Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

YAZIM KURALLARI / AUTHOR GUIDELINES

Başlık: En çok 12 kelime olmalıdır. Çalışmanın ilk sayfasında sayfaya ortalanmış biçimde koyu(bold) ve büyük harflerle yazılmalı, başlığın hemen altında başlığın İngilizce karşılığı koyu ve küçük harflerle tekrarlanmalıdır.

 

Yazar Adı : Başlığın hemen altında yazarın ad ve soyadı 10 punto ile koyu olarak ve sağa dayalı şekilde yazılmalı, birden çok yazar varsa ad, soyadları sırasıyla yazılmalı; görev unvanı, makaleye olan katkıları, iletişim bilgileri ve e-posta adresleri italik olarak bir yıldızla soyadına ilintilendirilerek, ilk sayfanın altında dipnot biçiminde verilmelidir.

 

Özet: Başlık ve yazarların isimlerinin hemen altında 10 punto ile sola yaslı olarak makalenin amacını, metodolojisini, bulgularını ve katkısını ortaya koyan en çok 250 kelimelik bir “Özet” yer almalıdır. Özetin hemen altında koyu 10 punto ile sola yaslı olarak en az üç, en fazla beş adet “Anahtar Kelimeler” yer almalıdır. Anahtar kelimelerin her birisi büyük harfle başlamalıdır.

 

Türkçe özet ve anahtar kelimelerin hemen altında İngilizce özet (Abstract), ve anahtar kelimeler (Keywords) aynı kurallara uyularak yazılmalıdır. Açıklamalar veya teşekkür notları dipnot şeklinde yazılabilir. Dipnotlar 9 punto olarak yazılacaktır.

 

Makale Metni: Gönderilen çalışmalar, MS Word 95 ve üstü programla, A4 boyutlu kâğıda “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılacaktır. Çalışma Giriş sayfasından itibaren 12 punto olarak, 1 satır aralıkla, başlıklar, grafik ve tablolar hariç iki yana yaslı ve paragraf başlarında “Tab” verilerek yazılmalıdır. Sayfa kenarlarından 2,5'ar cm. boşluk bırakılmalı ve giriş sayfasından itibaren sayfa numarası verilmelidir. Yazılar ortalama 8000 kelimeyi geçmemelidir.

 

Çalışmada Başlık, Türkçe ve İngilizce özetler ve anahtar kelimeler ilk sayfaya sığacak şekilde düzenlenmeli ikinci sayfa girişten itibaren başlamalıdır. Araştırmanın gelişme bölümü uygun metodoloji, analiz, bulgu, yorum ve tartışma gibi başlıklarla desteklenmeli ve sonuç bölümünde bulgular alandaki mevcut bilgi ile karşılaştırmalı biçimde yorumlanmalıdır.

 

Giriş, Gelişme, Sonuç, Kaynaklar ve Ekler başlıklarının yalnızca ilk harfi büyük olup sola dayalı ve bir “tab” verilerek yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Gelişme kısmındaki alt bölüm başlıkları koyu, ilk harfleri büyük ve sola dayalı ve bir “tab” verilmiş olarak yazılmalı ve Giriş de dahil olmak üzere 1., 2., 3., numaraları ile, alt başlıklar yine koyu, ilk harfleri büyük ve bir “tab” verilerek 1.1, 1.2, 2.1 şeklinde ve sırayla numaralandırılmalıdır. Bölüm başlık ve alt başlıklarından sonra boşluk verilmemeli, paragraf aralarında ise sadece 1 boşluk (Bir enter) verilmelidir. Formüller ve denklemler çalışmanın başından itibaren birden başlayarak numaralandırılmalı, formül veya denklemin numaraları parantez içinde yazılmalı ve satırın en sağına yaslı olmalıdır.

 

Tablolar, grafikler ve şekiller, her birisi ayrı olmak üzere kendi içlerinde çalışma başından sonuna kadar sırasına göre numaralandırılmalı (Tablo 1:, Şekil:1 ve Grafik 1: gibi), iki noktadan sonra koyu ve ilk harfler büyük olacak biçimde isimlendirilmelidir. Tablo, grafik, şekil ve haritaların başlıkları üstte ve ortalanmış olarak yer almalıdır. Tablo, grafik, şekil ve haritalar bir yerden alınmışsa hemen altında 9 punto ile kaynak verilmelidir. Tabloların tamamı kenarlıklı (1/2 nk) ve gölgelendirilmemiş olmalıdır (dolgu rengi ve deseni içermemelidir). Tablonun içindeki tanımlayıcı metinler koyu puntoda olmalı, veri içerenlerde koyu (bold) kullanılmamalıdır. Tabloların içinde yine Times New Roman kullanılmalı, tablonun sayfaya sığmaması gibi bir sorun olmadıkça, tablo içerinde 12 punto kullanılmalıdır. Sayfalar mümkün olabildiği ölçüde bir sayfada iki tablo veya iki grafik olmayacak biçimde düzenlenmeli ve açıklamalarının ilgili tablo, grafik veya şekil ile aynı sayfada olmasına özen gösterilmelidir. Aralarında hiçbir açıklama olmaksızın peş peşe iki tablonun, grafiğin, şeklin ya da bunların bir karmasının bir sayfada bulunmaması gerekmektedir.

