Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Dergi hakkında bilgi.

 

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (ISSN 1300-4832) Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sponsorluğu sağlanan ve üç ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir. Genel olarak eğitim bilimleri alanlarında, özel olarak eğitim planlaması, politikası, ekonomisi, yönetimi ve teftişi alanlarında araştırma, inceleme ve uygulama sonuçlarının yayınlanmasını ve paylaşılmasını amaçlar.

Makale Gönderimi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi dergisi; eğitim planlaması, politikası, ekonomisi, yönetimi, teftişi ve eğitim bilimleri alanlarında araştırma, inceleme, uygulama ve tarama niteliğinde makalelere öncelik verir. Makaleler üç nüsha olarak, disket/CD kaydı ile birlikte “Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Meşrutiyet Caddesi Karanfil 2. Sokak No:45, Kızılay/ANKARA” adresine veya egitimyonetimi@pegem.net adresine e-posta ile gönderilir. Makalenin iki nüshasında yazarın kimliğini belirten herhangi bir kimlik bilgisi ya da başka bir ibare bulunmaz. Gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan eserlerde kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir. Bir yazının değerlendirmeye alınabilmesi için APA Yazım Kılavuzuna (Publication Manual of the American Psychological Association) uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun hazırlanmamış yazılar bilimsel nitelik ve içerik bakımından değerlendirmeye alınmaz ve yeniden düzenleme için yazarına iade edilir. Yazı içerisinde yer alan şekil, grafik ve benzeri çizimlerin ölçüleri 10 cm x 18 cm boyutlarını geçmeyecek biçimde düzenlenmelidir. Makalenin amacını, yöntemini ve bulgu-sonuçlarını içerecek biçimde düzenlenmiş ve 150 sözcüğü geçmeyen, Türkçe ve İngilizce bir öz-özet (abstract) sunulmalıdır. Ayrıca, araştırmanın/makalenin kavramsal çerçevesini, problemini ya da amacını, yöntemini, bulgularını, tartışma/sonuç ve önerileri içeren, 800-1200 sözcük arası kapsamlı bir İngilizce özet sunulmalıdır.

Değerlendirme Süreci

Değerlendirme sürecinde hakemlerin ve yazarların kimlikleri karşılıklı olarak gizli tutulur. Editörlerin ön değerlendirmede biçim ve konu alanı bakımından kabul edilebilir gördüğü yazılar bilimsel nitelik ve içerik bakımından değerlendirilmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Her iki hakem tarafından da yayınlanmak üzere kabul ya da düzeltme kararı verilen makaleler editör/lerin de önerileri doğrultusunda, hakem raporları ile birlikte, düzeltme için yazara gönderilir. Düzeltmelerin makul bir süre için de sonuçlandırılması gerekir ve üç aylık süre içinde düzeltme nüshası alınmayan makaleler geri çekilmiş sayılır. Düzeltilmiş metin, gerekli olduğu hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenir. Hakemlerden birinin “yayınlanabilir” diğerinin “yayınlanamaz” sonucuna vardığı durumlarda editör/ler makaleyi üçüncü bir hakeme gönderebilir. Üçüncü hakemin değerlendirme sonucu nihai yargı olarak kabul edilir. Yazarların hakemlerin eleştiri ve önerilerine ilişkin her türlü açıklama, karşı/farklı görüşleri editör/lere yapılır. Bir makalenin yayınlanması hususunda nihai karar editör/lere aittir. Dergiye sunulan makalelerle ilgili işlemler, yazardan kaynaklanan bir neden olmadıkça, 3-6 ay içinde sonuçlandırılır. Yayınlanması için dergiye gönderilen yazıların, yayınlandıktan sonraki her türlü telif hakkı Eğitim Yönetimi Dergisi’ne aittir. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

Lütfen Makalenizi Aşağıda Yer Alan Açıklamaları Dikkate Alarak Düzenleyiniz.
Makaleniz başlık, özet/abstract, geniş İngilizce özet ve kaynaklar dahil olmak üzere 10000 sözcüğü geçmemelidir. Makalenizi göndermeden önce aşağıda belirtilen özelliklere uygun olduğunu kontrol ediniz. 

