Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
YAZIM KURALLARI
Dergiye gönderilen özgün araştırma, inceleme ve derleme yazılarının incelenmeye alınması için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar hakem sürecine dahil edilmeyecektir.
Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutundaki beyaz kağıda ve sayfanın bir yüzüne tek sütun halinde yazılmalıdır. Sayfanın tüm kenarlarında bölümlerini içermelidir.
Uzun Özet metnin sonuna yapılandırılmış olarak, 11 punto “Times New Roman” yazı tipinde, 500-750 sözcük arasında olacak şekilde düzenlenmelidir. Uzun özetin İngilizce dil kontrolü (proofreading) yazarın sorumluluğundadır. Özeti dil açısından yetersiz olan makaleler düzeltilene kadar yayımlanmayacaktır. Uzun özet içinde kaynak verilmemelidir.
Uzun özet Türkçe makaleler için İngilizce olarak Introduction, Methodology, Findings ve Discussion olarak dört bölümde yapılandırılacaktır. İngilizce makalelerin Türkçe uzun özeti ise Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümleri altında yapılandırılmalıdır.
 

En fazla 10-12 kelimeden oluşan makale başlığı, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harf, girinti verilmeden, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlık hem Türkçe hem de İngilizce olmalı, İngilizce başlık Türkçe özetin altında ve İngilizce özetin üstünde ilk harfleri büyük, diğerleri küçük ve koyu olarak yer almalıdır.
Makale başlığının altına (ünvan belirtmeksizin) yazar(lar)ın adı ve soyadı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harf, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır.
Unvan kısaltmaları: Ö Anahtar sözcükler: (10 punto)
İngilizce Başlık (Koyu 11 punto)
Abstract (Koyu 10 punto)
Abstract metni koyulaştırılmamış olarak 10 punto
_____________________________
* Yrd.Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü ,Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı. Denizli.
e-posta: …..
 
na metin : öz etve abstract kısmından hemen sonra başlamalıdır. Araştırma makalelerinde metin sırasıyla giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. İngilizce makalelerde metin sırasıyla Introduction, Methodology, Findings ve Discussion bölümlerinden oluşmalıdır. Giriş bölümünde problem durumu, alt problemler, araştırmanın amacı gibi tez formatını yansıtan alt başlıklar kullanılmamalıdır. Kuramsal ve derleme türü makalelerde, uzun özet de dahil olmak üzere, makalenin içeriğine bağlı olarak farklı başlıklar kullanılabilir. Giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümleri yeni bir sayfadan başlamadan devam etmelidir. Bölüm başlıkları ilk harfi büyük olmak üzere küçük harfle, ortalanmış ve koyu olarak; alt başlıklar ise sayfanın solunda, girinti verilmeden ve koyu olarak yazılmalıdır. Bölüm başlıklarında ve alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.
Yöntem bölümü Kaynakça
Kaynakça, APA (American Psychological Association) 5. Baskı yazım kurallarına göre yazılmalıdır.
Kaynaklar, “Kaynakça” başlığı (ilk harfi büyük diğerleri küçük ve koyu olarak) altında tartışma bölümünün hemen ardından başlamalı ve 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.
 
