Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yazım Kuralları

 

1. Makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. Yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler yeniden düzenleme için yazarına iade edilir.

2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

3. Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayımlanabilir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.

4. Herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilmeyen ya da belirlenemeden yayımlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan makalelerin telif hakkı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.

5. Makaleler, http://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/sobed/user/register adresinden kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra MS Word 97-2003 belgesi olarak sisteme yüklenmelidir.

6. Çalışmalar isimsiz dosya halinde dergiye yüklenmelidir. Ayrıca, yazar(lar)ın akademik unvanı, adı, soyadı, bağlı olduğu kurumun adı, e-posta adres(ler)i ve GSM numaraları, yazışmaları yürütecek yazarın adı, verilmek istenen ek bilgiler (teşekkür, açıklama ve makalenin "daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığı" ile sunulmuş bir çalışma ise kongre/sempozyum vs.) makale ile birlikte ek bir dosya olarak yüklenmelidir. Başvuru işleminin tamamlanmasından önce "Başvuru Hazırlık Kontrol Listesi"nin dikkatle gözden geçirilmesi önemlidir.

7. Makale; başlık, özet/abstract/resume, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 10.000 sözcüğü geçmemelidir.

8. Makale metni 1,5 satır aralıklı ve Arial 10 (punto) büyüklüğüyle, kenarlardan 2.5 cm'lik boşluk bırakılarak tek sütun olarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırlarında girinti yapılmamalıdır.

 

Başlık

1. Çalışmanın başlığı, amacını ve içeriğini yansıtır biçimde Türkçe ve İngilizce/Fransızca olarak yer almalıdır.

2. Sözcüklerin baş harfleri büyük, koyu ve ortalanmış olarak 12 punto büyüklüğünde yazılmalı ve en fazla 12 sözcükten oluşmalıdır.

 

Özet

1. Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce/Fransızca özeti bulunmalıdır.

2. Makalenin dili Türkçe ise "Özet", İngilizce ise "Abstract", Fransızca ise "Resume" başa gelmelidir. Özetlerde araştırmanın amacı, yöntemi, örneklem veya çalışma grubu, veri toplama aracı ve önemli bulunan sonuçlara yer verilmelidir.

3. Özetler, iki yana yaslı ve 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

4. Türkçe ve İngilizce/Fransızca özetlerin altında, makalenin içeriğini yansıtacak en az beş Türkçe ve İngilizce/Fransızca anahtar sözcük bulunmalıdır.

5. Özet ve anahtar sözcükler 9 punto büyüklüğünde olmalıdır. Kullanıldığı dilin alfabetik sırasına göre yazılmalıdır.

 

Bölümler ve Alt Bölümler

1. Araştırma makalelerinde ana bölümler; Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma, Kaynaklar biçiminde, birbirini izleyecek şekilde yazılmalıdır.

2. Derlemelerde ise bölümler ve alt bölümler içeriğe uygun olarak düzenlenmelidir.

3. Bölüm başlıkları ilk harfleri büyük diğerleri küçük harfle, metin ortalanarak ve koyu, birinci derece alt başlıklar ilk harfleri büyük diğerleri küçük, italik, koyu ve sola yaslanmış olarak verilir. İkinci derece alt başlıklar ilk harfleri büyük diğerleri küçük, italik, ve sola yaslanmış olarak verilir.

 

Tablolar ve Şekiller

1. Tablolar ve şekiller, metin içerisinde verilmelidir.

2. Tablo veya şekil ile metin arasında bir satır boşluk olmalıdır.

3. Tablolara sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Tablo numarasından sonra da (.) noktalama işareti konulmalıdır.

4. Tablo başlığı tablonun üstünde, sola dayalı, sözcüklerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik yazılmalıdır.

5. Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır.

6. Şekillere sıra ile numara verilmeli, şekil numarası ve başlığı şeklin altında, sola dayalı, sözcüklerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır.

7. Metin içinde tablo ve şekil numaralarına, "Tablo 1'de görüldüğü gibi" veya "Şekil 1'de görüldüğü gibi" biçiminde, referans verilmelidir.

8. Tablo ve şekillerde kaynaklara dayalı bilgiler varsa, bu bilgilerin kaynağı, gereken açıklayıcı bilgiler, tablo ve şekillerin altında belirtilmelidir.

