Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Başlık: Her yazıya Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki başlık konulmalıdır. Başlıklar,konuyu en iyi biçimde ifade etmeli ve İngilizce başlık Türkçesinin tam karşılığı olmalıdır.

Yazar(lar)ın adı ve adresi: Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı makale başlığı altında sağ köşeye koyu karakterlerle yazılmalı ve yazar(lar)ın görev yaptığı kurum, haberleşme ve el-mek (e-mail) adresi dipnotta belirtilmelidir.

Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 50, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce ya da Rusça özet bulunmalıdır. Her iki özetin altında en az 3, en çok 7 sözcükten oluşan anahtar kelime verilmelidir.

Makale metni: Makaleler aşağıdaki ölçütlere uyularak hazırlanmalı ve 25 sayfayı kesinlikle geçmemelidir. Makaleler, A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kâğıtlara, PC uyumlu Microsoft Word programında, Palatino veya Palatino Linotype yazı karakteri ile 10 punto, "en az" ve "14 nk" satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları üst: 5,35 cm, alt: 5,35 cm, sağ: 4,25 cm, sol: 4,25 cm olmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Paragraflar 0,65 cm içeriden başlatılmalıdır. Yazılar, elden teslim edilecekse bir adet CD kaydı ve iki nüsha kâğıt çıktısıyla verilmelidir. Postayla gönderildiği takdirde de CD kaydı ve iki nüsha çıktı ulaştırılmalıdır. Yazılar internet üzerinden gönderilecekse, CD kaydı ile 2 nüsha kâğıt çıktıya gerek yoktur. Eski harfli metinler de Word programında yazılmış olmalıdır. Özel bir yazı karakteri kullanılmış ise belgeyle birlikte söz konusu karakterlerin de gönderilmesi gerekmektedir. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle yazılmalıdır. Alıntılar eğik harflerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın iki yanından 0,65 cm içeride, blok hâlinde, "en az" satır aralığıyla ve 9 punto ile yazılmalıdır.

Makale içi başlıklar: Makalede, konunun işlenişine göre rakam-harf sistemi esas alınarak ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.

Fotoğraf, plân, harita ve çizimler: Metin içinde kullanılan fotoğraf, harita vb. materyallerin jpg/tiff uzantılı kayıtları gönderilecek dokümanlara eklenmelidir. Bu tür belgelerin baskı tekniğine uygun çözünürlükte (en az 72 piksel) ve sayfa alanını aşmayacak büyüklükte olmasına dikkat edilmeli, ayrıca birden fazla olması hâlinde numaralandırılmalıdır (1. Resim, 2. Resim; 1. Harita, 2. Harita vb.).

Kaynak gösterme: Dipnotlar, yalnızca açıklama için kullanılmalıdır. Atıflar, sayfa içerisinde ilgili bölümden hemen sonra yay ayraç (parantez) içerisinde gösterilmelidir: (Arat 1979: 20), (Ercilasun 1998: 15), (Tekin 2001: 30) vb.
İnternet sayfalarına yapılan atıflarda adres dizini yine metin içerisinde tam olarak gösterilmelidir: (http://tdk.org.tr/sozluk.html)

8. Kaynaklar: Makalenin sonunda, çalışma esnasında yararlanılan kaynaklar, yazarların soyadları esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır. Makale adları tırnak işareti (") içerisinde verilmeli, eser adları eğik olarak yazılmalıdır. Eser adlarının yazımında kesinlikle koyu yazım tercih edilmemelidir.
ARAT, Reşit Rahmeti (1979), “Uygurca Yazılar Arasında II”, Türk Dili Edebiyatı Dergisi, XXIII, İstanbul, s. 17-28.
ERCİLASUN, Ahmet B. (1998), Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, 2. Baskı, Ankara, Akçağ Yayınevi.
TEKİN, Şinasi (2001), İştikakçının Köşesi, İstanbul, Simurg.