Makalenizi elektronik ortamda egitimyonetimi@pegem.net adresine word formatında gönderebilirsiniz ya dawww.pegemdergi.net üzerinden sisteme yükleyebilirsiniz. Makalenizi gönderirken editöre, makalenizin “daha önce hiçbir yerde yayınlanmadığı ve yayın için değerlendirilmek üzere başka bir dergiye/yayın kuruluşuna gönderilmediğini ifade eden bir üst yazıyı da mutlaka ekleyiniz.
1) Makaleniz Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisinin İçeriğine ve Kapsamına Uygunluğu
  1.1.

Dergide yayınlanacak makalelerde genel olarak eğitim yönetimi alanına öncelik verilir. Her sayıda yayınlanan ortalama altı makaleden en az dördünün eğitim yönetimi alanından olması ilke olarak kabul edilir. Eğitim yönetimi alanından olmamakla birlikte, eğitim bilimleri alanında araştırma ve uygulamaya dayalı çalışmalar, okul yöneticileri, deneticileri ve öğretmenlerin yararlanabileceği nitelikte olmak koşuluyla dergide yayınlanmak üzere değerlendirmeye alınabilir.

  1.2.

Dergide araştırma makaleleri yayınlanır. Kuramsal ve kavramsal tarama, değerlendirme, analiz ve meta analiz niteliğindeki makaleler de yayınlanmak üzere değerlendirilebilir. Ancak bu gruptaki makalelerin değerlendirilmesinde, makalenin yalnızca bir “derleme” olmanın ötesinde kuramsal açıdan bir analiz, eleştiri ya da değerlendirme özelliğinin olması aranır.

