Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Marmara Üniversitesi

Avrupa Birliği Enstitüsü

Avrupa Araştırmaları Dergisi

Makale Yazım Kuralları

 

Marmara University

European Union Institute

Marmara Journal of European Studies

Notes for Contributors

Sayfa Düzeni   A4

Metin Boyutu: 4000 – 9000 kelime

Tablo/Grafik/Resim Genişliği: 12 cm.

Page Setup A4

Text lenght: 4000 – 9000 words

Table/graph/image witdh: 12 cm.

Paragraf Düzeni

- Paragraf boşluğu: 6 nk. (önce ve sonra)

- Kenar boşluğu: 2 cm

- Satır aralığı: 1

- Alıntı Paragraflar: Sağ ve soldan 1 cm. içeride

Paragrafh

- Paragraph Spacing: 6 pt. (before and after)

- Page margins: 2 cm

- Line spacing: 1

- Cited paragraphs should be indented 1 cm in both sides.

Yazı Şekli

- Font: Times New Roman (12)

- Alıntı paragraf: Times New Roman (10)

- Başlıklar dışında kalın (bold) karakter kullanılmamalıdır.

- Sadece makalenin adında bütün karakterler büyük kullanılmalıdır.

-Giriş ve Sonuç bölümlerinde numaralandırma yapılmamalıdır.

Fonts

- Font: Times New Roman (12)

- Cited paragraph: Times New Roman (10)

- Bold fonts should only be used in headings. 

- CAPS LOCK should only be used in the title of the paper.

- Numbering should not be used in Introduction and Conclusion parts.

Alıntılar:

-Yazınız ya da alıntı metni (Smith, 2001: 29-30) Yazar soyadı, yıl: sayfa)

-Yazarı belirli değilse;

(Yazı basğı, yıl: sayfa)

Citation:

-Your text or quotation here (Smith, 2001: 29-30) (Author, year: pages)

-If author name is  not available;

(Article Title, year: pages)

Dipnotlar:

-Yalnızca açıklamalı ayrıntılar için kullanılmaktadır. Hukuk Makaleleri bu kuralın dışındadır.

-Hukuk makaleleri için yazarlar Oxford Alıntı sistemini kullanabilirler.

-Dipnot puntosu (10)

Footnotes:

-Acceptable only for detailed explanations except Law origin articles.

-Oxford Citation System could be used for Law origin articles.

- Footnote size (10)

Diğer Bilgiler:

- 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmış özet ve 4-5 anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak eklenmektedir.

- Makalenin başka bir dergi ya da yayın tarafından basım aşamasında olmaması gerekmektedir.

- Başka bir yerde basılmış bir makale değerlendirme sürecine alınmamaktadır.

-İki veya daha fazla yazarlı yayınlara referans verirken Türkçe makalelerde ‘ve’ bağlacı kullanılırken İngilizce makalelerde ‘&’ bağlacı kullanılmalıdır.

-Kaynaklarda çift tırnak (“) kullanılmalıdır.

Other Information:

- An abstract (max. 250 words) should be submitted both in Turkish and English as well as 4-5 keywords.

- Papers submitted should not be under

consideration in any other journal or publication.

- Articles published elsewhere before are not taken into consideration.

-While giving reference to two or more authored articles, please use ‘&’ conjunction in English articles, ‘ve’ conjunction in Turkish articles.

- Double-quote (“) should be used while citing 

 

Kaynakça / References:  

    

      Kitaplar / Books

 

     Tek Yazarlı Kitap / One Authored Book

 

Genel Format

Yazar Soyadı, Adının baş harfi.,  (Yıl), Eser Adı, Yayınevi, Basım Yeri.

General Format

Author Surname, Name’s first Letter., (Year), Title of the Book,  Publisher, Location.

Örnek / eg.

Gündüz, A., (1998), Milletlerarası Hukuk : Temel Belgeler Örnek Kararlar, Beta Yayınevi, İstanbul.

Örnek / eg.

Mishkin, S.F., (2004), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson Addison Wesley Pub., U.S.

     

     

 

 

 

 

 

 

 

İki ve Daha Fazla Yazarlı Kitap / Two or more Authored Book

Genel Format

Yazar Soyadı, Adının baş harfi., İkinci Yazar Soyadı, Adının baş harfi., ve Üçüncü Yazar Soyadı, Adının baş harfi.,  (Yıl), Eser Adı, Yayınevi, Basım Yeri.

General Format

Author Surname, Name’s first Letter., Second Author’s Surname, Name’s first Letter., & Third Author’s Surname, Name’s First Letter., (Year), Title of the Book,  Publisher, Location.

Örnek / eg.

Bozkurt, E., Özcan M., ve Köktaş A., (2011), Avrupa Birliği Hukuku, Asil Yayınları, Ankara.

Örnek / eg.

George, S., & Bache, I., (2001), Politics in the European Union, Oxford University Press, Great Britain.

 

       Yazar Adı olarak Kurum / Institution Publication without a certain Author

 

Genel Format

Kurumun adı, (Yıl), Kitabın Adı, Yayın Sayısı, Yayınevi, Basım Yeri.

General Format

Name of the Institution, (Year), Title of the Book, Publication Number or month, Publisher, Location.

Örnek / eg.

Bilim Sanat Vakfı, (2007), Bülten, Şubat Sayısı, BS Vakfı Yayını, İstanbul.

Örnek / eg.

Science and Art Foundation, (2007), Bulletin, February, SA Publication, İstanbul.

 

Çeviri Kitap / Translation Book

 

Genel Format

Yazar Soyadı, Adının baş harfi., (Yıl), Kitabın Adı, Çeviren Yazarın Adı Soyadı (çev.), Yayın Evi, Basım Yeri.

General Format

Author Surname, Name’s first letter., (Year), Title of the Book, (trans.) Translator’s name surname, Publisher, Place of Publication.

Örnek / eg.

Gellner, E., (1992), Uluslar ve Ulusculuk, (çev.) Büşra  E. Bahar,

 ve Günay G. Özdoğan, Hil Yayınları, İstanbul.

Örnek / eg.

Bourdieu, P., (1997), Outline of a Theory of Practice, (trans.) by Richard Nice, Cambridge University Press, Cambridge.

 

 

Yazarsız Yayın, Kitap / Publication without an Author

Genel Format

Yayın Adı, Konu Adı, (Yıl), Baskı Sayısı, Yayın Evi, Basım Yeri.

General Format

İletişim |
©2014 - Sitede bulunan içerik internette ücretsiz olarak bulunan kaynaklardan derlenmiş, ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Kaldırılması istenen yayın(lar) için lütfen mail gönderiniz.