Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yazım Kuralları

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi’ne gönderilecek yazılar önce yayın kurulu (Editör ve alan editörleri) tarafından yayın politikası ve kuralları bakımından biçimsel olarak incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmalar bilimsel değerlendirme yapılması için alanla ilgili hakemlere gönderilir.

Gerek duyulması durumunda çalışmalar, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilebilir.

Sunulan çalışmaların değerlendirilmesinde genel olarak aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulur:

 • Başlığın çalışmaya uygunluğu,

 • Başlıktaki kelime sayısının 12 sözcüğü aşmamış olması

 • Çalışmanın bilimsel açıdan özgünlüğü

 • Kuramsal ve/veya uygulama açısından alana katkı getirmesi

 • Türkçe ve/veya yabancı literatürü yansıtmadaki yeterliği ve/veya güncelliği,

 • Araştırma yönteminin/deseninin uygunluğu,

 • Araştırma örnekleminin/çalışma grubunun/denek seçiminin uygunluğu,

 • Niteliksel/Niceliksel çözümleme tekniklerinin seçimi ve uygun kullanımı,

 • Bulguların sunumu ve tartışmanın yeterliği,

 • Yazı dilinin açık ve anlaşılabilir oluşu,

 • Kullanılan dilin, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygunluğu,

 • Çalışmanın APA yazım kurallarına uygunluğu.

Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun sözlükleri ve yazım kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de alana özgü bir terimin Türkçe karşılığı kullanılırken ilgili terimin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı ayraç içinde verilebilir.

Bir çalışmanın yayına kabul edilebilmesi için, konu alanı ile ilgili iki uzmandan (hakem) ikisinin de olumlu görüş bildirilmiş olması gerekmektedir. Hakemler tarafından değişiklik istenmesi ve önerilen değişikliklerin yazar(lar) tarafından benimsenmemesi durumunda çalışma geri çekilebilir. Çalışmalarla ilgili olarak hakemlerle gerçekleştirilen iletişim doğrudan elektronik ortamda yapılacak ve eşgüdüm dergi editörü ve/veya alan editörü tarafından sağlanacaktır.

Makalelerdeki toplam kelime sayısı 3,000 kelimeden az 10.000 kelimeden fazla olmamalıdır.

Makale Şablonu

Çalışmalar derginin web sayfasında verilen makale şablonunda (http://optimumdergi.usak.edu.tr/images/Optimum-Dergi_Sablon.doc) hazırlanmalı ve derginin (optimumdergi@usak.edu.tr) e-posta adresine gönderilmelidir.

Çalışmaların derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için şablon dosyanın kullanılması gerekmektedir Derginin şablon dosyaları; yazım kurallarını içermesi, biçimlendirmeyle ilgili stillerinin olması ve çalışmanın yazarı ile çalışmayı değerlendiren hakemlerin kimlik bilgilerinin görüntülenmesini önlediği için kullanılması özellikle önerilmektedir. Eğer yazım işlemi başka bir dosyada yapılmışsa ilgili dosyanın içeriği şablon dosyaya aktarılmalı ve bu dosyada bulunan stiller ilgili (başlıklara-metinlere) yerlere uygulanmalıdır. Bu şablon dosya, dergiye yollanmadan önce aşağıda belirtilen şekilde isimlendirilmelidir.

Çalışma dergiye yollanmadan önce “Çalışmanın Yollandığı Yıl-Ay_Yazarı_Çalışmanın Kısa Başlığı” bilgilerini içerecek şekilde değiştirilmelidir.

Örneğin: Nezih TAYYAR isimli yazarın “Algılanan Değer ve Müşteri Memnuniyetinin Tekrar Satın Alma Eğilimi Üzerindeki Etkileri” başlıklı çalışmasını 2014 yılının Ocak ayında yolladığında dosyasına vereceği isim: “2014-01_TAYYAR_Deger-Memnuniyet.doc” şeklinde olabilir.