Kaynakların Metin içinde verilmesi
Metin içinde kaynağın verilmesi, dipnot şeklinde değil (açıklama notları hariç) yazarın soyadı, yayın yılı yazılarak; doğrudan alıntılarda da sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.
Tek yazarlı
Gündüz’e (2005) göre …,
Gündüz (2005) …,
(Gündüz, 2005).
İki yazarlı
Yıldırım ve Şimşek’e (1999) göre …
Yıldırım ve Şimşek (1999)
(Yıldırım ve Şimşek, 1999)
İkiden fazla yazarlı
Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, metin içinde ilk geçtiği yerde tüm yazarların soyadları ve yıl belirtilerek verilir. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapıldığında sadece ilk yazarın soyadı verilir, diğerleri için “ve ark.” ifadesi ile yıl verilir.
Yazar sayısı altı veya daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren ilk yazarın soyadı verilir diğerleri için “ve ark. ifadesi ile yıl verilir.
Cümle içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyor ise, kaynaklar yazar soyadlarının baş harfine göre sıralanmalıdır.
Örnek:
(Akyüz, 2003; Şişman, 2004; Ünal, 1996).
Doğrudan Alıntılar
Doğrudan yapılan alıntılarda sayfa sayısı gösterilmeli ve yapılan alıntı tırnak içerisinde verilmelidir.
Örnek:
Ertürk’e (1986, s.12) göre eğitim, “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir”.
Aktarmalar
Bir başka yazarın yaptığı alıntı aktarılırken, aktaran ve aktarılan yazarların soyadı ve yayın yılı yazılmalıdır.
Örnek:
…Eğer müdür, psikolojik danışmanın konsültasyon rolünü kabul etmezse, önleme çabalarının amaçlarına ulaşılamamaktadır (Dinkmeyer ve Dinkmeyer, 1984; Akt. Korkut, 2004).
Dinkmeyer ve Dinkmeyer’e göre (1984) eğer müdür, psikolojik danışmanın konsültasyon rolünü kabul etmezse, önleme çabalarının amaçlarına ulaşılamamaktadır (Akt. Korkut, 2004).
Kaynakların yazılması
Kaynaklar “Tartışma” bölümünden hemen sonra başlamalıdır. Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile verilmeli ve numaralandırma yapılmamalıdır.
Yazılı Olarak Basılı Dergiler
Tek yazarlı
Yıldırım, İ. (1998). Akademik başarı düzeyleri farklı olan lise öğrencilerinin sosyal destek düzeyleri. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(9), 33-38.
Akkuş, 0. ve Paksu, A. (2006). Orantısal akıl yürütme becerisi testi ve teste yönelik dereceli puanlama anahtarı geliştirilmesi. Eğitim Araştırmaları, 25, 1-10.
Pavot, W., Diener, E. Colvin, C., R. ve Sandvik, E. (1991). Further validation of the satisfaction with life scale: Evidence for the cross-method convergence of well-being measures. Journal of Personality Assessment, 57(1), 149-161.
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L. ve ark. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology , 68, 843-856.
Tabancalı, E. (baskıda). Milli Eğitim Bakanlığında insan kaynakları uygulamalarının değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları.
Güçlü, A. (2007, 09 Ocak). Öğretmen atamaları. Milliyet gazetesi. s. 8.
Tek yazarlı
İki yazarlı
Editörlü kitap
Burghardt, G. M. (1984). On the origins of play. P. K. Smith (Ed.), Play in animals and humans (pp. 5-42). Oxford, England: Basil Blackwell.
Hellman, H. (2001). Büyük çekişmeler: Bilim tarihinden seçilmiş on tartışma. (Çev. F. Baytok). Ankara: Tübitak
Devlet Planlama Teşkilatı. (2000). Uzun vadeli strateji ve sekizinci beş yıllık kalkınma planı. 2001-2005. Ankara: DPT Yayınları
Kongre/Sempozyumda Sunulmuş ve Yayınlanmamış Bildiri
Kongrede/Sempozyumda Sunulmuş ve Kongre Kitabında Tam Metin Yayınlanmış Bildiri
Tezler
Elektronik Yayınlar
Sadeh, A., Raviv, A. ve Gruber, R. (2001). Sleep patterns and sleep disruptions in school-age children [Elektronik Versiyonu]. Developmental Psychology, 36, 291-301.
Fredrickson, B.L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 1a. İnternet'ten 20 Kasım 2000’de http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html adresinden alınmıştır.
Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D. ve White, L. A. (1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. İnternet'ten 23 Ekim 2000'de PsycArticles veritabanından alınmıştır.
Elektronik Veri Tabanından Alınan Makale Özü
Elektronik Kitap
 
Not:  
1.25 cm. indent on the first line.

The entire text with the exception of Tables and References should be written in “Times New Roman”, double spaced. Tables must be prepared in font size 10 with 1.5 line spacing. References must be in font size 10 point (please refer to example 1 for author name, Turkish summary and English summary). The entire manuscript, including structured abstract in English, tables and references should not exceed 5500 words.

Manuscripts should present material in following order:

Abstract, keywords, main text, references, appendices (if any) and extended abstract. If the manuscript is written in Turkish, structured abstract should be in English and if the manuscript is written in English, the structured abstract should be in Turkish.

The English structured abstract should be written in “Times New Roman, font size 11, 500 to 750 words and should follow immediately after the end of main text.

Extended abstract’s proofreading is authors’ responsibility. The submission with grammatical or spelling mistakes will not be published until the manuscript is written in good English and free of all grammatical and spelling mistakes.

For the manuscripts written in Turkish, extended abstract written in English must include four subheadings: Introduction, Methodology, Findings and Discussion. Turkish extended abstract should be structured around “Giriş, Yöntem, Bulgular and Tartışma.

Title

Manuscript title not exceed 10 to 12 words and be centered and bold. Title should be written both in English and Turkish. English title must be written after Turkish title , before abstract and should be bold. Capitalize the first letter of the first words of all headings, including title.

Author(s) name and last name(s Author(s) name and last name(s) should be placed right beneath “Manuscript title (without affiliation)” and be centered, uppercase and lower case, bold.

Present the authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all affiliations with a lower-case superscript letter immediately after the author's name and in front of the appropriate address. Provide the title of the author(s) full postal address of each affiliation, including the city and the country name and if it is outside of Turkey, if available, the e-mail address of each author as a footnote.

Abstract and key words: