Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Nesne Psikoloji Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Nesne Psikoloji Dergisi’nde (NPD) ağırlıklı olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tez makalelerine yer verilmektedir.  Ayrıca görgül araştırma ve derleme türü yayınlara da (en son literatürü kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar ve olgu sunuları) yer verilebilmektedir. Tüm yazılar Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan ‘Publication Manual of American Psychological Association (5. Baskı), 2001’ adlı kitapta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. Kaynakça yazımındaki yanlışlık ve eksikliklerin en aza indirilmesi ile ilgili olarak http://dr-editor.com/ adresinden yararlanılması yazarlarımıza önerilir. 

Yazıların Değerlendirilmesi

Nesne Psikoloji Dergisi’ne gönderilen yazılar, önce editörlerce dergi ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir. Uygun görülen yazılar, Yayın Kurulu’na iletilir. Yayın Kurulu, gelen yazının içeriğini inceler, makaleyi ilgili alanda iki hakeme gönderir. Yayın Kurulu, gelen hakem raporlarına göre yazının yayımlanıp, yayımlanmayacağına karar verir. Yayın Kurulu tarafından, yayımlanmasına karar verilen yazılar, editörlerce yayın sırasına alınır ve yazarlara bilgi verilir.

Nesne Psikoloji Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Nesne Psikoloji Dergisi’ne devredilmiş sayılır. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yayın Dili

Nesne Psikoloji Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Genel İlkeler

1. Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında beyaz kağıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm. Bırakılarak (16 x 24,7’lik alana)Microsoft Word programında Times New Roman yazı tipinde 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla, düz metin olarak yazılmalıdır.

2. Yazılarda Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzu dikkate alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’ de yaygın olarak kullanılmayan sözcükler yazıda kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir (Türkçe ve İngilizce).

3. Yazılar başlık, özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler, ana metin, kaynaklar, ekler, tablolar, şekil başlıkları, şekiller ve yazar notları bölümlerini içermelidir. 

a) Başlık: En fazla 10-12 kelimeden oluşan makale başlığı (kelimeler arasındaki boşluklar ile beraber en fazla 50 karakter) bu sayfada yer almalıdır. 

Yazar adı: Başlığın altına yazılmalı, görev ünvanı, kurum adresi ve e-posta bilgileri bir yıldızla soyadına ilintilendirilerek, ilk sayfanın altında verilmelidir.

b) Özet ve anahtar kelimeler: Özet, Türkçe ve İngilizce olmak üzere her iki dilde ‘Özet’ ve ‘Abstract’ başlıkları altında 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. Anahtar kelimeler (3 ile 10 arasında) Türkçe özetin altında ‘Anahtar kelimeler’ ve İngilizce özetin altında ‘Key words’ başlığı kullanılarak verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetin her biri yeni bir sayfadan başlamalıdır.

c) Ana metin: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Görgül makalelerde metin, sırasıyla giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Derleme türü makalelerde, makalenin içeriğine bağlı olarak bu sıra değişebilir. Kısa başlık her sayfanın sağ köşesinde, yanında sayfa numarası olacak şekilde tekrarlanmalıdır. Makalenin başlığı ana metnin ilk sayfasında yer almalı ve başlıktan sonra, “Giriş” alt başlığı yazılmadan paragraf ile metne başlanmalıdır. Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümleri yeni bir sayfadan başlamamalıdır; bir bölüm bittikten sonra, diğeri onu aynı sayfada izlemelidir.

Giriş bölümü, yapılan araştırma ile ilgili olarak, alanyazındaki yaklaşım ve bulgular ile araştırmanın amacını içermelidir. Yöntem bölümü örneklem, veri toplama araçları ve işlem olmak üzere 3 alt bölümden oluşmalıdır. Bulgular araştırmanın denencelerini test etmek amacı ile kullanılan istatistiksel analizleri, her değişkene ait ortalama ve standart sapma değerlerini içermelidir. Tablolar ve şekiller ayrı bir sayfada yazının en sonunda verilmelidir. Verilecek olan tablolarda ortalamalar “Ort.” şeklinde, standart sapmalar ise “S” şeklinde gösterilmelidir. 

Tartışma bölümü, araştırma bulgularının alanyazın ışığında açıklanmasını, tartışılmasını içermelidir. 

d) Kaynaklar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar’ listesi içinde yer almalıdır.

Metin içinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadları ve yayın tarihi kullanılır. 

Örnekler:

Köksal (2011) ...

Köksal’ a (2011) göre ...

Dils ve Boroditsky (2010) ...

Dills ve Boroditsky’a (2010) göre ...

Yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, metin içinde ilk geçtiği yerde yukarıda olduğu gibi verilir; yazar sayısı 6 veya daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren ‘Stallard ve arkadaşları (2010)’ olarak verilmelidir. Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir

... (Baggerly ve Exum, 2008; Gil,1991; Landreth, 2002).

Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile verilmelidir. 

e) Ekler: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Araştırmada kullanılan ölçekler bu bölümde yer almalıdır.

f) Tablolar: Yeni bir sayfadan başlamalı ve her bir tablo ayrı bir sayfada verilmedir. Tablo numarası ve Tablo başlığı tablonun üstünde kelimelerin baş harfleri büyük olarak yer almalıdır. Gönderilecek olan tablolar mutlaka Word programının “Tablo” seçeneği kullanılarak hazırlanmalıdır.

g) Şekil başlıkları ve şekiller: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Şekil numarası ve şekil başlıkları kelimelerin baş harfleri büyük olarak aynı sayfada alt alta verilmelidir. Şekillerin her biri ise ayrı sayfalarda verilmelidir. Gönderilecek olan tablolar ve şekillerin toplam sayısının 5 ya da 6’yı geçmemesine özen gösterilmelidir. 

h) Yazar notları: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Eğer araştırma bir tez çalışmasının özeti ise veya araştırmayı destekleyen kurum(lar) var ise bu bölümde belirtilmelidir. Ayrıca araştırmacının, araştırmaya katkılarından dolayı teşekkür etmek istediği kişiler de bu sayfada belirtilmelidir. 

4. Yazılardan ifade edilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

5. NPD’ de yayınlarından ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan alıntıyı yapan ve yayınlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur.

6. Yayın Kurulu, yazıda gerekli gördüğü sözcükleri değiştirebilir.

7. Kurallara uymayan yazılar yayınlanmaz.

8. NPD’ de yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez. 

9. Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Gerek yayın politikamız gerekse uluslararası yayın kuruluşlarının kuralları gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlarından istenebilecektir.