Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

 

1

 

Makalenin başlığı metne uygun kısa ve açık ifadeli olmalı, büyük harflerle satır başından başlayarak yazılmalı ve bütün başlıklar kalın (bold) olmalıdır.

3

 

Yazılar, kaynaklar, tablo ve şekiller ile birlikte en az 2 en çok 15 sayfa olmalıdır. Gerektiğinde yayın kurulu bu sayıyı arttırabilir.

5

 

Dipnot vermek gerektiğinde rakam veya yıldız (*) kullanılmalıdır. Dipnot her sayfanın altına ana metinle bir çizgiyle ayrılarak yazılmalıdır.

7

 

Eserin bölümleri mümkün ise: "Özet, metin, teşekkür (gerekli ise) ve kaynaklar" düzeninde olmalıdır.

 

Özet
Yazarın adından sonra iki aralık verilerek yazılır. 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde yabancı dilde (İngilizce, Fransızca ya da Almanca) ve Türkçe yazılmalıdır. Özette problem durumu, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler ayrı başlıklar altında verilmelidir.

Örn.

Problem Durumu: Bu çalışmanın amacı …………

Yöntem: Bu çalışma ……………..

Bulgular: Yapılan araştırmalar sonucunda………

Sonuç ve Öneriler: Elde edilen bulgular ışığında …………

 

Metin
Sunulan çalışmanın özlü anlatımı olup gerektiğinde birtakım numaralandırılmış alt bölümlerden oluşabilir. Örneğin; Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç veya Giriş, Teorik Eserler, Deneysel Çalışmalar, Tartışma ve Sonuçlar gibi. Metin yazımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Makale yazımında, okuyucunun, çalışmanın her aşamasını anlama ve değerlendirmesine imkân tanıyacak bir anlatım ve plâna uyulmalıdır.

b-

c-

 

Ele alınan konu veya problemin mevcut alanyazındaki yeri, sonucunda amaçları açıklama ve destekleme bağlamında sunulmalıdır. Problem ile seçilen araştırma yöntemi arasında bağ kurulmalıdır.

e-

 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler bir bütünlük içinde sunulmalıdır.

g-

 

Sonuçların yorumları, varsa alanyazındaki diğer kaynaklarla değerlendirilmelidir.

 

Yazım
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi’ne sunulacak makaleler "Publication Manual of the American Psychological Association" nın (American Psychological Association, 2001) 5. baskısında tarif edilen APA' ya uygun olarak hazırlanmalıdır. Türkçe metinlerin imlâları Türk Dil Kurumu' nun yayımladığı İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
Makaleler Türkçe veya İngilizce ile yazılabilir.

b-

 

100 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce Özet yazılmalıdır. Ayrıca makaleler için amaç, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerini içeren en az 750, en fazla 1000 kelimeden oluşan (yazım kuralları çerçevesinde en fazla 2 sayfa olacak şekilde) Geniş İngilizce Özet (Extended Abstract) hazırlanmalıdır.
Makalede 3-6 arası anahtar kelime verilmelidir.

e-

 

 

 

a-

 

Bir Kurum Tarafından Yayımlanmış Kitap:T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı. (1996). Millî Eğitim ile İlgili Bilgiler. Ankara: Ders Aletleri Yapım Merkezi Matbaası.

c-

 

 

Tezler:

Doktora Tezi: Kıldan, A. O. (2008). Yapılandırmacı yaklaşıma göre okulöncesi öğretmenlerine verilen hizmet içi eğitimin öğretmen-çocuk ve öğretmen-ebeveyn ilişkilerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yüksek Lisans Tezi: Uluman, M. (2009). Sınıf içi durum belirleme tekniklerine (S.İ.D.B.T) dayalı öğretimin öğrencilerin ölçme ve değerlendirme dersine ilişkin yeterlilikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

e-

 

Çeviri Kitap: Spring, J. (2010). Özgür Eğitim. (çev. Ayşen Ekmekçi) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

g-

 

Web Sitesi: Bulunması gereken bilgiler:

* İnternet belgesinin yazarı veya sorumlusunun adı (soyadı, adı).

* Belgenin internet yayınına sunulma veya en son güncellenme tarihi (parantez içinde).

* İnternet belgesinin adı.

* İnternet adresi (<üçgen ayraç içinde>).gen ayra

* Yazar(lar)ın internet sayfasına eriştikleri en son tarih (parantez içinde).

 

 

a-

b-

 

3 nüsha halinde (İkisi yazar isimsiz, biri yazar isimli) A4 kâğıda bastırılmış eser ile birlikte eserin bulunduğu disket veya CD dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Yazışma adresine elektronik posta adresi de eklenmelidir.

d-

 

Makalenin dil kurallarına uygun olmasının sağlanması yazarına aittir.

f-

 

Dergiye gönderilecek makaleler için yazışmalar, "Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 37200/KASTAMONU" adresine yapılabilir. Yazışmalar için kefdergi@kastamonu.edu.tr veya dergiksef@gmail.com e-posta adreslerinden biri de kullanılabilir.

h-

 

Dergiye gönderilen makaleler ister yayınlansın isterse yayınlanmamış olsun iade edilmez.