Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi (ACED)

Dergi hakkında bilgi.

 1. Dergimizin yazım dili Türkçedir. 
 2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 
 3. Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında sadece İngilizce özet ve Türkçe özet şeklinde yer alır. 
 4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 
 5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 
 6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 
 7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 
 8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 
 9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 
 10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve gizli tutulur. 
 11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak ret alır. 
 12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez. 
 13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında bulunamaz. 
 14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. 
 15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden çekemez. 
 16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan sorumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışındaki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. 
 17. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz. 
 18. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 
 19. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım hakkına sahip olamaz. 
 20. Çalışmalarda 12 punto TIMES NEW ROMAN yazı karakteri kullanılmalıdır. Sayfa kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve satır aralığı 1,0 olmalıdır.

  Metinde paragraflar için girinti olmayıp sola yaslı yazılmalı, paragraflar arasında 12 nk boşluk olmalıdır (Satır boşluğu bırakılmamalıdır).

  Bir çalışma 25 sayfayı aşmamalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dahil değildir.

  Makalenin başlığı büyük harflerle, kalın ve sayfaya ortalı olmalıdır. Türkçe başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılarak İngilizce başlık yer almalıdır.

  Yazarların tam adları, unvanları, çalıştıkları kurum bilgileri belirtilmeli, kalın ve italik olmalıdır.

  150-250 kelime arasında Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır.  Özette atıf kullanılmamalıdır.

  Anahtar kelimeler 3-7 kelime arasında olmalıdır.

  Nicel ve nitel çalışmalar 1.GİRİŞ, 2.YÖNTEM, 3. BULGULAR, 4. TARTIŞMA, 5. SONUÇ ve ÖNERİLER bölümlerini içermelidir. Yöntem kısmında Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve çalışmanın içeriğine göre varsa işlem alt bölümleri bulunmalıdır. İkinci derece başlıklar yalnızca baş harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır. 

  Miten Giriş bölümünden itibaren iki sütun olarak düzenlenmelidir. Tablo veya şekiller metinde tek sütun olarak ortalanmış biçimde yerleştirilmelidir.


  Tablo isimleri tablonun başında, şekil isimleri ise şeklin altında kelimelerin baş harfleri büyük, koyu ve ortalanmış olarak yazılmalıdır (Örnek: Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı). Diğer çalışmalarda ise konunun türüne göre değişiklik yapılabilir.

   Metin içinde kaynak gösterimi yazar soyadına göre sıralanmalıdır (Tezel Şahin ve Özyürek, 2010; Wolfinger, 2003; Yazıcı, 2010). Üçten fazla yazar ismi olan kaynaklar (Özyürek vd., 2012), bir kaynak içindeki başka bir kaynaktan yapılan aktarma ise (Kandır ve Alpan, 2008’den Akt. Bartan, 2010) şeklinde  gösterilmelidir.

   Kaynaklar dizini, yazar soyadlarına göre harf sırasına uygun olarak sıralanmalıdır. Kaynaklar dizininde yazar soyadı, adının baş harfi kalın ve italik olarak yazılmalıdır. İnternet adresleri http://www ile başlayan tam adres olarak verilip, erişim tarihi yazılmalıdır. 

  Örnek Kaynak Yazımı:

   Kitap;

  ARSEVEN, A. D. (2001). Alan Araştırma Yöntemi. Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara.

  Kitap içinde bölüm;

  YILDIZ, G. (2003). “Bütünsel Dil Yaklaşımı”. M. Sevinç (Ed.), Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (s.116-124). Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.

  Makale;

  AKSAN, N. ve SÖZER, M. A. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1):31-50.

   Tez;

  BİLAL, G. (1984). Demokratik ve Otoriter Olarak Algılanan Anne Baba Tutumlarının Çocukların Uyum Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

   İnternet;

  GÜÇRAY, S. (2003). The Analysis of De­cision Making Behaviors and Perceived Problem Solving Skills in Adolescents, The Turkish Online Journal of Educati­onal Technology, 2(2). [Erişim: http://www.Tojet.Net/Artic­les/225.Htm, 07 Nisan, 2012].