Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

Dergi hakkında bilgi.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (Current Approaches in Psychiatry)psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilim,  psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını Türkçe ya da İngilizce  yayınlayan hakemli bir online dergidir.

Dergi yılda 4 sayı şeklinde yayınlanmaktadır.

Kabul edilen  makaleler, kabul edilir edilmez  pdf formatında sayfa numaraları tahsis edilerek online olarak www.cappsy.org adresinde,  kabul edilen dönemdeki dergi sayısının bir makalesi olarak  yayınlanacaktır. 

On-line Makale  Gönderim Sistemi ve Yazışma Adresi:

Makale gönderimleri Scopemed online başvuru sistemi aracılığıyla yapılmalıdır. Bu amaçla ilk kez makale gönderimlerinde Scopemed.org adresinden ulaşacağınız dergimiz sayfasının üstünde yer alan register linkinden kayıt olup, e-mail adresinize gelecek kullanıcı adı ve şifreyle login kısmından sayfaya girmelisiniz. İlk aşama İngilizce olmasına karşın login sonrası tercih ederek tüm işlemlerinizi Türkçe yürütebilirsiniz. Yardım için gerekirse editor.cap@gmail adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Diğer yazışmalarınız ve sorularınız için bizimle editor.cap@gmail.com adresinden iletişime girebilrisiniz

Yazı Dili

Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir. Türkçe yazılar düzgün bir Türkçe ile yazılmalıdır. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Yazıyı, İngilizce yönünden değerlendiren kişi, yazarlardan biri değil ise bu kişinin ismi makalenin sonunda Teşekkür (Acknowledgement) bölümünde belirtilmelidir. Gönderilmiş olan yazılardaki imla ve gramer hataları, makalenin özüne dokunmadan, redaksiyon kurulumuz tarafından düzeltilme hakkına sahiptir.

Yazının Bir Başka Yerde Yayınlanmadığının Beyanı

Her yazar gönderilen yazının, matbu ya da dijital ortamda, kısmen veya tamamen başka bir yerde daha önce yayınlanmadığı ya da hali hazırda yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmelidir. Bu, 400 kelimeye kadar olan özetler hariç, sempozyumlar, bilgi aktarımları, kitaplar, davet üzerine yazılan makaleler, elektronik formatta gönderimler ve her türden ön bildirileri içerir. Eğer makalede daha önce yayınlanan makalelerden alıntı varsa, makalenin yazarı yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı muvafakat almak ve bunu makalesinde belirtmek zorundadır. Alınan muvafakat belgesi makaleyle beraber editörlüğümüze gönderilmelidir. Daha önce kongrelerde sözlü ya da poster olarak sunulmuş çalışmalar, yazının başlık sayfasında tarihi, kongre adı ve yeri ile birlikte belirtilmelidir.

Değerlendirme

Dergiye gönderilen yazıların, ilk olarak dergi formatına uygunluğuna bakılır. Derginin formatına uymayan yazılar, başka bir inceleme yapılmaksızın yazarına iade edilir. Bu yüzden zaman ve iş gücü kaybına neden olmamak için yazarlar dergi kurallarını özenle incelemelidir. Yayın için incelenecek her yazıya yurt içi ya da yurt dışından 2 ya da daha fazla hakem (danışma kurulu dışından da hakem atanabilir) atanır. Yazılar taşıdıkları önem, orjinallik ve bilimsel geçerlilik dikkate alınarak değerlendirilirler. Bu incelemeden geçen yazılar, yayın kurulu tarafından tekrar değerlendirilir. Yayın kurulu, yayınlamak için kabul ettiği yazılarda, yazının içeriğini değiştirmeden metinde gerekli düzenlemeleri yapabilir. Dergi, yazılarda düzeltme yapmak, biçiminde değişiklikler istemek ve yazarların bilgisi dahilinde kısaltma yapmak yetkisine sahiptir. Yazarlardan istenen düzenlemeler yapılana kadar, ilgili yazılar yayın programına alınmayacaktır.

Yayına Kabul

Gönderilen yazılar Yayın Kurulu'nun onayı ile yayınlanmak üzere sıraya alınır ve en kısa zaman içerisinde online olarak yayınlanır. Yayına Kabul edilmeyen yazılar ve ekleri (fotograflar, tablolar, şekiller, CD, disket …vb), aksi belirtilmemişse geri gönderilmezler.

Yayın Hakkının Devri

Yazarlar, yayın telif hakkını Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar dergisine  devretmelidirler. Telif Hakları Yasasına göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncı kuruma aittir. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Yazıların içeriği tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. Yazarlar kendilerine gönderilecek “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup,  e-mail aracılığıyla editöre yollamalıdırlar.

Makale Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar

Yazılar ve yazı ile ilgili tüm şekil, tablo ve fotoğraflar internet aracılığıyla  e-mail eki olarak gönderilmelidir.

Kontrol listesi

Aşağıdaki liste yazarlara yazının dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmesinden önce kontrol edilerek eksiklerin tamamlanması için sunulmuştur. Eksik gönderilen yazılar değerlendirmeyecektir.

Genel

Yazılar tercihen Microsoft Word programı kullanılarak yazılmalıdır.

Makaleler 12 punto Arial veya Times New Roman karakterleri kullanılarak yazılmalıdır.

Yazılar A4 (21x29.7 cm) formatında , tüm yazı boyunca (Başlık, Türkçe ve İngilizce özetler, makale, kaynaklar, tablolar ve altyazılar da dahil olmak üzere) tek aralıklı olarak ve sayfanın tüm kenarlarından 2,5  cm’lik boşluk bırakılarak  yazılmalıdır.

Tüm yazılar

Başlık sayfası,

Türkçe özet,

İngilizce özet,

Giriş bölümü: Maklaenin genel özelliklerini, literatüre katkısını da içeren bir giriş bölümü bulunmalıdır.

Genel gözden geçirme bölümü

Sonuç bölümü: Bu bölümde yazarlar, gnel olarak makalede aktardıkları bilgileri özetleyeceklerdir.

Teşekkür yazısı (varsa),

Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar (açıklanma zorunluluğu olan durumlarda),

Kaynaklar,

Tablolar ve/veya şekiller ve

Şekil altyazıları olarak dizilmelidir.

Başlık sayfasına 1 numara verildikten sonra tüm sayfalar sağ alt köşeden sırayla numaralandırılmalıdır.

Dergide sadece derleme ve  gözden geçirme makaleleri yayınlanacaktır.  Psikiyatri ya da ilişkili bilimlerle ilgili  güncel literatürü içine alacak şekilde hazırlanmalıdır.  Bu yeni güncel bir konu üzerine odaklanabileceği gibi, klasik bir bir konunun ayrıntılı değerlendirilmiş güncellenmiş bir şekli de olabilir.

Derleme ya da gözden geçirme yazıları özet ve kaynaklar dahil olmak üzere en az 4000 kelime, ya da 1 aralıklı yazılmış en az 20 A4 boyutlu sayfadan oluşmalıdır.  Yayın kurulu uygun gördüğünde  daha kısa yazıları da değerlendirmeye alabilir.

 Başlık Sayfası:

Mümkün olduğunca kısa ve net bir başlık kullanılmalıdır. Yazının başlığı araştırma ve inceleme yazılarında 100 karakteri (her harf ve boşluk bir karakter sayılır), olgu sunumları, mektuplar ve cerrahi teknik yazılarında ise 85 karakteri geçmemelidir..

Başlık Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

Başlığın hemen altına 40 karakteri geçmeyecek bir kısa başlık (running title) eklenmelidir.

Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

Yazıda sadece çalışmaya doğrudan katkısı bulunan yazarların ad ve soyadları, ünvanları, çalıştıkları kurumlar açık olarak yazılmalıdır. Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar başlık sayfasında belirtilmelidir.

Başlık sayfasının en altına iletişim kurulacak yazarın iletişim bilgileri yazılmalıdır ( yazarın adı, soyadı, açık adresi, posta kodu, telefon numarası, faks numarası ve mutlaka e-posta adresi yazılmalıdır).

Özetler:

Özetler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı,  ve en az 250 kelime  olmalıdır.