Kaynak Gösterme: birebir veya aynen atıflarda sayfa numarası muhakkak verilmelidir. Metin içinde dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalıdır. Alternatif durumlar aşağıda gösterilmiştir:

 

Tek yazar olduğu durumlarda

………...olacağı iddia edilmiştir (Levitt, 1983:101).

 

Aaker (1996a:23)’ın vurduladığı gibi ………

 

Çift yazar olduğu durumlarda:

.………ortaya çıkmıştır (Gumpert ve Drucker, 1992).

 

Strauss ve Corbin (1998:52)’in de önerdiği gibi…

 

Çok yazar olduğu durumlarda:

……….bilinmektedir(Batra vd., 1996:122; Zeithaml vd., 1996:46).

 

Hair vd. (1998)’nin yöntemi benimsenmiş ve ……..

 

 

 

Kaynakça: Kaynakça makalenin bittiği yerden başlamalı, alfabetik sıraya göre sıralanmalı, 10 punto olarak, satırlar arasında boşluk verilmeden, “tek” satır aralığı ile aşağıda belirtilen formata uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

Kitap için örnek:

 

Aaker,D (1996a), Building Strong Brands, Free Press, New York.

 

Strauss, A ve Corbin, J. (1998), Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd edition, Sage Publications, London.

 

Kitap bölümü için örnek:

 

Calabrese, F.A. (2005), "The early pathways: theory to practice – a continuum", in Stankosky, M. (Ed.), Creating the Discipline of Knowledge Management, Elsevier, New York, NY, pp. 15-20.

 

Makale için örnek:

Capizzi, M.T. and Ferguson, R. (2005), "Loyalty trends for the twenty-first century", Journal of Consumer Marketing, Vol. 22 No. 2, pp. 72-80.

 

Levitt, T (1983), “The Globalisation of Markets”, Harvard Business Review, Vol.May-June. No.3, pp. 92-102.

 

Yayınlanmış Kongre Bildirisi için örnek:

Jakkilinki, R., Georgievski, M. ve Sharda, N. (2007), "Connecting destinations with an ontology-based e-tourism planner", in Information and communication technologies in tourism 2007 proceedings of the international conference in Ljubljana, Slovenia, 2007, Springer-Verlag, Vienna, pp. 12-32.

 

Yayınlanmamış Kongre Bildirisi için örnek:

Aumueller, D. (2005), "Semantic authoring and retrieval within a wiki", paper presented at the European Semantic Web Conference (ESWC), 29 May-1 June, Heraklion, Crete, available at: http://dbs.uni-leipzig.de/file/aumueller05wiksar.pdf (accessed 20 February 2007).

 

Rapor için örnek:

Moizer, P. (2003), "How published academic research can inform policy decisions: the case of mandatory rotation of audit appointments", working paper, Leeds University Business School, University of Leeds, Leeds, 28 March.

 

Karabayır, C. (2009), Alcoholic and Non Alcoholic Beverages, Published Report by IGEME, İhracatı Geliştirme Merkezi, www.igeme.org.tr/Assets/sip/tar/Beverages-09.pdf

 

Yazarı Bilinen Gazete haberi için örnek:

Castle, B. (2005), "Introduction to web services for remote portlets", available at: http://www-128.ibm.com/developerworks/library/ws-wsrp/ (accessed 12 November 2007).


Yazarı Bilinmeyen Gazete haberi için örnek:

Daily News (2008), "Small change", 2 February, p. 7.

 

Elektronik kaynaklar:

Castle, B. (2005), "Introduction to web services for remote portlets", available at: http://www-128.ibm.com/developerworks/library/ws-wsrp/ (accessed 12 November 2007).


 

NOT: Yayın şartları ve yazım kurallarında zamanla değişiklikler olabilir. Makaleyi göndermeden önce dergimizin internet adresindeki güncel yayın ve yazım şartlarını kontrol ediniz.