2) Makalenin Başlığı
  2.1. Makalenizin başlığı ilgi çekici olmalıdır.
  2.2. Okuyucuya makalenizin okumaya değer olduğu izlenimi vermelidir.
  2.3. Makalenin amacını ve içeriğini yansıtmalıdır.
  2.4. İdeal olarak 10-12 sözcüğü geçmemelidir.
  2.5. Gereksiz sözcük ve tekrarlardan arındırılmış olmalıdır.
3) Üst Bilgi (running head)
Makalenizin başlığını ve içeriğini yansıtacak nitelikte ve en faz üç-dört sözcükten oluşan bir üst bilgi belirleyiniz.
4) Özet/Abstract ve Geniş İngilizce Özet
  4.1. Makalenin özeti aşağıdaki öğeleri 120-150 sözcüğü geçmeyecek biçimde tanımlamalıdır:
    4.1.1. Araştırmanın amacı, problemi, cevap aranan soru
    4.1.2. Soruyu cevaplamak için ne yapıldığı;
    4.1.3. 4.1.3. Araştırma deseni
    4.1.4 Çalışma grubu, evren ve örneklem
    4.1.5. Bağımlı ve bağımsız değişkenler
    4.1.6. Araştırma sorusuna ilişkin en önemli bulgular
    4.1.7. Araştırma sorusunun cevabır
    4.1.8 Bulgulara dayalı çıkarımlar ve öneriler
  4.2. Makalenin özetinin yazımında aşağıdaki noktaların dikkate alınması gerekir:
    4.2.1. Özet makaleyi yazdıktan sonra yazılmalı; yazmadığınız bir şeyi özetleyemezsiniz
    4.2.2. 4.2.2. Özeti okuyan biri makalenin bütününde ne olduğunu anlayabilmeli
    4.2.3. Özet ile makale örtüşmeli
    4.2.4. Özette makale de yer almayan bilgiler sunulmamalı
    4.2.5. Özette kendi içinde dil ve anlatım bakımından bütünlük olmalı
    4.2.6. Özette istatistiksel terim ve kısaltmalar hariç kısaltma kullanılmamalı
    4.2.7. Genellikle özet içinde atıf kullanılmamalı ve anlamlılık değerleri verilmemelidir.
  4.3. Makalenin Türkçe özetinin aynen çevirisi olarak İngilizce abstract yazılmalıdır. İngilizce abstract’a ek olarak makalenin İngilizce geniş bir özeti hazırlanmalıdır. İngilizce geniz özette;
    4.3.1. Title
    4.3.2. Introduction (Brief description of theoretical background/conceptual framework with citing related literature as needed)
    4.3.3. Purpose
    4.3.4. Method (Description of methodology; population/sample, instruments, validity and reliability, data collection, data analysis, procedures, etc.)
    4.3.5. Findings (Description of findings for each research question supported relevant tables or statistics)
    4.3.6. Conclusions/discussions and implications
  4.4. İngilizce özet 800 – 1200 sözcük arası olmalıdır.
5) Anahtar sözcükler
  5.1. Makalenin içeriğini tanımlayacak ve en fazla üç sözcükten oluşan kavramlar,
  5.2. Anahtar sözcükler yaygın olarak kullanılan kavramlardan oluşmalıdır
  5.3. Başlıktan veya içerikten rastgele seçilmiş sözcükler anahtar sözcük değildir
6) Giriş-kavramsal çerçeve
  6.1. Konu hakkında bilinenler
  6.2. Konu hakkında hala bilinmeyenler ve problem olan durumlar
  6.3. Geçmiş araştırmaların bulgularının sentezi
  6.4. Konunun önemi
  6.5. Araştırmanın problemi ve cevap aranan sorular
  6.6. Problemi çözmek ya da soruları cevaplamak için tercih edilen yaklaşım
  6.7. Araştırmanın dayandığı kavramsal çerçevenin açıklanması
  6.8. Değişkenlerin ve değişkenler arasında ilişkilerin tanımlanması
  6.9. İlgili temel kaynaklara erişildiğinin kanıtlanması
  6.10. Ders kitapları ve güncelliğini kaybetmiş sınırlı kaynakla makale yazılmaz!
  6.11. Problemin ya da araştırma sorularının açık, anlaşılır ve değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlayacak biçimde ifade edilmesi
  6.12. Literatür taramasının kısa fakat bütünlük içinde sunulması
  6.13. Atıf yapılan kaynakların özenle seçilmesi; en geçerli, en önemli ve en uygun kaynakların seçilmesi
7) Yöntem
  7.1. Araştırmada tercihi edilen yöntem ve niçin bu yöntemin tercih edildiği
  7.2. Çalışma grubu/evren/örneklem
    7.2.1. Çalışma grubunun nasıl seçildiği
    7.2.2. Çalışma grubunun sayısı
    7.2.3. Neden bu grubun seçildiği
  7.3. Değişkenler
    7.3.1. Bağımlı değişken/ler, bağımsız değişken/ler, kontrol değişken/leri
  7.4. Pilot çalışmalar/ön uygulamalar; nasıl gerçekleştirildiği ve sonuçlara bağlı olarak araştırmada ne tür uyarlamalar yapıldığı
  7.5. Veri toplama araçları ve materyaller
    7.5.1. Kavramsal yapı
    7.5.2. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, istatistiksel özellikleri
    7.5.3. Başka biri tarafından geliştirilmiş ise; kim tarafından nasıl geliştirildiği
  7.6. İşlemler/prosedürler
    7.6.1. Tam olarak ne yapıldığının kronolojik sıra içinde ayrıntılı tanımı
  7.7. Verilerin analizi
    7.7.1. Verilere dayalı olarak oluşturulan değişkenlerin nasıl hesaplandığı, uç değerlerin ve eksik verilerin nasıl değerlendirildiği
    7.7.2 Kullanılan istatistiksel yazılım ve sürüm no
    7.7.3. İstatistiksel teknikler
    7.7.4. Yaygın olarak kullanılan istatistikler için atıf kullanılmayabilir, fakat daha az kullanılan istatistikler için atıf kullanılmalı ve ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır
    7.7.5. Farklılık/anlamlılıkların test edildiği olasılık (p) düzeyi
8) Bulgular
  8.1. Bulgular ve tartışma aynı başlık altında verilebilir
  8.2. Bulgular ve tartışma aynı başlık altında veriliyorsa, ikisi birbirine karıştırılmamalıdır
  8.3. Sonuçları destekleyen kanıtlar tablo, grafik ya da metin halinde sunulabilir
  8.4. Tablo sayısı en fazla 6-7 olmalıdır
  8.5. Tabloların biçim olarak uygunluğunu derginin son birkaç sayısında kullanılan benzer tablolar ile karşılaştırarak kontrol ediniz
  8.6. Araştırma sorusunu cevaplamada hangi bulgular önemli
  8.7. Bulgular araştırma sorularının izlediği sıraya paralel olarak sunulur
  8.8. Yalnızca araştırma soruları ile ilgili olan bulgular sunulur
  8.9. Bulguları sunmak için hangi formatın (tablo, grafik ya da metin içinde) uygun olduğuna karar verin
  8.10. Tablo ya da grafik kendi başına anlamlı ve anlaşılabilir olmalıdır
  8.11. Tablo ya da grafikte sunulan veriler metin içinde tekrarlanmamalıdır
  8.12. Tablo ya da grafikler metin içinde belirtilmeli ve ilgili metinden hemen sonra sunulmalıdır
  8.13. Sonuçlar tabloların ya da grafiklerin yorumu niteliğinde olmalıdır
9) Sonuç/Tartışma ve Öneriler
  9.1. Giriş kısmında sorulan soruların cevapları ile birlikte ilgili literatürde bu cevapları destekleyen/desteklemeyen bulgulara atıf yapılmalıdır
  9.2. Araştırma sorusuna verilen cevabı desteklemeyen bulguların açıklanması
  9.3. Araştırmanın özgünlüğünü gösteren kanıtlar
  9.4. Bulguların diğer araştırmaların bulguları ile uyumu/farklılığının açıklanması
  9.5. Beklenmedik bulgular, sonuçlar
  9.6. Bulguların geçerliğini ve genellenmesini etkileyecek sınırlılıklar
  9.7. Araştırmanın önemini gösteren çıkarımlar
  9.8. Öneriler
10) Başlık ve alt başlıklar
  Makalenizin başlık ve alt başlıklarını APA yazım stiline göre biçimlendiriniz.
11) Kaynaklar
11) Kaynaklar  
  11.1.

