Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sibirya Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sibirya Araştırmaları Dergisi, Saha (Yakut), Hakas, Altay, Tuva, Dolgan ve bu bölgede yaşayan diğer Türk toplulukları başta olmak üzere, Sibirya’da yaşayan halkların dil, edebiyat ve kültür alanlarında yapılan araştırmaları yayımlamayı ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Dergideki makaleler; BAHAR ve GÜZ dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Sibirya Araştırmaları “Açık Erişim” bir dergidir.
 
Sibirya Araştırmaları'na gönderilecek yazıların özgün olması ve evrensel bilime katkı sağlaması beklenmektedir. Bununla birlikte, bilim insanlarını tanıtan, yeni etkinlikleri veya yayınları duyuran yazılara ve röportajlara da yer verilir. Makalelerin Sibirya Araştırmaları’nda yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce sempozyum, kongre vb bilimlik toplantılarda sunulmuş; ancak yayımlanmamış bildiriler ile lisansüstü tezlerden üretilmiş çalışmalar da yayına kabul edilir. Sibirya Araştırmaları Bahar/Haziran ve Güz/Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan bir dergidir. Her yılın sonunda derginin yıllık dizini hazırlanır ve Güz sayısında yayımlanır. 
 
Yazıların Değerlendirilmesi
Sibirya Araştırmaları'na gönderilen yazılar, önce editör tarafından dergi ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir. Uygun görülen yazılar, Yayın Kurulu’na iletilir. Yayın Kurulu, gelen yazının içeriğini inceler, makaleyi ilgili alanda iki hakeme gönderir. Yayın Kurulu, gelen hakem raporlarına göre yazının yayımlanıp, yayımlanmayacağına karar verir. Yayın Kurulu tarafından, yayımlanmasına karar verilen yazılar, editör tarafından yayın sırasına alınır ve yazarlara bilgi verilir. Sibirya Araştırmaları'nda yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Sibirya Araştırmalar'na  devredilmiş sayılır. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergideki yazı ve fotoğraflardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
 
Yayın Dili 
Sibirya Araştırmaları'nın yayın dili Türkçe, İngilizce ve Rusça’dır. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilebilir.
 
Genel Yazım Kuralları: 
Başlık: 12 kelimeyi geçmemeli, büyük harflerle yazılmalıdır. 
Yazar Adı: Başlığın altına yazılmalı, görev unvanı, kurum adresi ve e-posta bilgileri bir yıldızla soyadına ilintilendirilerek, ilk sayfanın altında verilmelidir.
 
Özet: Ortalama 200 kelime arasında ve yazının özünü verecek tarzda hazırlanmalıdır. Özet içinde kaynak, şekil, çizelge, nota vb. bulunmamalıdır. Özet ve anahtar Kelimeler Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.
 
Anahtar Sözcükler: İndeksleme maksadıyla 3-10 anahtar sözcük belirtilmelidir. Başlıkta kullanılan anahtar sözcükler burada da tekrarlanmalıdır.
 
Makale Metni: Microsoft Word programında Times yazı tipi kullanılarak, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Metin içindeki göndermeler parantez içinde (soyad, tarih: sayfa no)  şeklinde belirtilmelidir. Örnek: (Yarımca, 2010: 35). Üç satırdan az doğrudan alıntılar, satır arasında ve tırnak içinde; üç satırdan uzun doğrudan alıntılar ise satırın sağından solundan ikişer santimetre içinde, blok halinde, 9 puntoyla, tek satır aralığıyla tırnaksız verilmelidir.
Kaynak Gösterme: Kaynak göstermede kesinlikle dipnot kullanılmamalıdır. Metin içinde (Emre 1976:8) yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eseri kaynak gösterilmişse (Emre 1999a, Emre 1999b...) birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa (Yudahin 1988, Monguş 1991, Lopsan 1994), çok yazarlı yayınlarda ilk yazar adı (Korkina vd. 1982), görülemeyen bir yayın kaynak gösteriliyorsa (Kaluzinski, 1961, Efremov, 1983 den) sözlü kaynak kullanılıyorsa kaynak kişi bilgileri Adı, Soyadı, Görüşme Tarihi ve Yeri bilgilerini içermelidir.
 
Kaynakça: Makale metninin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre, bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar var ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir.
 
Kitap: Gazete, dergi, ansiklopedi, antoloji, roman, oyun ve film gibi yapıtlar ile öykü ve şiir kitapları “uzun yapıt” sayılır ve künyede eğik yazı ile gösterilir. Basılmış tezler de bu kategoriye girer.
Bir yazar: Tek yazara ait yapıtların künyesi şu şekilde gösterilir. Kullanılan kaynakta yapıtın yayımlandığı şehir belirtilmiyorsa, künyede bu bilginin bulunması gereken yerde Yyy (yayım yeri yok), yayımlandığı yer belirtilmemişse yy (yayımcı yok), yayımlandığı tarihe ilişkin bilgi yer almıyorsa ty (tarih yok) kısaltmaları kullanılır.
 
Kirişçioğlu, M. Fatih. Saha (Yakut) Türkçesi Grameri. Ankara: TDK Yayınları, 1994.
Krueger, John.Yakut Manual. Indiana: Indiana University Publications, 1962.
Ercilasun, Ahmet B. Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları, 2004
İki (ya da üç) yazar: İki (ya da üç) yazara ait yapıtların künyesi şu şekilde gösterilir:
Ukaçina, K.E. ve Yamayeva, E.E. Altay Alkıştar. Gorno-Altaysk, 1997
Üçten fazla yazar: Üçten fazla yazara ait bir kitabın künyesinde ya bütün yazar adları kitaptaki sırasıyla verilir ya da ilk yazar adından sonra ve diğer. ifadesi kullanılır.
Verbitskiy, V.İ. ve diğer. Grammatika Altayskogo Yazıka. Kazan, 1869
 
Makale vd.: Tek tek şiir, öykü, makale, kitap bölümü, mektup, konferans, konuşma, söyleşi ve kişisel görüşme “kısa yapıt” sayılır ve başlıkları çift tırnak içinde yazılır. Ansiklopedi maddelerine yapılan göndermelerde madde adı ansiklopedide yer aldığı gibi yazılır (ör. “Özlü, Tezer”)
 
Söyleşilerin ve yayımlanmamış tezlerin künye bilgileri aşağıdaki örneklerdeki gibi verilir.
Killi, Gülsüm. Kuzeydoğu Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, 1996
İlhan, Attilâ. Sevdanın ve Kavganın Yolcusu: Attilâ İlhan”. Söyleşiyi yapan:
Zeynep Aliye. Cumhuriyet Kitap 558 (26 Ekim 2000): 1, 4-6.
Aynı Yazara Ait Birden Fazla Yapıt: “Seçilmiş Bibliyografya”da aynı yazarın birden fazla yapıtına yer verildiğinde yapıt adları tarih sırasına göre değil alfabetik sıraya göre listelenir. Böyle durumlarda yazar adı ve soyadı tekrar edilmez; bunun yerine (——. şeklinde) yan yana iki uzun çizgi ve bir nokta koyulur; ardından yapıt adı ve diğer bilgiler verilir. Aşağıdaki örnek izlenmelidir.
Günay, Umay. Türklerin Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları, 2006.
——. Türk Kültürüne Eleştiri. Ankara: Akçağ Yayınları, 2009.
 
Derleyen, Çeviren, Yayına Hazırlayanın Adı: Bir yapıtın derleyeni, çevireni, yayına hazırlayanı ve / ya da editörü varsa künyede “der.”, “çev.”, “haz.” ve “ed.” kısaltmaları kullanılır. Yapıtın yazarı varsa, künye, yazarın adı ile (yazara ait ad bilgisine göre [genellikle soyadı] ile), yoksa derleyen ya da diğerlerinin adı ile başlar. Çeviren, derleyen ve yayına hazırlayanların adları kitap kapağındaki, orada belirtilmemişse başlık sayfasındaki sunuş sırasını izlemelidir. Künyelerin yazılışında çevirmenleri göz ardı etme hatasına düşülmemelidir. Çevirmenin, bütün kitabı mı yoksa kitabın bir bölümünü mü çevirdiğine dikkat edilmeli, bu konuda aşağıda (ikinci sırada) verilen örnek izlenmelidir. Der., haz. gibi kısaltmalar, birbirinden noktalarla ayrılan bilgi gruplarının başında ya da sonunda yer almalarına göre büyük ya da küçük harfle başlar:
Arat, R.R. Güney Sibirya Türkçesi Metinleri. Haz. Osman Fikri Sertkaya. Ankara: TKAE Yayınları,  1994
Benjamin, Walter. “Hikâye Anlatıcısı”. Çev. Nurdan Gürbilek ve Sabir Yücesoy. Son Bakışta Aşk. Haz. Nurdan Gürbilek. Çev. Ahmet Doğukan ve diğer. İstanbul: Metis Yayınları, 1994. 77-100. Kitabın çevirmenlerine ilişkin bilgi başlık sayfasında değil, dördüncü sayfada verilmektedir.
Memet Fuat, der. Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Adam Yayınları, 1997.
 
Cilt Sayısı ve Dergi Numarası:  Ansiklopediler, dergiler ve bazı antolojilerle ilgili bilgilere künyede yer verilirken kullanılan cildin sayısı belirtilir. Dergiler için aşağıdaki örnek izlenir.
Moran, Berna. “Peyami Safa’nın Romanlarında İdeolojik Yapı”. Birikim 54-55 (Ağustos-Eylül 1979): 51-56.
Burada cildin sayısı aynı zamanda derginin numarasıdır ve dergi adından hemen sonra, başka hiçbir ibare kullanılmadan verilir. Cilt sayısı ile dergi numarasını ayrı ayrı gösteren dergilerde ilk sırada cilt numarası, ardından sayı numarası verilir; örneğin, “18.3” şeklinde yazıldıktan sonra diğer bilgiler eklenir.
 
Dizi Adı: Bazı kitaplar bir dizinin parçası olarak yayımlanır. Böyle durumlarda dizinin adına ve kitabın o dizi içindeki numarasına da yer vermek gerekir. Aşağıdaki örnek izlenmelidir.
Todorov, Tzvetan, der. Yazın Kuramı: Rus Biçimcilerinin Metinleri. Çev.  Mehmet Rifat ve Sema Rifat. Cogito 36. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1995.

Yayın Yeri: Kullanılan kaynakta yapıtın yayımlandığı şehir belirtiliyorsa bu bilgi önceki örneklerdeki gibi yazılır. Belirtilmiyorsa, künyede bu bilginin bulunması gereken yerde “Yyy” (yayın yeri yok) kısaltması kullanılır.
 
Yayıncı Adı: Bu bilgi varsa, yukarıda verilen örneklerdeki gibi yazılır. Dergiler ve gazeteler için yayıncı adı belirtilmez. “Yayınları”, “Yayıncılık”, “Yayınevi” ve “Neşriyat” arasındaki ayrımlara dikkat edilmelidir. Yapıtta bu bilgi belirtilmemişse “yy” (yayıncı yok) kısaltması kullanılır.
 
Yayın Yılı: Kullanılan kaynakta bu bilgi belirtiliyorsa yukarıda verilen örneklerdeki gibi yazılır. Tarih belirtme yöntemlerinin kısa ve uzun yapıtlar için farklı olduğu unutulmamalıdır. Kullandığınız yapıtlarda bu bilgi belirtilmiyorsa künyede “ty” (tarih yok) kısaltması kullanılır.
 
Aynı Kaynakta Bulunan İkiden Fazla Yapıt: “Kaynakça”da aynı kaynakta bulunan ikiden fazla kısa yapıta gönderme yapılıyorsa kaynağın tam künyesi her kısa yapıt için tekrar edilmez. Kaynağın yazarına ve yapıtların sayfa numaralarına yapılan kısa gönderme yeterlidir. Aşağıdaki örneklerde aynı kitapta bulunan iki farklı makaleye gönderme yapılmaktadır; kitabın tam künyesi ise (“Todorov” madde başı ile) ayrıca verilir (bkz. yukarıda 6. madde).
Eyhenbaum, Boris. “Gogol’ün ‘Palto’su Nasıl Yapıldı”. Todorov 183-200.
Jakobson, Roman. “Sanatta Gerçekçilik Üstüne”. Todorov 84-93.
 
Elektronik Ortamdaki Metinler: Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, güvenirlik açısından, yazarı, başlığı ve yayın tarihi belirtilmiş olanlar yeğlenmelidir. Künye bilgileri şu sırayı izler: yazar adı; metnin başlığı; varsa kaynağın tarihi; erişim tarihi; sitenin adresi. Aşağıdaki örnek izlenmelidir. Başbuğ, Mehmet. “Çuvaş Resim Sanatında Praski Vitti...” (11 Mayıs 2006) 13  Haziran 2007. http://www.mehmetbasbug.com.tr
 
Ses ve Görüntü Kayıtları: Makalelerde, ses ve görüntü kayıtlarına yapılan göndermelerin künye bilgileri yazılırken, katkısı öne çıkarılacak kişinin (yönetmen, senarist, oyuncu, yazar, besteci, şarkıcı, vb.) soyadı ve adından sonra yapıtın başlığı, katkısı bulunan diğer kişi ya da kurumlar, formatı (plak, videokaset, VCD, DVD, vb.) ve yayın ya da dağıtım bilgileri verilir.
Ceylan, Nuri Bilge, yön. Uzak. Sen. Nuri Bilge Ceylan. Oyun. Muzaffer Özdemir, Mehmet Emin Toprak, Zuhal Gencer Erkaya ve diğer. DVD. Artificial Eye Film Company, 2004.
Yabancı Dillerdeki Yayınlar: Türkçe dışındaki kaynakların künyelerinde, editörü, çevirmeni, cilt ve baskı sayısını gösteren ifadeler Türkçeleştirilir. Şehir adlarının Türkçe kullanımlarına yer vermeye özen gösterilir (ör. Moskova, Londra).
 
Dipnot: Kaynak gösterme dışında kalan ve makalenin ana konusu ile dolaylı bağlantısı olan açıklamalar, birden başlayarak dipnot kullanmak suretiyle yapılabilir. Dipnotlar, makaleden sonra ve kaynakçadan önce topluca yer almalıdır ve 10 punto yazılmalıdır.
 
Yazıların Gönderilmesi: Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanan yazılar, derginin internet sitesinde yazar girişi yapılarak elektronik ortamda dergiye gönderilir. Eğer hakemler tarafından düzeltme istenmişse, yazar düzeltmelerin yapıldığı yeni biçimi aynı adrese en geç bir ay içinde gönderir.  Editörlük Düzeltmeleri: Yayım aşamasında esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler Editörlük birimi tarafından yapılabilir. 
 
Telif Hakkı: Yayımlanan yazıların telif hakkı Sibirya Araştırmaları’na devredilmiş sayılır. Yazıların düşünsel ve bilimsel, çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir. İki ve daha fazla yazarlı yazılarda yazının telif sorumluluğu birinci yazara aittir. Dergide yayımlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntılanabilir