Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya İktisat Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1. Sakarya İktisat Dergisi, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü tarafından Mart ,Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların iktisat, işletme, politika ve toplum bilimi, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, ekonometri, araştırma yöntemleri alanlarında, Türkçe veya İngilizce bilimsel/özgün akademik çalışmalar olması gerekmektedir.
2. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar ise gerekli değişiklikler için yazar(lar)ına geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazar(lar)ın sorumluluğundadır.
3. Yayına kabul edilen makaleler, editörlüğün belirleyeceği bir sayıda basılarak yayınlanır. Değerlendirme süreci normal koşullarda 2 ile 3 ay arasında sonlanmaktadır.
4. Dergide yayımlanan eserlerdeki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir.
5. Bilimsel kongre ve sempozyumlara bildiri olarak sunulmuş çalışmalar belirtilmek şartıyla dergiye sunulabilir.
6. Çalışmalar, basılı olarak üç adet (İkisi isimsiz, biri isimli) ve ayrıca virüs taraması yapılmış bir CD halinde dergi adresine gönderilmelidir. 
7. Yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve dergimize gönderildiğinde bir başka dergide değerlendirme sürecine alınmamış olmalıdır.
8. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak yazara ait çalışmanın bulunduğu dergiden bir adet gönderilecektir.
9. Eserin hiçbir yerde yayınlanmadığını ve başka hiçbir yayına gönderilmediğini belirten ve makalenin dergimizde yayınlanması talebini ifade eden bir dilekçe ile başvuru yapılacaktır.

...

YAZIM KURALLARI

1. Türkçe ve İngilizce başlıklar Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle ortalayarak Arial 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. 
2. Makalenin yazarı/yazarları, varsa akademik unvanıyla birlikte, adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve e-posta adresini tam ve açık olarak makalenin başlığının altında belirtmelidir.
3. Yazının birinci sayfasında, Türkçe, İngilizce başlık, makaleler için 100 kelimeden az olmamak üzere iki yüz kelimeyi geçmeyecek İngilizce ve Türkçe özet ile en fazla 5 adet anahtar sözcük yer almalıdır. Özetler 1 satır aralığında Arial 10 puntoyla italik olarak yazılmalıdır.
4. Dergiye gönderilecek çalışmanın tüm metninde:
Sayfa yapısı 5,5 cm üstten, 5 cm alttan, 4 cm sağdan, 4,5 cm soldan boşluk bırakılmalı; 
1.15 satır aralığı, Arial 11 punto fontu kullanılmalı,
Hizalama ; iki yana yaslı, 
Girinti ; sol : 0 cm , sağ : 0 cm ; Özel :yok; 
Aralık, önce 0 nk , sonra 0 nk olacak şekilde yazılmalıdır.
Referanslarda parantez sistemi kullanılmalıdır.
Başlık numaralarında, sayılar Girişten itibaren verilmelidir. 
Başlık ve alt başlıklar numaralanmalıdır. Örneğin:
1. Giriş
2. Yenilik Yönetimi
2.1. Yenilik Yönetimini Etkileyen Unsurlar 
Şekiller, tablolar, kaynakça, notlar ve özet kısımları dâhil olmak üzere metin toplam 25 sayfayı geçmemelidir.
5. Ana başlıklar büyük harflerle, 12 punto, koyu, alt başlıklar ise 12 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük, iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. 
6.Atıflar dipnot yerine metin içinde parantez açılarak, tarih ve sayfa numarası verilerek yapılmalıdır. 
... belirtmiştir (Doğruyol, 2011: 287). 
…elde edilmiştir (Gül, 2006: 210-215). 
sonuçlandırmıştır (Akal, 2011: 23-25).
(yazar sayısı ikiden fazla yazar olduğunda) (Gül vd., 2006: 21-27).
Yazıda kullanılan kaynaklar metin içinde "yazar soyadı, basım yılı: sayfa numarası” şeklinde gösterilmelidir. 
Kaynakça listesinde kaynaklar soyadı alfabetik sırasına göre dizilmelidir.
Soyadı büyük harfle, ismin sadece baş harfi yazılmalıdır. 

Kitaplarda: 
Yazar Soyadı, Adı. (Basım Yılı). Kitap Adı. Yayın Evi, Basım Yeri. 
DOĞRUYOL, A. (2011).Osmanlı’dan Cumhuriyete Sanayileşme Çabaları, Akis Kitap, İstanbul.
KUTLAR, A. (2007). Ekonometriye Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Makalelerde: 
Yazar Soyadı, Adı. (Basım Yılı). "Makale Adı", Dergi Adı, Cilt (Sayı): Sayfa Aralığı.
KUTLAR, A. (2006). “Türkiye’de Başlıca Ekonomi Serilerinin ARFIMA Modelleri ile Tahmini ve Öngörülebilirliği ”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11: 120-149.
GÜL, E., EKİNCİ, S. ve ÖZER, M. (2007). “Türkiye’de Faiz Oranları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2006”. İktisat İşletme ve Finans, 22: 21-31.
Derleme Kitap 
İNAT, K. (2008). “Ortadoğu Yıllığı 2006”, K. İNAT ve M. Ataman (Der.), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Kitap İçinde Makale
SEKMEN, F. (2008). “Dış Yardım ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Karşılıklı İlişkinin Eşbütünleşme ve Granger-Nedensellik Testleri Çerçevesinde İncelenmesi: Mısır Örneği”. K. İnat ve M. Ataman (Der.), Ortadoğu Yıllığı 2006 (225-243). Nobel Yayın Dağıtım, No:21, Ankara.
Dergide Yayımlanmış Yazarsız Makale
Körfez Savaşı Sendromu (1994, Haziran 6). Aktüel, 143, 13.
Gazetede Yayımlanmış Yazarsız Makale
İhracatımız Geçen Yıla Oranla %40 Arttı (1993, Temmuz 19). Star Gazetesi, s. 5.
İnternetten alıntı:
Öncelikle varsa yazar adı, Web sitesinin sahibinin, sırasıyla, kısa ve uzun adları, “varsa makale ya da alt-alan adı”, erişimin yapıldığı gün.ay.yıl.
İnternetten alıntılar makale metni içerisinde:
....... giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşmiştir (TÜİK, 2009).
….. açıkçası pek çok şey farklı olacaktır (The New York Times, 2009).
Kaynakçada:
TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, “Tüketici Fiyatları İndeksi”, http://www.tuik.gov.tr/,08.06.2009


ÖRNEKLİ YAZIM KURALLARI


SAKARYA İKTİSAT BÖLÜMÜ DERGİSİ YAZIM KURALLARI (ANA BAŞLIK – Arial, 12pt, kalın)


Prof. Dr. Aziz KUTLAR (Arial, 10pt, italik)
Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F Fakültesi (Arial, 10pt, normal)
akutlar@sakarya.edu.tr


ÖZET (Arial, 10pt, kalın, büyük harf)
Yazının birinci sayfasında, Türkçe, İngilizce başlık, makaleler için 120 kelimeden az olmamak üzere iki yüz kelimeyi geçmeyecek İngilizce ve Türkçe özet ile anahtar sözcükler yer almalıdır. Özetler 1 satır aralığında Arial 10 puntoyla italik olarak yazılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler (koyu harfle, düz) Anahtar sözcük sayısı 5 ile sınırlandırılmalıdır ve anahtar sözcükler italik yazılmalıdır.

ABSTRACT (Arial,10 pt ,kalın)

Anahtar Kelimeler yazıldıktan sonra 1 satır boşluk bırakılmalı ve ABSTRACT (Arial, 10pt, Kalın) başlığı konulmalıdır. Başlıktan sonra da 1 satır boşluk bırakılmalı ve Arial yazı karakteri normal 10 punto ile özetin İngilizcesi yazılmalıdır. Özetin bitiminden sonra 1 satır boşluk bırakılmalı ve Key Words başlığıyla anahtar kelimelerin İngilizcesi yazılmalıdır.
Key Words Anahtar sözcük sayısı 5 ile sınırlandırılmalıdır.

1. GİRİŞ (Arial, 12pt, Kalın)
İngilizce anahtar kelimelerin yazımından sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır. Boşluktan sonra ana metne ait başlıklar unutulmamalı ve 1, 1.1, 1.1.1 şeklinde rakamla hiyerarşisi belirtilmelidir. 1. seviyedeki başlıklar Verdana, 11pt, Kalın, tüm harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır (Ait olduğu başlığın pt büyüklüğünde). 2. seviyedeki başlıklar Arial, 12 pt, Kalın, Kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. 3. seviyedeki başlıklar Arial, 12 pt, kalın, yalnızca başlığın ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. 4. seviyede başlık var ise bu başlıklar Arial, 12 pt normal italik olarak yazılmalı ve yalnızca başlığın ilk harfi büyük olmalıdır. Yazımda ise Arial yazı karakteri normal 11 pt olarak kullanılmalıdır.

1.1. Boyut
Sayfa yapısının A4 olarak ayarlanıldığından emin olunmalıdır. Kenar boşlukları alttan 5 cm, üstten 5,5 cm, sağdan 4 cm ve soldan 4,5 cm olmalıdır. Üstbilgi kenardan uzaklığı 4,5 cm, altbilginin uzaklığı ise 4 cm olmalıdır.

1.2. Ana Başlık
Ana başlık tüm harfler büyük, Arial, 12 pt, Kalın olarak yazılmalıdır. Eğer başlık TÜRKÇE ise altına başlığın İngilizcesi tüm harfler büyük, Arial, 12pt kalın olarak yazılmalıdır. Ana başlıklardan sonra başlık pt kadar 1.5 satır boşluk bırakılmalıdır. Bu boşluğu takiben Arial, 10pt, koyu olarak unvan ile birlikte yazar Adı-SOYADI, Bağlı olduğu kurum, var ise bölüm/birim, elektronik posta adresi sırasıyla aralarında virgül olacak şekilde yazılmalıdır. Birden fazla yazar var ise yazarlar arasında birer satır boşluk bırakarak aynı işlem tekrar edilmelidir.