 

Kaynaklar

1. Metin içinde gösterilen bütün kaynaklar, "Kaynaklar" listesinde alfabetik sıraya göre yer almalıdır.

2. Kaynaklar, APA 5 standartlarına uygun olarak verilmelidir (http://www.apa.org/).

3. Kaynaklar metin içinde gösterilmeli ve kaynak gösterilirken yapılan alıntılar kaynakça ayracı ile belirtilmelidir. Kaynakça ayracında, yazarın soyadı ve eserin yayım tarihi yer almalıdır. Doğrudan alıntılarda ayraç içinde yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve sayfa numarası verilmelidir.

Örnekler:

(Çelik, 2001)

(Çelik, 2001, s. 26)

(Şişman ve Turan, 2004)

(Fields & Boesser, 2002)

(Fields & Boesser, 2002; Yıldırım ve Şimşek, 2005)

4. Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda kaynağın ilk geçtiği yerde tüm yazar soyadları, izleyen yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek "ve diğ." ifadesi kullanılır.

Örnekler:

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008).

(Büyüköztürk ve diğ., 2008).

 

5. Kaynaklar listesinde Türkçe ve yabancı kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce Türkçe kaynaklar için "ve", yabancı dilde kaynaklar için "&" işareti verilmelidir.

6. Kaynaklar hazırlanırken İngilizce/Fransızca başlıklarda ilk sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük Türkçe başlıklarda ise tüm sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalıdır. Kaynaklar listesi aşağıdaki örneklere göre düzenlenmelidir:

Kitap

Özdemir, S. (2000). Eğitimde Örgütsel Yenileşme (5. Basım). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Ergin, A. ve Birol, C. (2002). Eğitimde İletişim. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bull, S. & Jonathan E. S. (1996). Classroom management: Principle to practice. London and New York: Roudledge.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.

 

Makale

Çağlar, A., Yakut, Ö. ve Karadağ, E. (2005). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Kişilik Özellikleri Ve Liderlik Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, 6(1), 61-80.

Leithwood, K. & Jantzi, D. (1997). Explaining variation in teachers' perceptions of principals' leadership: A replication. Journal of Educational Administration, 35(4), 312-331.

 

Editörlü Kitapta Bölüm

Çelik, K. (2005). Disiplin Oluşturma Ve Kural Geliştirme. Kıran, H. (Ed.), Etkili Sınıf Yönetimi (s. 241-275). Ankara: Anı Yayıncılık.

Knupfer, N. N. (1993). Teachers and educational computing: Changing roles and changing pedagogy. In R. Muffoletto & N. N. Knupfer (Eds.), Computers in education: Social, political, and historical perspectives (pp. 163-179). Cresskill, NJ: Hampton Press Inc.

 

Çeviri Kitap

Gordon, T. (1996). Etkili Öğretmenlik Eğitimi. E. Aksay (Çev.), İstanbul: Sistem Yayıncılık.

 

Bildiri

O'Neil, M. R. & Chissom, B. S. (1993). A Comparison three methods for assessing attitudes. Paper presented at the annual meeting of the Educational Research Association, (pp.107-116). New Orleans, USA.

Silman, F. and Gündoğdu, K. (2007, May). Teachers' perceptions of computer use in education in the trnc schools. In H. Uzunboylu and N. Çavuş (Eds), 7th International Educational Technology Conference, 2, (pp. 125-128). North Cyprus: Near East University.

Kıyıcı, M. ve Odabaşı, F. (2005, Eylül). Alfabe Okur Yazarlığından Bilgi Okuryazarlığına. Beşinci Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, (s.45-50). Sakarya: Sakarya Üniversitesi.

 

Tez

Evans, T.J. (1996). Elementary teachers' and principals' perceptions of principals leadership style and school social organization. Unpublished doctoral dissertation, Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan.

Tansel, B. (2006). Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Maddelere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

 

Elektronik Dergi

McCaleb, K.N., Andersen, A., & Hueston, H. (2008). An investigation of school violence and pre-service teachers. Current Issues in Education, 10(3). Retrieved February 15, 2009, from http://cie.ed.asu.edu

Tok, Ş. (2008). Fen Bilgisi Dersinde Yansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. İlköğretim-Online, 7(3), 557-568. http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 22 Haziran 2009 tarihinde indirilmiştir.