Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

1. Mukaddime Dergisi, tüm sosyal bilim dallarında üretilen nitelikli yazıların yer alacağı disiplinler arası hakemli ve akademik bir yayındır. Yılda iki kez yayınlanır.

 

2. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olması veya yayımı için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir.

 

3. İlmi toplantılarda sunulmuş bildiriler, gerekli açıklamalar yapılması şartıyla yayınlanabilir. Ancak bildiri kitaplarında yer alanlar yayınlanmaz.

 

4.Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamak konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

 

5. Yayın dili Türkçe, İngilizce, Arapça, Kürtçe ve Farsça'dır. Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe özet bulunmalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.

 

6. Yazılar tüm metin, girintili paragraflar, notlar ve referanslar dâhil, A4 boyutundaki kâğıdın sadece bir yüzüne 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle ve bir buçuk satır aralıkla, sayfanın iki yanında 4,5’ar, üstünde ve altında 3’er santimetrelik boşluk bırakılarak yazılmalı ve sağ alt köşeye sayfa numarası verilerek gönderilmelidir. Yazılar, notlar, referanslar dâhil 40 sayfayı geçmemeli, varsa, tablo, şekil ve çizimleri içeren üç eş kopya olarak teslim edilmelidir. Şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli ve metin içinde yeri geldikçe bu sıra belirtilip üzerine başlığı, nakledildiyse alt yazıda kaynağı yazılmalıdır. Kaynak ve referans metin içinde (APA sistemine göre) verilmelidir. Kaynakça bilgileri makalenin sonunda detaylı olarak verilecektir. Zorunlu durumlarda kaynaklar dipnotta gösterilebilir.

 

Örnekler:

 

Tek Yazarlı Kitap
Özcoşar, İ.(2009). Merkezileşme sürecinde bir taşra kenti Mardin. Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi.

 

Çok Yazarlı Kitap
Özcoşar, İ.,Güneş, H.H. ve Gümüş, E.(2007). 238 nolu Mardin şer’iye sicili belge özetleri ve Mardin. İstanbul: Mardin İhtisas Kütüphanesi.

 

Yazarı ve Yayın Tarihi Aynı İki Farklı Eser
Uşaklıgil, H.Z.(2005). Bir ölünün defteri. İstanbul: Özgür.
Uşaklıgil, H.Z.(2005).Nemide, İstanbul: Özgür.

 

Çeviri Kitap
Girard, R.(1999). Romantik yalan ve romansal hakikat (A.E.İldem, Çev.). İstanbul: Metis.

 

Çok Ciltli Kitap
Banarlı, N.S.(1971). Resimli Türk edebiyatı tarihi. (Cilt 1-2). İstanbul: Milli Eğitim.

 

Makaleler

 

Tek Yazarlı Makale
Asiltürk, B.(2009). Mehmet Rauf’un Eylül romanında dört unsur. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları.1,75-101

 

Çok Yazarlı Makale
Kaya, A. ve Doğan, M.(1998). Bilginin kaynağı. Bilim, 5,38-49.

 

Tezler
Doğan, A.(2002). Ahi divanında insan ve toplum. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.

 

Metin İçinde Göndermelerin, Alıntıların Belirtilmesi

 

A-Yazarın Adı İfadede Geçmiyorsa
“1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının Osmanlı’daki genel etkileri dışında, Mardin’e has özel bir etkisinden bahsetmek mümkün görünmüyor.” (Özcoşar, 2009, s.51)

 

Kaynakçadaki Künye
Özcoşar, İ.(2009). Merkezileşme sürecinde bir taşra kenti Mardin. Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi.

 

B-Yazarın Adı İfadede Geçiyorsa
Özcoşar, Nasturiler’in misyonerlerden aldıkları cesaretle, bölgede yüzyıllar içinde oluşan uyumu bozduklarını belirtir.(2009, s.71)

 

Kaynakçadaki Künye
Özcoşar, İ.(2009). Merkezileşme sürecinde bir taşra kenti Mardin. Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları.

 

C- Çok Ciltli Kitap
(Banarlı, c.1, s.110-115)

 

Kaynakçadaki Künye
Banarlı, N.S.(1971). Resimli Türk edebiyatı tarihi. (cilt 1-2) İstanbul: Milli Eğitim.

