Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kent ve Toplum

Dergi hakkında bilgi.

 

Yazı Düzeni
Yazılar değerlendirmeye alınmak üzere e-mail olarak gönderilir.   Metinler bilgisayar ortamında tek satır aralığı,  sağ ve sol sayfa kenarlarında 3 cm. boşluk bırakarak yazınız.  Yayın kurulunca kabul edilmeyen yazılar iade edilmez. Yazının hakem ve editörler tarafından okunması kolay olmalıdır; yazım ve kaynak yanlışlarının dikkatli bir biçimde kontrol edilmesi gereklidir. Satır sonunda sözcük ayırmayınız. Türkiye Türkçesindeki yazılarda Türk Dil Kurumu yazım ve noktalama kuralları geçerlidir.

Başlık Sayfası
Her yazının ilk sayfasında başlık, yazar(lar)ın ad(lar)ı, yazarın görev yaptığı kurum, başlığın kısa adı bulunmalıdır. Şekil ve tabloların sayısı da belirtilmelidir.

Tam adres
Yazarın tam adresi posta koduyla birlikte başlık sayfasının altında verilmelidir. Lütfen telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi de ekleyiniz.  
 
Yazıyla birlikte, Türkçe özet (150-200 kelimelik) ve İngilizce başlıklı İngilizce özet (150-200 kelimelik) yazılmalıdır.
Her bir özetin altına beş adedi aşmayan anahtar kelimeler / keywords teslim edilmelidir.

Yazılarda Tablo ve şekiller var ise numara verilmeli, başlıklar tablo ve şekillerin üzerinde yer almalı kaynaklar ise tablonun altına yazılmalıdır.

Kaynaklara yapılan göndermeler dipnotlar yerine, metin içinde açılan ayraçlarla belirtilmelidir. Ayrıca içindeki bilgiler sırasıyla şöyle olmalıdır. Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numaraları. Örneğin:
 …kaynak bulunmuştur (Aykaç, 1999; 77-28).
 …Keleş (1998a: 43-72; 1986b: 666-695) belirtilmelidir.

Kaynakçada uyulması gereken biçim kuralları
 Metinde gönderme yapılan bütün kaynaklar, Kaynakça başlığı altında ayrı bir sayfada, alfabetik sıraya göre gösterilmelidir.

 Örnekler aşağıdaki verilmiştir:

Tek yazarlı kitap ya da makale

Kaynakçada: KELEŞ, Ruşen (2002), Kentleşme Politikası, 7. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara.
Metin içindeki yollamada: (Keleş, 2002: 113).

 Kaynakçada:  Lakoff G, Johnson M. (1980) Metaphors We Live By. Chicago and London: The University of Chicago Press.
Metin içindeki yollamada: (Lakoff, 1980: 28).

Kaynakçada: YİNANÇ, Refet (1994), “70. yılda Atatürk ve Cumhuriyet”, Kurtuluş Savaşına Yön Verenler, Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, no. 2, Ankara, 3–12.
Metin içindeki yollamada: (Yinanç, 1994: 4).

İki yazarlı kitap ya da makale:

Kaynakçada: ÖRTEN, Remzi, KARAPINAR, Aydın (2002), Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara.
Metin içindeki yollamada: (Örten ve Karapınar, 2002: 56).

Kaynakçada: ÇEVİK, Ferhan, YALÇIN, Yeliz (2003),“İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) İçin Zayıf Etkinlik Sınaması”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C . 5, S. 1, 21-36.
Metin içindeki yollamada: (Çevik ve Yalçın., 2003: 24).
İkiden çok yazarlı kitap ya da makale:
Kaynakçada: KELEŞ İhsan, METİN Hatice, SANCAK ÖZKAN Hatice (2005), Çevre Kalkınma ve Etik Alter Yayınları, Ankara.
Metin içindeki yollamada: (Keleş vd., 2005: 45).

Derleme içinde makale:
Kaynakçada: İSBİR, Eyüp G (2003),“Bir Bölge Planlaması Örneği Olarak Doğu Anadolu Projesi (DAP)”, Kamu Yönetimi Seçme Yazılar içinde, (der. Burhan Aykaç. Hikmet Kavruk), Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Yay., Ankara, ss. 50-67.
Metin içindeki yollamada: (Arıcı, 2003: 32).Yazarı belli olmayan resmi ve özel yayınlar, raporlar vb.:
Kaynakçada: DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (2000), Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara
Metin içindeki yollamada: (DPT, 2000: 74).
İnternet kaynakları:
Kaynakçada: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI (2000), “Aylık İstatistikler”, http://www.hazine.gov.tr/yayin.htm (Erişim Tarihi: 12.04.2004)
Metin içindeki yollamada: (Hazine Müsteşarlığı, 2000).
Tezler:
Kaynakçada: KAVAL, Hasan.(1985), Banka İşletmelerinde Maliyet Bilgi Sistemi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
Metin içindeki yollamada: (Kaval, 1985: 13).

 

Bildiri :
Kaynakçada:
SARAÇOĞLU, Bedriye (1997),“Gümrük Birliğine Geçiş Sürecinde Türkiye'nin İhracat Potansiyeli ve Rekabet Gücü", MPM III. Verimlilik Kongresi, Ankara.
Metin içindeki yollamada: (Saraçoğlu, 1997: 47).


Belirtilen kurallara uymayan yazılar, gerekli düzeltmelerin yapılması için geri gönderilebilir. Yazının yayınlanması halinde derginin 2 kopyası yazara ücretsiz gönderilecektir.

Telif Hakkı
Yayımlanması kabul edilmiş yazılar derginin telif hakkı olur ve yayıncının yazılı izni olmadan tamamı veya bir kısmı her hangi yolla çoğaltılamaz.

Başka kaynaklardan alınmış resim, tablo v.b. şeylerin çoğaltılması için gerekli iznin sağlanması yazarın sorumluluğundadır.