Makale için verilecek Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (3-5 adet), MeSH index'den alınmalı, özetlerden hemen sonra verilmelidir. Özetlerde kısaltma kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kısaltma kullanılması mutlaka gerektiğinde, ilk geçtiği yerde parantez içinde tanımlandıktan sonra kullanılmalıdırlar.  İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).  Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir  (http://www.bilimterimleri.com).

Medical Subject Headings (MeSH) Nedir?
Uluslararası başlıca makale tarama dizinleri ve veri tabanlarında, makalelerin sınıflandırılması için kullanılmakta olan, tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan ve sürekli güncellenen, İngilizce makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği, geniş bir tıbbi-biyolojik terimler dizinidir.

Türkiye Bilim Terimleri (TBT) Nedir?
Ulusal düzeyde tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan, şimdilik 186.000 tıbbi-biyolojik terim içeren ve sürekli güncellenen, Türkçe makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği tibbi-biyolojik terimler dizinidir.

Metin:

Yeterli sayıda alt başlığa yer verilmeli, makalenin giriş ve sonuç bölümleri olmalıdır. Giriş bölümünde makalenin amacı, bu amaçla hangi literatürün tarandığı mutlaka açıklanmalıdır.

Kaynaklar

Kaynakların kullanılmasında seçici olunmalı ve çalışmayla doğrudan ilgili kaynaklara yer verilmelidir. Cümle içerisinde isim verilmeyecek ise kaynak numarası cümle sonunda, nokta işaretinden sonra köşeli parantez "[ ]" içinde verilmelidir. Kişisel temaslardaki bilgi-alışverişleri ve kişisel tecrübeler, hazırlık aşamasındaki makaleler ve diğer basılmamış veriler kaynak olarak gösterilmemelidir. Kaynaklar 1 satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalı ve yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.

Türkçe ve İngilizce metinlerde kullanılacak olan kaynaklar içerisinde yerli literatüre yer verilmesi tercih edilmelidir. Bu amaçla yazarların Türkiye Atıf Dizini (www.atifdizini.com), Türk Psikiyatri Dizini (www.psikiyatridizini.org) kaynaklarını öncelikli olarak taraması önerilir.

 

Dergi kaynaklarında yıl, cilt, başlangıç ve bitiş sayfaları verilirken kitap kaynaklarında ise sadece yıl, başlangıç ve bitiş sayfaları belirtilmelidir.

Kaynaklar metin içinde gösterilirken şu kurallara uyulmalıdır.

Kaynak gösterilecek makalenin ilk yazarının soyadı verilecekse arkasına "ve arkadaşları" eklenmeli ve ardından "[ ]" içerisinde referans numarası yazılmalı, daha sonra cümle tamamlanmalıdır.

Cümle içerisinde isim verilmeyecek ise kaynak numarası cümle sonunda, nokta işaretinden sonra köşeli parantez "[ ]" içinde verilmelidir. Cümle içerisinde değişik ifadeler için değişik kaynaklar gösterilecekse, her kaynak ilgili olduğu ifadenin bitiminde, noktalama işaretinden sonra köşeli parantez "[ ]" içinde verilmelidir.

İkiden fazla peş peşe gelen kaynak var ise ilk ve son olanları, aralarına "-" işareti konarak verilmelidir: [2-6]; [11-17]; [9-13] gibi.

Kaynaklarda yazarların tam soyadları ve adlarının ilk harfleri yazılmalıdır.

Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, yazar sayısının daha fazla olduğu durumlarda ilk 6 yazarın sonuna "et al." (uluslararası yayınlar için) veya "ve ark." (ulusal yayınlar için) ibaresi konularak kaynak yazılmalıdır.

Dergi isimleri Index Medicus'a göre kısaltılmalıdır. Kaynakların ve yazılışlarının doğruluğundan yazarlar sorumludurlar.

Kaynaklar makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra "[ ]" işaretiyle belirtilmelidir.

Kaynakların yazım şekli ve noktalama işaretleri aşağıda belirtilen örneklere uygun olmalıdır.

Uluslararası yayınlanmış makaleler için:

Tunc O, Yucel B, Macit E, Gunal A, Gozubuyuk A, Gul H et al. Protective efficiacy of taurine against pulmonary edema progression: experimental study. J Cardiothorac Surg 2008; 28:57-59.