Kitap, tek yazarlı metin içinde
Metin içinde
Atıf: (Balcı, 2000) ya da Balcı (2000)
Doğrudan alıntı: (Balcı, 2000, s. 42)
Kaynakçada
Chunn, M. (1997). Seven voices: Tales of madness and mith. Auckland, New Zealand: PEP.
Balcı, A. (2000). Örgütsel sosyalleşme: Kuram strateji ve taktikler. Ankara: Pegem A.

 
  11.2.

Kitap, iki yazarlı metin içinde
Atıf: (Şimşek ve Yıldırım, 2005).
Doğrudan alıntı: (Şimşek ve Yıldırım, 2005, s. 45)
Kaynakçada 
Beck, D. A., & Heynes, A. P. (2002). Managing diversity in the classroom. Washington, DC: New Age Printing. 
Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

 
  11.3. Kitap, 3-5 yazarlı metin içinde
Metin içinde
Metin içinde ilk atıf: (Beck, Sales, Walter ve Heynes, 2002)
Daha sonraki atıflar: (Beck ve diğ., 2002)
Kaynakçada 
Beck, C. A. J., Sales, B. D., Walter, M. D., & Heynes, A. P. (2002). Managing diversity in the classroom.Washington, DC: New Age.
 
  11.4. Kitap, 6 ve daha fazla yazarlı metin içinde
Metin içinde
İlk atıf dahil olmak üzere: (Beck ve diğ., 2002)
Kaynakçada 
Beck, D. A., Sales, B. S., Walter, M. D., Heynes, A. P., Jones, C., & Adams, N. (2002). Managing student behavior.Washington, DC: New Age.
 
  11.5. Editörlü kitap metin içinde
(Karip, 1996) 
(Roedino, 1990)
Kaynakçada
Karip, E. (Ed.). (2007). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi. 
Roedino, H. L. (Ed.) (1990). Everyday memory functions. Hillsdale, NJ: Stings.
 
  11.6. Editörlü kitapta bölüm metin içinde
(Bjork, 1989) 
(Sezgin, 2007)
Kaynakçada 
Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger III & F. I. M. Craik (Eds.). Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Sezgin, F. ( 2007). Ölçme ve değerlendirmede temel istatistiksel işlemler. İçinde, E. Karip (Ed.). Ölçme ve değerlendirme (ss. 273-305)Ankara: Pegem Akademi.
 
  11.7. Online kitap metin içinde
(O’Keefe, 1999)
Kaynakçada 
O’Keefe, E. (1999). Egoism & the crisis in Western values. Available from http://www.onlineoriginals.com/ showitem.asp?itemID=135, 17/07/2008 tarihinde alındı.tarihinde alındı.
 
  11.8. Tez metin içinde
(Begg, 2001)
(Şirin, 1998)
Kaynakçada 
Begg, M. M. (2001). Dairy farm women in the Waikato 1946-1996: Fifty years of social and structural change (Unpublished doctoral dissertation). University of Waikato, Hamilton, New Zealand.
Şirin, H. (1998). Özel dershanelerin genel görünümü ve öğrenci görüşleri (Ankara ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.  
 
İletişim |
©2014 - Sitede bulunan içerik internette ücretsiz olarak bulunan kaynaklardan derlenmiş, ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Kaldırılması istenen yayın(lar) için lütfen mail gönderiniz.