DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT

Öz Her eğitim-öğretimsüreci sonucunda öğrencilerin en azından bir yabancı dil öğrenmeleri veonlardan, bu dili aktif olarak kullanmaları beklenir. Sınırların sanal olarakvar olduğu günümüzde bir yabancı dile hâkimiyet aynı zamanda farklı bir dünyayıtanıma anlamına gelmektedir. Yabancı dilde başarılı olabilmenin birinci şartı odili öğrenmek için motive edici unsurların varlığıdır; başka bir ifadeyle;yabancı dil öğrencilerinin motivasyonu başarının birinci şartıdır denilebilir.Öğrencilerin motivasyonunu arttıracak unsurların başında da o dersler içinkullanılan ders materyalleri gelmektedir. Günlük hayatta üstlendikleri işlevegöre farklı adlandırılan metinler vardır. Haber içerikli metinler, reçeteler,taahhütnameler, köşe yazıları vs. gibi her bir metin günlük hayatta iletişimselbir işlev üstlenir. Yabancı dil öğretiminde kullanılması gereken en önemli materyallerarasında ise çağrı işlevi gören metinler gelmektedir. Hedef kültüre ait bumetinler sayesinde öğrenciler gerçek dil kullanım kaynaklarıylabuluşturulmaktadır. Ayrıca bu tür metinler, öğrencilerin gerçek dil kullanımortamlarında yararlanacakları kelimeleri ya da cümle yapılarını içerdikleriiçin de son derece önemlidir. Bu tür metinlerin görsel ve işitsel unsurlarlabirlikte öğrencilerle buluşturulması ders için istenen motivasyonun eldeedilmesini sağlayacak ve hedeflenen başarıya ulaşılmasını dakolaylaştıracaktır.
Anahtar Kelimeler:

Yabancı dil, metinler, iletişim

Kaynakça

Brinker, K. (2001). Text- und gesprächslinguistik. (2. Halbband). Berlin/New York: De Gruyter.

Brinker, K. (2010). Linguistische textanalyse. Berlin: Erich Schmidt.

Giersberg, D. (2002). Deutsch unterrichten-weltweit. Bielefeld: Bertelsmann Verlag.

Harden, T. (2006). Angewandte linguistik und fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr Verlag.

Heinemann, M. & Heinemann, W. (2002). Grundlagen der textlinguistik. Tübingen: Niemeyer Verlag.

Heringer, J. H. (2004). Interkulturelle kommunikation. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag.

Heringer, J. H. (2011). Texte analysieren und verstehen. Paderborn: Wilhelm Fink.

Junk, L. (2001). 99 Stichwörter zum Unterricht. Deutschland: Hueber Verlag.

Lange, G., Neumann K. & Ziesenis W. (1994). Taschenbuch des Deutschunterrrichts, Band I. Schneider Verlag: Hohengehren.

Öztürk, M. S. & Yorgancı, M. (2017). Effects of L1 and L2 glosses on ıncidental vocabulary learning of EFL prep students / Okuma yoluyla tesadüfi kelime öğrenme üzerinde ana dil (L1) ve hedef dildeki (L2) açıklamaların etkisi, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, 12(6), 635-656.

Rössler, S. H. (2006). Textstruktur und Textdesign. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Tepebaşılı, F. (2015). Edebiyat bilimine giriş. Konya: Çizgi.

Üğüten, Durak, S. ve Şanal F. (2016). Dinleme Becerisi. Yabancı dil öğretimine genel bir bakış. (Yücel, E. Yılmaz, H. & Öztürk, M. S.) Konya: Çizgi.

Yücel, E. (2017). İletişimin derin sularında. Konya: Çizgi.

Online-Quellen:

https://www.tu-chemnitz.de/hsw/videostudio/files/nv-gs5eg_deutsch.pdf

http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passengercars/home/_used_cars/guarantees/guarantee_young_stars.html

http://www.volvocars.com/de/beratung-und-kauf/ueberblick/geschaeftskunden

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19580266/index.html#a99