Ulusal kaynaklar için:

Kara Z, Genc P, Öngürü Ö, Burak G, Şahin İ, Güler A et al. Proantosiyanidin nitrojen mustarda bağlı akciğer hasarını azaltır. Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50:267-272.

Dergi eki için:

Yucel MB. The cost of schizophrenia. J Psychiatry 1999; 49(suppl 2):S85-S89.

Kongrede sunulmuş bir çalışma için:

Ekici G, Altuntaş B, Gözübüyük A, Çaylak H, Sapmaz E, Işık H et al. Bronkoselin eşlik ettiği bronkosel olgusu. V. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 14-17 Mayıs 2009 Kuşadası,Türkiye. Kongre Özet Kitabı sayfa:93.

Kitap için:

Noback CR, Demarest RJ. The Human Nervous System, 2nd Ed. New York, McGraw-Hill, 1975.

Kitaptan bir bölüm için:

Phillips MK, Gain P. Hypertension and stroke. In Hypertension: Pathophysiology and Management, 2nd ed. (Eds JH Laragh, BM Brenner): 495-498. London, Ran Press, 1985.

Tez için:

Savas MN. Preoperatif kemoterapi ve Beta Glukan’ın bronş anastomozuna etkisi (Uzmanlık tezi). Konya, Selçuk Üniversitesi, 2005.

Kaynak bir web sitesi ise;

Stern M. Radial nerve entrapment. http://www.emedicine.com/orthoped/topic549.htm (12 Aralık 2005'te ulaşıldı).
Format: Yazar varsa yazılmalı. Sitede yer aldığı gibi başlık düzenlenmelidir. Web sayfasının adresi (sayfaya giriş tarihi). 

Kaynak toplantıda sunulan bir makale ise;

Lone FS, Bengtsson M. Enforcement of data protection and security in medical informatics. In: Lun KC,Degoulet PM, Piemme E, Reinhoff O (eds). MEDINFO92. Proceedings of the 11th World Congress on Medical Informatics; 1982 Sep 16-20; Geneva, Switzerland. North-Holland; 1982; 1561-1565.

Kaynak elektronik formatta yazılan bir makale ise;

Mary KS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online] 1985 1(1). Available from: URL:http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm. Accessed date:25.12.1989.

Tablolar:

Tablolar tek satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.

Her tablonun üstünde numarası ve açıklayıcı bilgi olmalıdır.

Tabloda kısaltmalara yer verilmişse bu kısaltmaların açılımı altyazı şeklinde tablonun altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır.

Daha önce basılmış veya elektronik olarak yayınlanmış tablolardan yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu, dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.

Tablo içerisinde enlemesine ve boylamasına çizgiler kullanılmamalı, sadece üst ve altına düz çizgi çizilmelidir.

Tablolar yazı içerisindeki bilginin tekrarı olmamalıdır.

Tablolar yazının içine yerleştirilmiş halde gönderilmemeli.

Tablolar her sayfaya bir tablo olmak üzere yazının gönderildiği dosya içinde olmalıdır.

 Şekil Grafik Resim ve Altyazıları:

Altyazılar iki satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.

Metin içerisindeki sıralarına göre numaralandırılmalı ve şekil, grafik ve resimlerde kısaltmalara yer verilmişse, bu kısaltmaların açılımı altyazının altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır. 

Tablo, şekil ve grafikler yazının içine yerleştirilmiş halde gönderilmemeli.

Mikroskobik resimlerde büyütme oranı ve boyama tekniği açıklanmalıdır.

Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış şekil, grafik ve resimlerden yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.

Tanınacak şekilde görünen şahısların resimlerini kullanırken kendilerinden yazılı izin alınmalıdır.

Şekillere ait açıklamalar yazının gönderildiği dosyanın en sonuna yazılmalıdır.

Tablo, şekil ve grafiklerin yazıda nerede geçtiği belirtilmelidir.

Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.

Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer. jpg dosyası olarak sisteme eklenmelidir.

Resim ve fotograf dosyaları 100 pixel/inch, 8 cm eninde ve 300dpi çözünürlükten daha küçük değerde olmamalıdır.