Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları

Dergi hakkında bilgi.

1. Yeni Türk Edebiyatı Arastırmaları, hakemli bir dergi olup altı ayda bir yayımlanır.
2. Dergimize gönderilen yazılar, internet ortamı da dâhil, hiçbir yerde yayımlanmamıs
olmalıdır.
3. Dergimizde yayımlanan yazıların ilmî ve hukukî sorumlulugu yazarlara
aittir.
4. Dergimizde kapsadıgı alanla ilgili telif ve tercüme makale, elestiri, kitap
tanıtımı, bibliyografya vb. çalısmalar, bunun yanı sıra edebiyat tarihimiz
açısından önem arz eden sair ve yazarların kitaplarında yer almayan yazı,
makale, röportaj, siir ve kayda deger muhtelif belgeler yayımlanır.
5. Yeni Türk edebiyatıyla dogrudan ilgili olan diger sosyal bilimlerle ilgili
yazılar da yayımlanmak üzere degerlendirmeye alınır.
6. Akademik bir kimlige sahip olmakla birlikte Yeni Türk Edebiyatı Arastırmaları’nda
akademisyen olmayan yazar ve arastırmacıların hakem kurulundan
olumlu rapor alan çalısmaları da yayımlanabilir.
7. Dergimize çalısmalarını gönderen yazarlar, akademik unvanlarıyla birlikte
ad ve soyadını, görev yaptıgı kurumu tam olarak belirtmeli, kendileriyle
dogrudan iletisim kurabilecegimiz açık adres, telefon numarası ve elektronik
posta adresini vermelidirler.
8. Gönderilen çalısmalarda Türkçe ve Ingilizce olmak üzere özet ve anahtar
kelimeler bulunmalıdır. Özet, çalısmanın bütününü kusatıcı nitelikte ve
yüz elli kelimeyi geçmeyecek sekilde olmalıdır.
9. Subjektif yönü agır basan elestiri yazıları, hakem kuruluna gönderilmeden
reddedilir.
10. Ilmî toplantılarda sunulmus bildiriler, gerekli açıklamalar belirtilmek
sartıyla ve bildiri kitaplarında daha önce yayımlanmamıs olmak kaydıyla
kabul edilir.
11. Gönderilen yazılara yazı isleri ve yayın kurulu tarafından en basta dergide
imla bütünlügünün saglanması açısından kısmen müdahale edilebilir. Bariz
müdahaleler söz konusu oldugu takdirde ise yazara gerekli bilgiler verilir.
12. Yayın kurulunca uygun bulunan makaleler, iki hakeme gönderilir. Iki hakemden
de olumlu rapor alan makaleler, yayımlanacak yazılara dâhil edilir. Sayet
bir olumlu, bir de olumsuz rapor gelirse, makale tekrar üçüncü bir hakeme
gönderilir. Böylece üçüncü hakemin verecegi rapora göre hareket edilir.
13. Her sayı yayımlanacak olan çalısmalar, dergimize ulasma tarihine ve
derginin bütünündeki konu dagılımına göre belirlenir.
14. Düzeltme raporu alan makaleler, raporla birlikte yazarlara gönderilir.
Hakem raporu göz önünde bulundurulmadan tekrar gönderilen makaleler
degerlendirmeye alınmaz.

15. kitap tanıtım yazıları hakem kuruluna gönderilmez. Bu tür yazılar yayın
kurulunca degerlendirilir.
Makale Yazım Kuralları:
1. Yazılar 50 sayfayı geçmemelidir.
2. 12 punto, Times New Roman, iki yana yasla formatı uygulanmalı ve
paragraf bası verilmemelidir.
3. Yazarın adı, yazı baslıgının altına yerlestirilip saga yaslanmalı ve kisisel
bilgiler adın sonuna konulacak olan yıldız (*) karakterli dipnot imiyle unvan,
isim, kurum ve bölüm düzeni içinde dipnot olarak verilmelidir.
4. Yazıların sonunda yararlanılan kaynaklar “KAYNAKÇA” baslıgı altında,
yazarların soyadı basa gelecek sekilde alfabetik olarak verilmelidir.
5. Metin içinde geçen dergi, gazete ve kitap isimleri italik, siir ve makale
isimleri ise tırnak içinde yazılmalıdır.
6. Dipnotlarda kullanılacak olan bibliyografik künyeler; yazar adı ve soyadı,
kitap adı, cildi, baskı sayısı, yayımlayan kurum adı, baskı yeri, yayım
yılı, sayfa numarası seklinde düzenlenmelidir.
Örnekler:
a) Telif kitaplar için; Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi,
2. bs., Çaglayan Kitabevi, Istanbul, 1982, s. 50-60.
b) Çeviri yahut yayıma hazırlanan kitaplar için; E. J. Wilkinson Gibb, Osmanlı
Siir Tarihi, (çev. Ali Çavusoglu), c. I, Akçag Yayınları, Ankara, 1999, s.
250- 300.
Cemil Meriç, Bu Ülke, (hzl. Mahmut Ali Meriç), 8. bs. , Iletisim Yayınları,
Istanbul, 1993, s. 10-15.
Not: Kitapların toplam sayfa sayısı verilecekse XIV+639 s. seklinde belirtilmelidir.
c) Telif yazılar için; Senail Özkan, “Sözün ve Sükûtun Felsefesi”, Türk Edebiyatı,
S. 400, Subat 2007, s. 101-106.
d) Çeviri yazılar için; John Updike, “Gerçeklik ve Roman”, (çev. Ipek Babacan),
Kitap-lık, S. 26, Mart-Nisan 1997, s. 18-21.
Not: Bir yazıdan alıntı yapılacaksa bibliyografik künyede yazının bütün
sayfa sayısı degil sadece alıntının yapıldıgı sayfa yahut sayfalar belirtilmelidir.
e) Kısaltmalar:
Adı geçen eser : age.
Adı geçen makale : agm.
Adı geçen yayın : agy.
Aynı müellif : a.mlf.
Aynı yazar : a.yzr.
Bakınız : bk.
Baskı, basım : bs.
Cilt : c.
Çeviren/ler : çev.
Editör/ler : ed.
Hazırlayan/lar : hzl.
Sayfa : s.
Sayı : S.
Tarihsiz : ts.
Yıl : y.