Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)

Dergi hakkında bilgi.

Türkiye ve Türkiye tarihi çalışmalarına mütevazı bir katkısı olmasını dilediğimiz Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, literatüre ilişkin değerlendirme ve tanıtımlar çerçevesinde okuyuculardan gelecek yazılara hakem raporlarını dikkate alarak yer verecektir.

Dergide Türkçe ve diğer dillerden makaleler yayınlanmaktadır. Diğer dillerden gelen makaleler Türkçe tercümesi ile birlikte yayınlanacaktır.

Makalenizde kullanacağınız kaynak bilgilerini aşağıdaki formata uygun olarak dipnot şeklinde kullanınız. Konuyla ilgili tüm kaynakları dipnotlarda veriyorsanız ayrıca bibliyografya eklemenize gerek yoktur.

Makalenizin 250 kelimeyi aşmayan hem Türkçe hem İngilizce özetini (abstract), Türkçe/İngilizce 5�er adet anahtar kelime ile birlikte makalenin sonuna iliştirmeniz gerekmektedir.

Kişisel bilgilerinizi ilk sayfaya yıldızlı bir dipnot koyarak Titir+İsim, Kurum, Bölüm olarak yazınız.

Yazışmalarımız için iletişim adresinizi bize bildiriniz. Makalenizin yayınlandığı sayıdan 1 adet ve makalenizin 50 adet ayrıbasımı adresinize gönderilecektir. Telif ücreti için ayrıca banka hesap bilgilerinize ihtiyacımız olacaktır.

Yazılarınızı talid@bisav.org veya talidmail@gmail.com adreslerine iletebilirsiniz. Teyit mesajı almazsanız lütfen uyarınız.

Teşekkür ederiz.

TALID

---------------------------------------------------------------------------------

Tek Yazar
Coşkun Çakır, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, İstanbul: Küre Yayınları, 2001, s. 10-15.

Çok Yazar
Geoffery Collins ve Matthew, D. Wortmaster (haz.), The Collected Works of G. Farthington Pennyloss, Boston: C. F. Pennyloss, 1993, s. 48.

Derleme
Michael P. Steinberg (der.), Walter Benjamin and the Demands of History, New York: Cornell University Press, 1996, s. 38.
Not: haz. yerine editör için ed. [birden fazla editör için eds.], Neşreden için nşr., Hazırlayan için haz. kullanılır.

Çeviri
Michael Palairet, Balkan Ekonomileri 1800-1914: Kalkınmasız Devrim, çev. Ayşe Edirne, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, s. 48-50.

Makale
Şevket Pamuk, "Money in the Ottoman Empire, 1326-1914," An Economic and Social History of the Ottoman Empire, Halil Inalcik ve Donald Quataert (haz.), New York: Cambridge University Press, 1994, s. 102.

Selim Deringil, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Geleneğin İcadı ve 'Muhayyel Cemaat' ve Panislamizm," Toplum ve Bilim, 1991, c. 15, sy. 54-55, s. 10-15.

Tez
Samuel Bostaph, �Epistemological Foundations of Methodological Conflict in Economics: The Case of the Nineteenth Century Methodenstreit�, Doktora tezi, Southern Illinois University, 1976, s. 20-23.

Internet
Selim Deringil, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Geleneğin İcadı ve 'Muhayyel Cemaat' ve Panislamizm�, 10.12.1991, http://www.toplumbilim.com.tr/deringil.htm.

NOTLAR:

i. Yüzyıllar roma rakamı ile gösterilecektir (15. yüzyıl yerine XV. yüzyıl gibi)

ii. Bibliyografya kullanımında, yazarın soyadı önce gelecektir. (Örnek: (bir yazar için) Soyadı, Adı, Kitap ismi / (Birden fazla yazar için) soyadı, adı (I. Yazar) ve adı soyadı (II. Yazar), kitap ismi)

iii. Kitabın toplam sayfa sayısı verilirken vii+150 s. gibi verilecektir.

iv. Cümle sonlarında çift nokta kullanılmayacak. �II c..� değil, �II c.� şeklinde yazılacak.

v. Baskı sayısı, kitap isminden sonra yazılacak: İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, 2. baskı, İstanbul: Seha Neşriyat, 1990.

vi. Yazıda 12 pt., 1,5 satır aralığı, Times New Roman ve iki tarafa yasla formatları kullanılacaktır. Sayfa sayısı makalelerde 50, tanıtım yazılarında 10 sayfayı geçmemelidir.

vii. Kaynak gösterimlerinde Yazar bilgilerini verirken lütfen sadece ilk harfleri büyük yapınız.

