Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yasama Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

1. Yasama Dergisi hakemli bir dergi olup Ocak-Şubat-Mart-Nisan, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık olmak üzere yılda üç kez yayımlanır.

2. Dergide parlamento hukuku ve yasama sürecine ilişkin yazılar yayımlanır. Ayrıca kitap tanıtma yazılarına da yer verilebilir.

3. Dergiye gönderilen çalışmalar, Yayın Kurulunun ön incelemesinden sonra hakeme gönderilir. Hakemden/hakemlerden gelecek rapor çerçevesinde Yayın Kurulu, yazının basılmasına,yazardan düzeltme istenmesine veya geri çevrilmesine karar verir.

4. Dergiye gönderilecek yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

5. Yazılar elektronik ortamda word dosyası olarak ve tercihen e-posta yoluyla gönderilmelidir. Yazıyla birlikte yazarın unvanı, görev yaptığı kurum, haberleşme adresi, telefon numarası ve e-posta adresi bildirilmelidir.

6. Makalelerin uzunluğu tercihen 3000- 8000 kelime arasında olmalıdır.

7. Dergide yayımlanacak yazılar Yasama Derneğinin web sayfasında (www.yasader.org.tr) yer alan biçim kurallarına uygun olmalıdır.

8. Dergide yer alan yazıların içeriklerinden yazarlar sorumludur.

9. Dergide yayınlanması için gönderilen çalışmalar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez.

10. Dergide yayınlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

YAZIM KURALLARI

1. SAYFA DÜZENİ
1.1. Sayfaların Kullanılması
Metin A4 kâğıda yazılır.
1.2. Kenar Boşlukları
Bir sayfadaki metin alanının üst, alt, sol ve sağ kenar boşluklarının ölçüsü şu şekilde düzenlenir:
Üst boşluk : 2,5 cm.
Alt boşluk : 2,5 cm.
Sol Boşluk : 2,5 cm.
Sağ boşluk : 2,5 cm.
1.3. Yazı Tipi ve Boyutu
Çalışmaların başlıklar dahil olmak üzere metin kısmında Times New Roman yazı tipi ve 12 punto yazı karakteri kullanılır. Dipnotlarda ve bloklanmış alıntılarda 10 punto yazı karakteri kullanılır. Tablolarda ise duruma göre 8-12 punto yazı karakteri kullanılabilir.
Metin dik ve normal harflerle yazılır. Sadece bölüm başlıkları ile (varsa) “giriş”, “sonuç”, “kaynakça” ve (varsa) “ekler” başlıkları büyük harflerle yazılır.
Metinde başlıklar, yabancı dilden ödünç alınmış sözcükler ve özel olarak vurgu yapılmak istenen ifadeler, referans dipnotlarındaki kitap ve dergi isimleri ile bunların yerini tutan kısaltmalar koyu renk ile yazılır. Bu durumda siyah karakter çalışmanın bütününde aynı tutarlılıkla uygulanır. Özel olarak vurgulanmak istenen ifadelerde ve yabancı dilden ödünç alınmış sözcüklerde italik karakter de kullanılabilir.
1.4. Satır Araları
Metin içinde satır aralarında 1,5 satır (18 pt) boşluk bırakılır. Paragraflar arasında ve başlıklarla paragraflar arasında 1 tam aralık bırakılır.
1.5. Paragraflar
Paragraflar soldan 1,25 cm içerden başlar ve metin iki yana yaslanır. Bloklanmış alıntılarda soldan ve sağdan 1,25 cm girinti yapılır.

2. BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLER
Birinci derece bölüm başlıklarının tamamı büyük harf ile yazılır. İkinci, üçüncü ve dördüncü derece alt bölüm başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle yazılır. Tüm bölüm başlıklarında yazı karakteri koyu renk olur. Başlıklar da paragraflar gibi 1,25 cm içerden başlar. Bölüm başlıkları aşağıdaki şekilde numaralandırılır:
“1. BİRİNCİ DERECE BÖLÜM BAŞLIĞI
  1.1. İkinci Derece Bölüm Başlığı
  1.1.1. Üçüncü Derece Bölüm Başlığı
  1.1.1.1. Dördüncü Derece Bölüm Başlığı
  2. BİRİNCİ DERECE BÖLÜM BAŞLIĞI”
 
3. ÇALIŞMANIN DÜZENİ
3.1. Özet, Anahtar Kelimeler ve Başlık
Makalenin yaklaşık 100 kelimeden oluşan özeti ile başlığının İngilizce olarak eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, makalenin dahil edileceği disiplin ya da alan ile işlediği konuyu doğrudan gösterecek en çok 5 anahtar kelime metne eklenmelidir.
3.2. Dipnotun Metindeki Yeri ve Numaralandırılması
Metnin sayfa altlarında, gerekli görüldüğü ölçüde metin içinde yer verilmeyen alıntılar veya metnin ilgili sayfasındaki herhangi bir bilgiye ilişkin kısa açıklama, karşılaştırma veya yorumları ortaya koymak için de dipnotlar verilir. Dipnotlar noktalama işaretlerinden sonra yer alır.
Dipnotlar, her sayfada metnin en son satırının altında, tek satır aralık bırakılarak sayfanın sol kısmından başlayan kısa bir çizgiyle, metinden ayrılırlar. Dipnotlar bu kısma, birbirini izleyen numaralara uygun surette yerleştirilirler. Dipnot numaraları, 1'den başlayarak verilir ve çalışma boyunca sıra takip eder.
3.3. Referans Dipnotları ile İlgili Kurallar
Referans dipnotlarında, ilgili kaynağa ilk kez referans veriliyorsa, bu referansta, eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü, aşağıdaki sırayla yer alır:
Yazar adı ve soyadı, eser adı, yayına hazırlayan (veya editör), çeviren veya çizer adı ve soyadı, cilt, basım ve yayın bilgisi (cilt sayısı, basım sayısı, seri adı, yayınevi, yayın yeri, yayın tarihi) ve sayfa sayıları.
Eğer referans dipnotlarında, aynı kaynağa ikinci veya daha fazla atıfta bulunuluyorsa, yukarıdaki bilgiler kısaltılarak verilir.
3.3.1. Yazar Adı
Bir eserde yazar, kişi veya tüzel kişi (kurum, kuruluş gibi) özelliğini taşıyabilir. Dipnotta, yazar adları, kaynak kitabın iç kapağında verildiği şekilde tekrarlanır. Yani önce yazar adı, (varsa önce ilk, sonra ikinci adı), sonra yazarın soyadı belirtilir. İki veya üç yazarlı eserlerde, her yazarın adı, eserin iç kapağında verilen sırayla ve aralarına virgül konularak verilir. Üçten fazla yazarı olan eserler için, sadece ilk yazarın adı ve soyadı verildikten sonra “ve diğerleri” anlamına gelen “v.d.” ibaresi kullanılır. Atıf yapılan eserin iç kapağında herhangi bir yazar adı verilmemişse ve eserin yazar/yazarları başka sayfa veya kaynaklardan da elde edilememişse, o zaman dipnot, eser adıyla başlar. Ancak, eserin yazarları başka sayfa veya kaynaklardan doğru olarak saptanmışsa, o zaman bu adlar, atıf yapılan eserin iç kapağı dışında bir yerden elde edildiklerini göstermek üzere, parantez içine alınırlar.
3.3.2. Kitap Adı
Kitap adı, atıf yapılan eserin iç kapağında olduğu şekilde verilir. Ancak, kitap adı, hem asıl ad, hem de tamamlayıcı ikinci ve/veya üçüncü adlardan oluşmuşsa, o zaman asıl ad ve tamamlayıcı ikinci ad arasına, iç kapakta olmasa bile iki nokta üst üste konur. Böylece, asıl ve tamamlayıcı adın birbirine karıştırılması önlenir.
