Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 106

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye muhasebe standardı – 16 açısından maddi duran varlıklarda amortisman uygulaması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, maddi duran varlıklarda amortisman uygulamalarının Türkiye Muhasebe Standardı – 16 açısından ele alınarak uygulama örnekleriyle Türk vergi mevzuatı ile arasındaki farklılıklarını ortaya koymaktır. Halen Sermaye Piyasası Kuruluna tabi işletmeler için uygulanması zorunlu olan Türkiye Muhasebe Standartları, 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm işletmeler için zorunlu olacaktır. Defterlerin tutulmasında ve finansal tabloların hazırlanıp sunulmasında Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları temel belirleyici konumundadır. Bütün işletmeler 2013 hesap dönemi yasal defterlerini ve finansal tablolarını standartların öngördüğü şekilde oluşturacaklardır. Muhasebe Standardı – 16 maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, defter değerlerinin belirlenmesi ve bunlarla ilgili olarak finansal tablolara yansıtılması gereken amortisman tutarları ile değer düşüklüğü zararlarının uygulama esaslarını açıklamaktadır. Standarda göre amortisman uygulamalarında Türk Vergi Mevzuatı ile amortismana tabi tutarın belirlenmesinde, amortisman oranında, amortisman süresinde, amortisman tutarının hesaplanmasında farklılıklar olduğu görülmüştür. Çalışmamız Maddi Duran Varlıklara ilişkin 16 nolu Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde amortisman uygulamaları ile sınırlı tutulmuş değerleme hükümleri kapsam dışında bırakılmıştır

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to analyze amortization methods for tangible fixed assets in terms of Turkey Accounting Standards - 16 and explaining the differences between Turkish Tax Law by using sample practices. Turkey Accounting Standards which are still indispensable to be applied for presently to Capital Markets Board consequented enterprises will be imperative for all enterprises through the numbered 6102 New Turkish Commercial Law which is going to come into effect in July 1st 2012. Turkey Accounting Standards and Turkey Financial Reporting Standards are main determining factors at keeping of books and presentation of financial charts. All enterprises shall constitute required books and financial charts of 2013 accounting period as required by the standards. Accounting Standard explains the principles– accounting of 16 tangible fixed assets, valuation of book and amortization amount with imparement loss which needs to be reclected to the finansal chats related to all these. According to the standards; it has been seen that there are differences at the determinating of amotization amount, the rate of amotization, the period of amortization, the calculating of the amortization amount. Our study is limited with the amortization applications regarding to tangible assets as part of 16 numbered Turkish Accounting Standard and excluded valuation provisions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :