Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

YAYIN ŞARTLARI / CONDITIONS OF PUBLISHING

1. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, hakemli bir dergi olup, Güz ve Yaz olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Gerektiğinde özel sayılar çıkarılabilecektir.

2. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile meslek yüksekokullarının iktisadi ve idari programlarındaki çalışma alanlarına hitap etmekte olup, dergide iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, kamu yönetimi, ekonometri, hukuk, büro yönetimi, sekreterlik, turizm, muhasebe gibi alanlardaki bilimsel ve özgün ve nitelikli Türkçe ve İngilizce makaleler, kitap tanıtım ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayınlanmaktadır.

3. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi’ne gönderilen yazılar daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.

4. Makalelerdeki görüş ve bilimsel sorumluluklar yazar veya yazarlara ait olup Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi’ni bağlamaz. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi bütün yayın haklarına sahip olur. Eserin yayımlanmasına karar verilmesi durumunda yazarlar yayın haklarını Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi’ne devretmiş olurlar. Makale gönderecek olan bütün yazarların Yayın Hakkı Devir Formunu doldurup imzalamaları gerekmektedir.

5. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi’ne gönderilen makaleler, editör ve yardımcı editörler tarafından şekil ve içerik yönünden ön incelemeye alınmakta olup, genel olarak dergide yayınlanmaya değer olup olmadığına karar verilmekte ve daha sonra hakemlere gönderilmektedir. Makale o alandaki iki hakeme gönderilir. Hangi makalenin hangi hakemlere gönderileceğine hakemlerin ve makalelerin ilgi alanlarına göre karar verilmektedir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir.

6. Makalenin gönderildiği iki hakemden de olumlu görüş bildirilmesi durumunda makale yayınlanmak üzere sıraya alınır. İki hakemden de olumsuz görüş bildirilmesi durumunda makale hiçbir surette yayınlanmaz. İki hakemin birbirinden farklı görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir; üçüncü hakemin vereceği cevaba göre yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verilir. Hakemlerden gelen raporlara göre, makalenin aynen yayınlanmasına (kabul), düzeltme, ekleme veya çıkarma istenmesine (düzeltme) veya yayınlanmamasına (ret) karar verilmekte olup bu karar yazar veya yazarlara en çok 2 ay içerisinde bildirilmektedir.

7. Hakemlerin düzeltme yönünde görüş bildirmeleri durumunda yazara başvurulur ve yazarın gerekli düzeltmeleri tamamlayarak göndermesi istenir. Düzeltme verilen makaleler yazarı veya yazarları tarafından belirtilen süre içerisinde düzeltilmedikçe yayınlanmaz.

YAZIM KURALLARI

1) Gönderilen çalışmalar, MS Word 95 ve üstü programla, A4 boyutlu kağıda “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılacaktır. Çalışmanın tamamının sayfa sayısı 25’i aşmamalıdır.

2) Çalışmalar, başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce), JEL Kodları, ana metin (giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç), kaynaklar ve varsa ekler bölümlerini içermelidir.

3) Çalışmanın ilk sayfasında çalışmanın başlığı sayfaya ortalanmış, büyük harflerle ve 10 punto ile koyu olarak yazılmış olmalıdır. Başlığın hemen altında yazarın ad ve soyadı 10 punto ile koyu olarak ve sağa dayalı şekilde yazılmalı, birden çok yazar varsa ad, soyadları sırasıyla yazılmalı; ünvanları, iletişim bilgileri ve e-mail adresleri dipnot olarak verilmelidir. Başlık ve yazarların isimlerinin hemen altında 100-150 kelimeden oluşan “ÖZET”, onun altında en az üç, en fazla beş adet “Anahtar Kelimeler” ve Anahtar kelimelerin hemen altında ise makalenin hangi JEL (Journal of Economic Literature) sınıflandırmasına girdiğini belirten en az bir adet JEL Kodu, 8 punto ile ve sola yaslı olarak yazılmış olmalıdır.

4) Türkçe özet, anahtar kelimeler ve JEL kodlarının hemen altında, İngilizce özet (Abstract), anahtar kelimeler (Keywords) ve JEL kodları (JEL Code) aynı kurallara uyularak yazılmalıdır. Açıklamalar veya teşekkür notları dipnot şeklinde yazılabilir. Dipnotlar 9 punto olarak yazılacaktır.

5) Çalışmada Başlık, Türkçe ve İngilizce özetler, anahtar kelimeler ve JEL Kodları ilk sayfaya sığacak şekilde düzenlenmeli ikinci sayfa Girişten itibaren başlamalıdır. Çalışma Giriş sayfasından itibaren 10 punto olarak, başlıklar, grafik ve tablolar hariç iki yana yaslı ve paragraf başlarında “Tab” verilerek yazılmalıdır. Sayfa yapısı üstten ve alttan 6 cm, soldan ve sağdan 4,5 cm ve tek satır aralıklı, hizalama iki yana yaslı olmalıdır. Sayfa ayarları http://www.kenancelik.com/default.aspx?pid=51860 linkinde gösterilmiştir.6) Giriş, Gelişme, Sonuç, Kaynaklar ve Ekler başlıklarının yalnızca ilk harfi büyük olup sola dayalı ve bir “tab” verilerek yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Gelişme kısmındaki alt bölüm başlıkları koyu, ilk harfleri büyük ve sola dayalı ve bir “tab” verilmiş olarak yazılmalı ve Giriş de dahil olmak üzere 1., 2., 3., numaraları ile, alt başlıklar yine koyu, ilk harfleri büyük ve bir “tab” verilerek 1.1, 1.2, 2.1 şeklinde ve sırayla numaralandırılmalıdır. Bölüm başlık ve alt başlıklarından sonra bir boşluk (bir enter) verilmeli, paragraf aralarında mümkün olduğunca boşluk verilmemelidir. Formüller ve denklemler çalışma başından itibaren birden başlayarak numaralandırılmalı, formül veya denklemin numaraları parantez içinde yazılmalı ve satırın en sağına yaslı olmalıdır.

7) Tablolar ve Grafikler tablolar ayrı, grafikler ayrı olmak üzere kendi içlerinde çalışma başından sonuna kadar sırasına göre numaralandırılmalı (Tablo 1: ve Grafik 1: gibi), iki noktadan sonra koyu ve ilk harfler büyük olacak biçimde isimlendirilmelidir. Tablo, grafik, şekil ve haritaların başlıkları üstte ve ortalanmış olarak yer almalıdır. Tablo, grafik, şekil ve haritalar bir yerden alınmışsa hemen altında 9 punto ile kaynak verilmelidir. Sayfalar mümkün olabildiği ölçüde bir sayfada iki tablo veya iki grafik olmayacak biçimde düzenlenmeli ve açıklamalarının ilgili tablo, grafik veya şekil ile aynı sayfada olmasına özen gösterilmelidir.

8) Çalışma içinde atıflar bağlaç yöntemine göre yapılmalı, birebir veya aynen atıflarda sayfa numarası muhakkak verilmelidir. Metin içinde dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalıdır. Alternatif durumlar aşağıda gösterilmiştir;

Tek yazar olduğu durumlarda; ………...göstermektedir (Kurt, 2004: 40).

Friedman (1984b: 25-30)’da vurgulandığı gibi...

Çift yazar olduğu durumlarda; .………göstermektedir (Çelik ve Ovalı, 2004b: 40-45

Lucas ve Friedman (1992: 45-60)’ın vurguladığı gibi…

Çok yazar olduğu durumlarda; ………göstermektedir (Çelik vd., 2003: 42).

.………göstermektedir (Kurt, 2004a: 40; Ovalı, 2004: 24).

Lucas vd. (1992: 45-60)’nin vurguladığı gibi…

9) Kaynakça makalenin bittiği yerden başlamalı, alfabetik sıraya göre sıralanmalı, 10 punto olarak, satırlar arasında boşluk verilmeden, “tek” satır aralığı ile aşağıda belirtilen formata uygun olarak hazırlanmalıdır.

Birden çok yazarlı;

MOUNT, Duane M., NETANYAHU, Holger S., ROMANIK, K., SILVERMAN, R. ve Mehtap S. KARIM (1997), “A Practical Approximation Algorithm for the LMS Line Estimator”, Information Technology for Development, 4 (4), 473-482.

Dergi için bir örnek;

BALASSA, Sven W. (1997), “Globalization and the Open Economy”, North American Journal of Economics and Finance, 8 (1), 71-79.

Kitap için bir örnek;

ÇELİK, Kenan (2006), Uluslararası İktisat, 3. Baskı, Trabzon: Derya Kitabevi.

Derleme için bir örnek;

DOOLEY, Michael P. (1989), “Market Valuation of External Debt”. J.A.Frenkel, M.P. Dooley ve P. Wickham (der.), Analytical Issues In Debt içinde, ABD: IMF Yayını.

İnternet kaynaklı atıfa bir örnek;

ACEMOGLU, Daron ve Simon JOHNSON (2006), “Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth”, NBER Working Paper 12269, İnternet Adresi; http://www.nber.org/papers/w12269, Erişim Tarihi: 06.06.2006.

10) Çalışma bir CD’ye birden fazla kez kopyalanmalı ve kargo veya posta ile gönderilme aşamasında CD’ye zarar gelmeyecek şekilde paketlenmelidir. Çalışmanın bir nüshasında ad, soyad, unvan, kurum, iletişim adresi, telefon ve fax numarası, e-mail adresi ve kısa bir özgeçmişi içeren bir ön kapak bulunmalı, diğer üç nüsha ön kapaksız olmak üzere laser çıktı kalitesinde dört nüsha olarak gönderilmelidir. Kapaksız gönderilen nüshalar hakemlere gönderileceği için yazarların kimliği veya bunu belirtecek herhangi bir işaret olmamalıdır.NOT: Yayın şartları ve yazım kurallarında zamanla değişiklikler olabilir. Makaleyi göndermeden önce dergimizin http://www.iiidergisi.bmyo.edu.tr internet adresindeki güncel yayın ve yazım şartlarını kontrol ediniz.