Kısaltmalar
Pamuk, "Money in the Ottoman Empire, 1326-1914," s. 10-11.
Çakır, Tanzimat Dönemi, s. 103.
a.g.e/a.g.m./a.g.y., 100-102.
aynı yazar: a.mlf.
bkz./ çev.
cilt: c./ sayı: sy./ sayfa: s.
tarihsiz: ts.

DİPNOT BİÇİMİ
Dipnot biçimi. 10 pt.; Times New Roman; iki yana yasla (justified), aralık: Paragraf sonrası 4 pt., Satır aralığı: En az; paragraf başı için Özel: Asılı, 0,5 cm. Dipnotta verilecek eserlerin bibliyografik bilgileri, TALİD dipnot ve bibliyografya formatına uygun olacaktır.

BAŞLIKLANDIRMA BİÇİMİ

Ana Başlık
Yazının ana başlığı, Bold+İtalik, tüm sözcüklerin ilk harfleri Capital olmak koşuluyla miniskül olarak yazılacak ve sola dayalı olacaktır.

Adı SOYADI
Yazar adı, ilk harfi büyük olmak koşuluyla, miniskül ve bold; yazarın -eğer varsa ikincisi de dahil- soyadı ise bütünüyle CAPİTAL ve bold olarak yazılacaktır. Makalenin yazarının unvanı, akademik durumu, görev yaptığı yer ya da görevleri hakkında bilgi vermek üzere de, yazarın adı soyadına yıldızlı bir dipnot düşülecektir.

I- Birinci Başlık
Yazıdaki bütün biçimlendirmeler, otomatik olarak yapılacaktır. Tüm metin MS Office-Word programında, 12 pt., Times New Roman, satır aralığı 1,5 aralık ve paragraf aralığı �sonra: 6 pt.� olacaktır. Paragraf başı verilmeyecektir.
Birinci Başlığın simgesi CAPİTAL ve Roma rakamıdır. Şekilde görüldüğü gibi. Başlık Metni bold.
Bütün başlıkların gerek simgeleri ve gerekse de başlık metinleri; 12 pt., Times New Roman olacaktır. Bütün başlık metinleri, sözcüklerin ilk harfleri CAPİTAL/Büyük olmak koşuluyla miniskül olacaktır. Başlıklar Sola Daya�lı olacaktır.
Başlıklar, kendisinden önceki bölümün metninden 1 (bir) paragraf boşluğu ile ayrılacaktır. Başlıklardan sonra, ayrıca bir paragraf boşluğu verilmeyecektir. Başlıkların paragraf ve satır aralıkları, metin için ifade edilen ölçülere uygun olacaktır.

A- İkinci Başlık
İkinci Başlığın simgesi CAPİTAL, Alfabetik ve bold olacaktır. Başlık metni de, tüm sözcüklerin ilk harfleri büyük olmak koşuluyla miniskül ve bold olacaktır.

1- Başlık 3 (Alt Başlık)
Fark edileceği üzere, başlığın simgesi bold ve Rakam. Başlığın metni de, tüm sözcüklerin ilk harfleri büyük olmak koşuluyla miniskül ve bold olacaktır.

a- Başlık 4 (Alt-Alt Başlık)
Başlık simgesi, bold, miniskül ve alfabetiktir. Başlık metni de tüm sözcüklerin ilk harfleri büyük olmak koşuluyla miniskül ve bold olacaktır.

i. Başlık 5 (Alt-Alt-Alt Başlık)
Fark edileceği üzere, başlığın simgesi miniskül, Roma rakamları ve italiktir. Başlığın metni de, tüm sözcüklerin ilk harfleri büyük olmak koşuluyla miniskül ve italik olacaktır.