Dipnotlarda kitap adları, koyu renk harflerle yazılır ve kitap adından hemen sonra virgül konur.
Süreli yayınların adları, kitap adları gibi koyu renk harflerle yazılır.
Yayına hazırlayan (veya editör), çeviren, vb.'nin adları: Kitap, makale gibi eser adlarından sonra, eğer varsa, yukarıda belirtilen kişi/kişiler, “yayına hazırlayan, editör, çeviren vb.” yazıldıktan sonra, iki nokta üst üste konarak gösterilir. İstenirse, bu işlev adları, “yay.haz., ed., çev.” şeklinde kısaltılarak da verilebilirler.
3.3.3. Makale Adı
Makale yazarı/yazarlarının adından sonra virgül konur. Virgülden sonra makale adı, çift tırnak içinde verilir. Makale adından sonra yine virgül konur. Bunu kitap adı gibi yazılan süreli yayının adı izler.
3.3.4. Tez Adı
Yayınlanmamış tezlerin adları, kitap gibi değil makale gibi çift tırnak içinde gösterilir ve yayımlanmamış tez olduğu belirtilir.
3.3.5. Ansiklopedi Maddelerinin Adları
Makale adı gibi atıfta bulunulur.
3.3.6. Elektronik Kaynaklar
Eser, aynı zamanda daha önce basılı halde yayınlanmışsa, o zaman, önce yazının yer aldığı ilk kaynağın referans dipnotu, sonra da eserin yer aldığı elektronik kaynağın bağlantı adresi ile siteden yararlanılan tarih verilir.
Eğer eser daha önce basılı halde yayınlanmamışsa, varsa yazarın adı ve soyadıyla eser adı, sonra eserin yer aldığı elektronik kaynağın bağlantı adresi ve siteden yararlanılan tarih verilir.
3.3.7. Cilt, Basım ve Yayım Bilgisi
Dipnotlarda, yazar adı, eser adı, çeviren, çizen, hazırlayan kişilerin adlarından sonra, cilt, basım ve yayın bilgileri, sıraya uygun biçimde verilir.
3.3.7.1. Cilt Bilgisi
Yukarıda belirtilen cilt bilgisi, genel olarak atıf yapılan kitaplar için geçerlidir. Bir kitap, sadece bir ciltten ibaretse, cilt bilgisi verilmez. Kitap birden fazla cilt halinde yayımlanmışsa, bu durumda, kitabın kaç ciltten oluştuğu, örneğin 4 c. şeklinde belirtilir. Cilt sayısından sonra virgül konur ve eğer varsa basım ve baskı sayıları verilir.
3.3.7.2. Basım Bilgisi
Atıfta bulunulan eser ilk basım (edition) ise, dipnotta basım sayısı belirtilmez. Ancak eserin , 2. veya daha sonraki basımlarından yararlanıldıysa, o zaman basım sayısı, 2. bs., 3. bs. şeklinde belirtilir.
3.3.7.3. Yayım Bilgisi
Bu bilgi, atıf yapılan eseri yayımlayan kuruluş, eserin yayım yeri ve eserin yayım tarihinden oluşur. (Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999 gibi) Bilgilerin arasına virgül konur.
Atıfta bulunulan eserde yayım yeri yoksa, bu durum ‘y.y.’ (yayım yeri yok) kısaltmasıyla, yayımcı kuruluşun adı yoksa, yine ‘y.y.’ (yayımcı yok) kısaltmasıyla ve yayım tarihi belirtilmemişse ‘t.y.’ (tarih yok) kısaltmasıyla gösterilir.
Eserin iç kapağında yayım tarihi belirtilmemişse, ancak iç kapağın arkasında copyright tarihi (© sembolünden sonra verilen tarih) gösterilmişse, o zaman bu tarih, dipnotta yayım tarihi olarak verilir.
3.3.8. Cilt ve Sayfa Numaraları
Dipnotlarda, kitap, süreli yayın, ansiklopedi, tez gibi eserlerin hangi cildinden alıntı yapıldığını göstermek için, ilgili cilt numarası büyük Romen rakamıyla verilir. Bundan sonra virgül konur ve hemen ardından alıntı yapılan sayı, virgül, yayım yılı, virgül, ilgili sayfa veya sayfaların numarası verilir. (Örnek: C:IV, No:4, 1995, s.1 gibi)


3.3.9. Arşiv Belgelerine Yapılan Atıflar
Bu tür atıflar için verilen dipnotlarda, belgenin mahiyetini bildiren açıklama, belge tarihi, arşiv ve varsa dosya numaraları belirtilir.
3.3.10. Gazete Makaleleri veya Haberlerine Yapılan Atıflar
Gazete makaleleri ve haberlerine yapılan atıflarda, süreli yayın makaleleri için belirtilen kurallar uygulanır. Ancak, her iki durumda da, makale veya haber başlığından sonra, ilgili gazetenin adı, günü, ayı, yılı ve sayfası belirtilir.
3.3.11. Tutanak Dergisi ve Sıra Sayılarına Yapılan Atıflar
Tutanak Dergisi’ne yapılan atıflarda şu sıra göz önünde bulundurulur: derginin adı, dönem, yasama yılı, cilt, birleşim, tarih, sayfa numarası. Tutanak Dergisi’ne ekli sıra sayılarının gösteriminde ise şu sıraya uyulur: Sıra Sayısı No, “Sıra Sayısının Başlığı”, dergi adı, dönem, yasama yılı, cilt, birleşim sonuna ekli, tarih, sayfa numarası.
3.3.12. Kanun Tasarı ve Tekliflerine Yapılan Atıflar
Kanun tasarılarına yapılan atıflarda dipnot şu sıraya uygun olarak verilir: Bakanlar Kurulu ibaresi, “tasarının adı”, esas no’su, (tarihi), TBMM web sitesi bağlantı adresi, sayfa no’su, (erişim tarihi). Kanun tekliflerinde de benzer bir gösterim uygulanır. Ancak Bakanlar Kurulu ibaresi yerine teklifi veren milletvekilinin adı yazılır.
3.4. Dipnotlarla İlgili Diğer Kurallar
Referans dipnotlarında, aynı kaynağa ikinci veya daha fazla atıfta bulunulması gerektiğinde, bibliyografik bilgiler, aşağıdaki sırayla ve kısaltılarak uygulanır:
Yazarın adı soyadı, virgül, eserin uygun biçimde kısaltılmış adı, virgül, sayfa numarası.
Bu konuda aşağıdaki listede verilen Türkçe kısaltmalar kullanılır ve çalışmanın bütününde uygulanır:
Bakınız: Bkz.
Karşılaştırınız: Karş.
Karşı görüş: k.g.
Aynı kaynak/eser:  a.k.
Adı geçen kaynak:  a.g.k.
Basım yeri yok: y.y.
Basım tarihi yok: t.y.
Çok yazarlı eserlerde ilk yazardan sonrakiler  v.d.
Sayfa s.
Sayfalar ss.
Editör/yayına hazırlayan  Ed. veya Haz.
Çeviren  Çev.

 
4. KAYNAKÇA
Çalışma metninde (varsa) Ek’ler kısmından hemen önce yer alması gereken kaynakçada, atıf yapılan kaynaklarla ilgili olarak dipnotlarda verilen tam bibliyografik kimlikler, kaynakçada aynen yansıtılır. Ancak, kaynakçada, kaynakların yazarlarının soyadı en başa alınır ve büyük harflerle yazılır. Soyadı ile ad arasına virgül konur.
Kaynakçada yer alan kitaplar için, sayfa numarası belirtilmez. Ancak, makalelerde, makalenin hangi sayfalar arasında yer aldığı belirtilir.
Kaynakça unsurları, girişlerinin ilk harflerinden başlayan bir düzen içinde alfabetik olarak dizilir.
Kaynakçada yer alan eserlere ilişkin bilgilerin gösterimi yapılırken paragraflardaki gibi ilk satırda içeriye girinti verilmez. Ancak kaynakların birbirinden ayırt edilebilmesi için o kaynağa ilişkin bilgilerin verildiği sonraki satırlar 1 cm içeriden başlar.