Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

YAYIN İLKELERİ

1. hakemli” bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayımlanır.2. Dergiye gönderilecek makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Ayrıca makale ile birlikte yazar(lar) tarafından KSÜ web sayfasında yer alan 3.

Bütün ana bölüm başlıkları büyük; alt bölüm başlıkları ilk harfler büyük olacak şekilde koyu; ikincil alt başlıklar ilk harfler büyük olacak şekilde koyu-italik olarak yazılmalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıklarına numara konulmamalıdır.

0,5 cm içeriden başlamalıdır. Yazılım marjları A4 boyutundaki kağıda, üstten 6 cm, sağdan 4,5 cm, üst bilgi için 5 cm boşluk bırakılacak şekilde olmalıdır.

7.

Metin içinde: (Öktem, 1999: 71)Öktem, Niyazi (1999), Devlet ve Hukuk Felsefesi Akımları, Der Yayınları, İstanbul.

Metin içinde: (Van de Walle, 1999: 25) İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Kaynakçada: Weiss, Linda ve Hobson, John M. (1995), Devletler ve Ekonomik Kalkınma, (Çev.

Hall, Stuart ve Held, David (1995), "Yurttaşlar ve Yurttaşlık", Yeni Zamanlar 1990'larda Politikanın Değişen Cephesi, (Der. Hall, Stuart – Jacques, Martin), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss.47-68.

c)

Metin içinde: (Miller vd., 1994: 131)Miller, David - Coleman, Janet – Connolly, William – Ryon, Alan (1994), Blackwell'in Siyasal Düşünce Ansiklopedisi, (Çev. Bülent Peker-Nevzat Kıraç), Ümit Yayınları, Ankara.

Makaleler için de aynı sistematik izlenecektir.

Metin içinde: (Çitci, 1998: xii)

e) Yazarsız/kolektif yayınlar:

Kaynakçada: TODAİE (1991), Kamu Yönetimi Araştırması–Genel Rapor, TODAİE, Ankara.f)

Metin içinde: (Erer, 1963: 219)

i) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki yollamalar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, açılı parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.

Kaynakçada: Hiro, Philip (1988) “Politics Lebanon: Lebanase Voting Again”, IPS World News, http:www.oneworld.org/ips2 (10.02.2000).

Metin içinde: (todaie.gov.tr, 1999)

Göndermeler dışındaki açıklamalar dipnot olarak ilgili sayfa altında belirtilmelidir.8. Bilgisayar ortamında yazılmış makalelerin dört nüsha bilgisayar çıktısı, Microsoft Office 2003 şartlarında kopyalanmış ve dosya adı belirtilmiş bir Cd ile birlikte gönderilmelidir. Makalenin yaklaşık 100’er sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özeti, yine İngilizce ve Türkçe olarak, dahil edileceği disiplin ya da alan ile işlediği konuyu doğrudan gösterecek 3-5 anahtar sözcük metne eklenmelidir.9. Eserde yer alacak her türlü şekil, grafik, harita ve fotoğraflar bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. 10. Yazarlar, kısa mesleki öz geçmişlerini, iletişim adreslerini ve telefon/faks numaraları ile varsa e-posta adreslerini bildirmelidirler. Öz geçmiş bilgileri, yazarın kurum adresini, akademik ve/veya yönetsel unvanını, çalışma alanlarını içermeli ve yaklaşık 30-40 kelimeden oluşmalıdır.

12. Dergiye gönderilen makaleler Yayın Kurulunca ön incelemeden geçirilmekte ve uygun bulunanlar hakemlere gönderilmektedir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilmekte ve bu karar yazara bildirilmektedir. Basımı uygun bulunan makalelerin, derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar vermektedir. Yazar, bu karar konusunda da bilgilendirilmektedir.

Sosyal Bilimler Dergisi açıklamasıyla KSÜ Personeli için 15 TL; Üniversite dışı başvuranlar için 30 TL yatırarak banka dekontunu eserlerine eklemiş olarak başvuru yapmalıdırlar.

ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki yazım kurallarına uymayan öneriler değerlendirmeye alınmayacaktır.