-Technical Innovation in Large-Scale Surveys, Technovation, 28, 644-657.

Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Atıf İndeksi, 1-213.

Cable, D. M. ve Judge, T. A. (1996). Person–Organization Fit, Job Choice Decisions, and Organizational Entry. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 67(3), 294-311.

Çavuş, M. F., ve Akgemci, T. (2008). İşletmelerde Personel Güçlendirmenin Örgütsel Yaratıcılık ve Yenilikçiliğe Etkisi: İmalat Sanayiinde Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 229-244.

Damanpour, F., ve Evan, W. M., (1984). Organizational Innovation and Performance: The Problem of ‘‘Organizational Lag’’, Administrative Science Quarterly, 29, 392-409.

Denizer, D. (2002). Yiyecek İçecek Hizmetleri. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Durmuş, B., Yurtkoru, E. S., ve Çinko, M. (2011). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. Baskı, Beta Basım Yayım. İstanbul.

Dyer, B. ve Song M.X. (1998). Innovation Strategy and Sanctioned Conflict: A New Edge in Innovation, Journal of Product Innovation Management, 15(6), 505-519.

Erdem, B., Gökdeniz, A., ve Met, Ö. (2011). Yenilikçilik Ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya'da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2,)77-112

Gürel, G. (2011). Örgütsel Öğrenme, Dönüşümcü Liderlik, Pazar Yönlendirmesi ve Örgütsel İnovasyonun Firma Performansı Üzerine Etkilerinin Analizi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Hauenstein, N., Carlson, K., Donovan, J. ve Foti, R. (2007). Assessing Fit in The Interview: How Candidates Consider Content and Context Cues To Person-Organization Fit. Virginia, UMI Microform, Proquest LLC, Blacksburg.

Judge, T. A., ve Bretz, R. D. (1992). Effects of Work Values on Job Choice Decisions, Journal of Applied Psychology, 77(3), 1-35.

Karatepe, O.M. (2012). Perceived Organizational Support, Career Satisfaction, and Performance Outcomes: A Study of Hotel Employees in Cameroon, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24, (5), 735-752

Karakurum, M. (2005). The effects of person-organization fit on employee job satisfaction, performance and organizational commitment in a Turkish public organization. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Kim, T.T. ve Lee, G. (2013). Hospitality Employee Knowledge-Sharing Behaviors in the Relationship Between Goal Orientations and Service Innovative Behavior, International Journal of Hospitality Management, 34, 324-337.

Kim, W. (2009). Customer’s Responses to Customer Orientation of Service Employees in Full Service Restaurants: A Relational Benefits Perspective, Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 10(3),153-174.

Kristof, A. L. (1996). Person-Organisation fit: An Integrative Review of Its Conceptualizations, Measurement, And Implications. Personnel Psychology, 49, 1–49.

Kribretzstof‐ Brown, A. L., Zimmerman, R. D. ve Johnson, E. C. (2005). Consequences of Individuals' Fit at Work: A Meta‐ Analysis of Person–Job, Person–Organization, Person–Group, and Person–Supervisor Fit, Personnel Psychology, 58(2), 281-342.

Kuşluvan, S. ve Eren, D. (2011). İşgörenlerin Kişilik Özelliği Olarak Hizmet Verme Yatkınlığı ve Ölçümü: Bir Literatür Taraması, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22 (2), 139-153.

Lumpkin, G.T. ve Dess G.G. (1996). Clarifying the Achievement Orientations Construct and Linking it to Performance, Academy of Management Review, (21), 135-172.

Mumford, M.D. (2000). Managing Creative People: Strategies and Tactics for Innovation, Human Resource Management Review, 10(3), 313-352.

Polatçı, S., ve Cindiloğlu, M. (2013). Kişi-örgüt uyumunun örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: duygusal bağlılığın aracılık rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 299-318.

Robbins, S. P ve Coulter, M. (2012). Management.11th Edition. New Jersey, Pearson Education Inc.

OECD - Oslo Manual (2005). Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, Paris.

Olsen, D., Maple, S.,Stage, F.K. (1995), Women and Minority Faculty Job Satisfaction Professional Role Interests Professional Satisfactions and Institutional Fit, Journal of Higher Education, 66, (3), 272, Ohio.

Ottenbacher, M. C. ve Harrington, R. J. (2010). Strategies For Achieving Success For İnnovative Versus İncremental New Services, Journal of Services Marketing, 24(1), 3-15.

Özgen, F, Turunç, Ö. (2017). Örgütsel Adalet- Sinizm İlişkisinde Kişi Örgüt Uyumunun Rolü: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3 (2), 80-96.

Sekaran, U. (2006). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley and Sons. Shalley, C. E., Zhou, J. ve Oldham, G. R. (2004). The Effects of Personal and Contextual Characteristics on Creativity: Where Should We Go From Here? Journal of Management, 30(6), 933–958.

Schneider, B. (1987). The People Make The Place. Personnel Psychology,40(3), 437-453.

Silverthorne, C. (2004). The impact of organizational culture and person-organization fit on organizational commitment and job satisfaction in Taiwan, Leadership and Organization Development Journal, 25(7), 592-599.

Serçeoğlu, A. G. N. (2014). Yaratıcılık Ve Hizmet Odaklılık: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama. 9 TH Internatıonal Conference: New Perspectıves in Tourısm and Hospitality, pp. 333-341.

Smith, W. K., ve Tushman, M. L. (2005). Managing Strategic Contradictions: A Top Management Model For Managing İnnovation Streams, Organization Science, (16), 522–536.

Stieglitz, N. ve Heine, K. (2007), Innovations and The Role of Complementarities in a Strategic Theory of the Firm, Strategic Management Journal, 28 (1), 1‐ 15.

Tajeddini, K., ve Trueman, M. (2008). Effect Of Customer Orientation And İnnovativeness On Business Performance: A Study Of Small-Sized Service Retailers, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 6(2), 280-295.

Tidd, J., Bessant J. ve Pavitt K. (2005), Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organisational Change, Wiley, Chichester.

Ulutaş, M., Kalkan, A., ve Bozkurt, Ö. Ç. (2015). Birey-Örgüt Uyumunun İş Doyumu Ve Örgüte Bağlılık Üzerine Etkisi, Is, Güç: The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 17(1), 141-160.

Ünal, S., Akkuş, G. ve Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.

Yılmaz, A., ve Tanrıverdi, H. (2017). Aşçıların Örgütsel Destek Algısının İş Performansı Üzerine Etkisinde İş Ortamı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 32-52.

Yiğit, S. (2015) İnovasyon Rekabet Gücü Elde Etmeyi Daha da Önemlisi Bunu Sürdürmeyi Sağlar. Toprak İşveren Sendikası, 108, 1-10