Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Makaleler aşağıda belirtilen şekilde sunulmalıdır. Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

    * Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve 12 punto ile koyu harflerle yazılmalıdır.
    * Yazar ad(lar)ı ve adresi: Yazarın adı, SOYADI BÜYÜK HARFLERLE olmak üzere, koyu; adresler ise normal ve eğik karakterde harflerle yazılmalı; yazarın görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-posta (e-mail) adresi belirtilmelidir.
    * Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet metni 10 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.
    * Ana Metin: A4 boyutunda (29.7×21 cm.) kâğıtlara, MS Word programında, Times New Roman veya benzeri bir yazı karakteri ile 10 punto, 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır.
    * Makale metninde paragraf başı yapılmamalı, paragraf araları bir satır boşluk bırakılarak belirginleştirilmelidir.
    * Dipnotta yer alan bütün bilgiler (unvan, kurum bilgileri, posta adresi, açıklama vs.) 9 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.
    * Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir.
    * Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller renkli baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.
    * Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.
    * Alıntı ve Göndermeler: Dergimize gönderilecek makalelerde aşağıdaki alıntı ve gönderme standartlarına uyulmalıdır. Bu kurallara uymayan çalışmalar, düzeltilmesi için yazarına iade edilecektir.

1) Belirli bir cümle, kavram ya da paragrafa gönderme;

……….. (Turan, 2006: 21)

2) Bir makale veya kitabın bütününe gönderme;

……….. (Selçuk, 2008) veya  Selçuk (2008)’un belirttiği gibi ……..

3) Yazar sayısı iki olan yayına gönderme;

………. (Ulusoy ve Yanpar Yelken, 2009: 214)

4) Yazar sayısı ikiden fazla olan yayına gönderme;

.… (Turan vd., 2009:29) veya Turan vd. (2009:29)’ne göre ……..

5) Aynı gönderme ayrı yayınlara yapıldığında;

……….. (Yılmaz, 2004: 38; Gül, 1997: 29)

6) Aynı gönderme aynı yılda aynı yazarın iki yayına yapıldığında;

……….. (Yoldaş, 2002a: 24-30; b:120-130)

7) Aynı yazarın iki ayrı yayınına gönderme;

……….. (Akın, 1999:12; 2000: 38–40)

8) Soyadları aynı olan iki yazarın yayınına gönderme;

……….. (Kıran ve Kıran, 2001: 51)

9) Yazarı belli olmayan yayına gönderme (yayına başlığı yazılarak gönderme yapılır);

……….. (Pazarlama Kuramı, 2008:12)

10) Anonim yayına gönderme;

……….. (Anonim, 2008: 26)

11) Görüşmeye gönderme;

………. (İ. Pala, görüşme, 18 Kasım, 2008)

12) Gazetede yayınlanmış yazarsız makaleye gönderme;

………. (İhracatımız Geçen Yıla Oranla % 50 Arttı, Sabah, 12.10.2008)

13) Yazarı belli internet yayımlı makaleye gönderme;

……….. (Selçuk, 2008)

14) Kuruma gönderme;

……….. (Devlet  Planlama Teşkilatı, 2007)

15) web adresine gönderme

…….(www.ttk.gov.tr, 2009)

16) Yayın tarihi belirsiz yayına gönderme;

………. (Erden, t.y.: 14)

17) Makalelerde yararlanılan eserler, metnin sonunda yer alacak KAYNAKÇA bölümünde aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:

1. Kaynakçada yalnızca yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıra izlemelidir.

2. Bir yazarın birden çok çalışması aynı kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye göre sıralanmalı, aynı yılda yapılan çalışmalar için “a,b,c…” ibareleri kullanılmalıdır.

Kitap

Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim ilke ve Yöntemleri (Eğitim Programları ve Öğretim). İstanbul: Beta Basın Yayın ve Dağıtım A.Ş.
Çeviri Kitap

İnalcık, H. (2003). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300-1600. Çev., Ruşen Sezer. İstanbul: YKY.

Kitapta Bölüm

Öztaş, S. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Filmlerin Kullanımı, (341-360), (Editör: Mustafa Safran), Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Pegem Akademi.

Dergide Makale

Gömleksiz, M. (1994). “Kubaşık Öğrenme” Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-10, (42-55).

Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi

Çetinkaya, M. (2003), Orta Öğretim (Lise) Okullarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yayımlanmış Bildiri

Odman, A. E. (2003), “Karşılaştırmalı Ekonomi-Politik: Meksika’da Popülizm ve Türkiye’de Devletçilik”, 8.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 3-5 Aralık, Ankara.

Elektronik Kaynaklar

Formwalt, L. W. (2002). Seven Rules for Effective History Teaching or Bringing Life to the History Class OAH Magazine of History, Organization of American Historians, 12.11.2009 tarihinde http://www.oah.org/pubs/magazine/ww1/formwalt.html adresinden alınmıştır