 

D-Yazarı ve Yayın Tarihi Aynı İki Farklı Eser
(Uşaklıgil, 2005a, s.13)
(Uşaklıgil, 2005b, s.18)

 

Kaynakçadaki Künye
Uşaklıgil, H.Z.(2005). Bir ölünün defteri. İstanbul: Özgür.
Uşaklıgil, H.Z.(2005).Nemide, İstanbul: Özgür

 

7) Yazılar dizgi, düzeltme ve baskı işlemlerinin hızlandırılması açısından Microsoft Word for Windows ile yazılmalı ve 3.5' luk bir CD ve Mukaddime dergisinin mail adresine mail yoluyla gönderilmelidir. Elle yazılmış yazılar değerlendirmeye alınmaz.

 

8) Gönderilecek yazılarda, yazı türleri (derleme/araştırma/yorum) ve bilim dalları da göz önüne alınarak şu sıra izlenmelidir: Türkçe başlık (büyük harf ile), yazar ve/veya yazarların isimleri, bir dipnotla unvanları ve kurum adresleri, Özet (Türkçe) ve Anahtar kelimeler (Türkçe), İngilizce başlık (küçük harf ile), Abstract ve Keywords (3-5 kelimelik).

 

9) Makalede mutlaka “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri oluşturulmalıdır.

 

10) Kaynakların doğruluğu yazarların sorumluluğundadır. Kaynaklar yukarıda da belirtildiği üzere metin içinde verilmeli, varsa notlar metnin içinde numaralandırılıp, metnin altında numara sırasına göre yerleştirilmelidir.

 

11) Yazılar bir başvuru mektubuyla elden veya posta ile biri isimli üçü isimsiz dört kopya halinde aşağıdaki adrese gönderilmelidir. Başvuru mektubunda yazının yazar ve/veya yazarlar tarafından okunduğu, onaylandığı, daha önce tam metin olarak hiçbir yayın organında yayımlanmayan özgün bir çalışma olduğu ifade edilmeli; bu amaçla yazar ve/veya/ yazarlar isimlerinin altını imzalamalıdır. Bu mektupta yazarın ve/veya yazarların ismi ve/veya isimleri; posta kodu dâhil açık adresleri, telefon ve varsa faks numaraları ve elektronik posta adresleri mutlaka yer almalıdır.

 

12) Derginin kitap tanıtımı bölümünde kitap ve tez tanıtımlarına yer verilecektir.

 

Yazıların Değerlendirilmesi

 

1) Dergiye gelen yazıların yayımlanma kararı hakemlerden alınacak değerlendirmelere bağlıdır.

 

2) Hakemler, yazılar hakkında önerilerde bulunabilir. Yazarlardan hakemlerin görüşleri doğrultusunda yazılarını geliştirmeleri veya değiştirmeleri istenebilir.

 

3)Hakemler tarafından verilen raporlara göre değişiklik yapılması şartıyla yayımlanması uygun görülen ve son düzeltme için yazarlara gönderilen yazılar istenilen değişiklikler yapılarak en geç bir ay içinde dergiye iletilmelidir. İstenen sürede düzeltilmeyen yazılar hakkında takdir, yayın kuruluna aittir.

 

4) Yazılarının kabul edilip edilmediğine dair bir mektup, hakem raporlarının fotokopileriyle birlikte yazarlara gönderilir. Teslim tarihinden itibaren ilk iki sayıda yayımlanmayan yazılar hakkında yazarlara bilgi verilecektir. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın yazarlarına iade edilmez.

 

5) Makale sahipleri makaleleri ile ilgili yayın sürecini sitemizdeki makale takip sayfasından takip edebilirler.

 

6) Dergide yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın için kabul edilen metinlerin yayın hakkı dergiye aittir. Yayımlanan her yazı için o yazının yazarına, iki veya çok yazarlı ise her yazarına bir adet dergi ile 10 adet ayrı basım gönderilir. Ayrı basımlar ile hakem ve iletişim masrafları makale sahibinden tazmin edilir. Dergide yayımlanan yazı ve görsel malzemeler dergi adı zikredilerek alıntı yapılabilir.