1.3. Ana Metin

Birinci bölümde de belirtildiği üzere ana metin Arial yazı karakteri normal 11 pt olarak yazılmalıdır. Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalı ancak paragraf başında girinti verilmemelidir. Metin hizalamasında “iki yana yasla” seçeneği seçilmeli ve metnin hem sağ hem de sola yaslı olması sağlanmalıdır.


Paragraflar 

Makaleler de Hizalama ; iki yana yaslı , Girinti ; sol : 0 cm , 
sağ : 0 cm ; Özel :yok ; Aralık ; önce 0 nk , sonra 0 nk ; satır aralığı : tek olacak şekilde yazılmalıdır.
1.3.1.Tablolar ve Şekiller
Tablolar ve şekillerde tablo/şekil ismi şeklin üzerinde, kaynağı ise hemen tablonun altında verilmelidir. Tablo/şekil yazısı no’su ile birlikte verildikten sonra tek nokta konularak tablo/şekil ismi yazılmalıdır. Bu bölüm kalın 9 pt ile yazılmalıdır. Tablo başlığı sayfaya ortalanmalıdır. Tablo başlığı ile tablo arasındaki paragraf aralığı (sonra 6 nk) olmalıdır. Kaynak ise yalnızca kaynak yazısı koyu, devamı normal olmak üzere normal 9 pt ile yazılmalıdır. Tablolar yatay olarak da kullanılabilir. Tabloların tek sayfaya sığmadığı durumlarda Tablo no (devam) şeklinde gösterilerek tablo bölünebilir. Tablonun devamı takip eden sayfada gösterilmelidir. Tablo içinde ise Arial 8 pt karakter kullanılmalıdır. Sütunlara ait başlık yazıları ortalanmış, diğer hücrelerdeki veriler ise ilk sütunda sola dayalı (Rakamdan oluşanlar hariç bu tür durumda hücrelerin geri kalanıyla aynı uygulama yapılmalıdır.) geri kalan ise ortalı olarak yazılmalıdır. Önemli görülen hücreler koyu yapılabilir(1). Tablo sayfaya ortalanmalıdır.


\"[Resim:

1.3.2 Madde İmleri

Eğer metin içinde maddeler halinde belirtilen bölümler mevcutsa, bu kısımda madde işareti olarak içi dolu nokta kullanılmalıdır. Paragraf ayarlarından girinti sol taraftan 1 cm verilmelidir. Böylelikle madde iminin 1 cm içeriden başlaması sağlanacaktır(2).

• Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (2006) 
• Arı Teknokent-İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoparkı (2002) 
• Batı Akdeniz Metropolis (Akdeniz Üniversitesi) (2004) 
• Çukurova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (2004) 

Madde imli yazı grubundan önce ve sonra bir satır boşluk verilmelidir. 

Kaynak Gösterme

Makale içinde kaynak gösterimi tek yazar için (Soyad, Yıl: sayfa no), iki yazar için (Soyad1 ve Soyad2, Yıl: sayfa no), ikiden fazla yazar için (Soyad1 vd., Yıl: sayfa no) şeklinde gösterilmelidir. İnternet kaynakları için (Kurum, internet adresinin tamamı, erişim tarihi: gg/aa/yyyy) şeklinde gösterilmelidir.

SON NOTLAR

Metin içindeki açıklamalar son notlar bölümünde (1) parantez içinde rakam verilerek gösterilmeli, Microsoft Word programının otomatik dipnot verme özelliği kullanılmamalıdır. Verilmiş olan tüm açıklamalar Kaynakça’dan önce Son notlar başlığı altında sıra numarasına göre verilmelidir.

KAYNAKÇA

Kaynakça aynı ana metin gibi Arial normal 11 pt ile yazılmalıdır. Kaynaklar arasında bir satır boşluk bırakılmalı ve birinci yazarın soyadına göre sıralandırılmış olmalıdır. Yazar soy adı büyük harfle, adının sadece baş harfi yazılmalıdır. Kaynakça ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.

Kitaplar için

Edite edilmiş kitaplar için:
İNAT, K. (2008). “Ortadoğu Yıllığı 2006”, K. İNAT ve M. Ataman (Der.), Ankara, Nobel Yayın Dağıtım,
İkiden fazla yazar için
GÜRBÜZ, A.; EKİNCİ, A ve GÜL, E. (2006). Enflasyon ile Mücadelede Enflasyon Hedeflemesi, 1. Baskı, Bursa, Ekin Basım Yayın.

Dergiler için
KUTLAR, A., ve TURGUT, T. (2006). Türkiye’de Başlıca Ekonomi Serilerinin ARFIMA Modelleri ile Tahmini ve Öngörülebilirliği ”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11: 120-149.

İnternet Kaynakları için
TUBITAK (2006). http://www.tubitak.gov.tr/ hakkimizda/2004/ek7/EK_7.pdf, (05.05.2006) parantez içinde erişim tarihi yazılmalıdır.