Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda en az iki kere yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların bütün yayın haklarına KAÜİİBF Dergisi sahip olur. Daha önce ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özü yayınlanmış çalışmaların bu özelliği mutlaka belirtilmelidir.

Yazım kuralları

   1. Dergiye gönderilen yazılar Türkçe ve İngilizce olabilir.
   2. Yazılar 25 sayfayı geçmemelidir.
   3. Sayfa yapısı: Üstten 6,5 cm, alttan 5 cm, sol ve sağ kenarlardan ise 4,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Times New Roman karakterinde 11 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
   4. Başlık 14 punto ve koyu karakterde “ortalı” olarak yazılmalıdır.
   5. Başlıktan sonra iki satır boşluk bırakılıp yazar unvan ve adı ortalı olarak yazılmalıdır. Yanına yıldız konularak dipnot çizgisinin altına Yazarın (varsa) kurumu ve e-mail adresi yazılmalıdır.
   6. Yazar adından sonra 2 satır boşluk bırakılıp en az 70, en çok ise 150 kelimeden oluşan özet yazılmalıdır. Özetler 10 punto ve italik yazılmalıdır. Özetin altında en fazla 5 adet anahtar kelime yer almalıdır. Bir satır boşluk bıraktıktan sonra benzer şekilde İngilizce özete ve anahtar kelimelere yer verilmelidir.
   7. Başlıklar ondalık sistemle numaralandırılmalı ve büyük harflerle, alt başlıklar ise (yalnızca ilk harfleri büyük olmak üzere) küçük harflerle yazılmalıdır. Örneğin:

   1. SİGARANIN ZARARLARI
   1.1.Sigaranın Sağlığa Zararları
   1.2.Sigaranın Çevreye Zararları

   8. Tablo, şekil ve çizelgeler 1, 2, 3, …. Şeklinde sıralandırılmalı, tablo ve çizelgelerin numarası ve ismi üstte, şekillerin numara ve isimleri ise şeklin altında yer almalıdır.
   9. Dergi yayın kuruluna ulaşan yazılar, öncelikle içerik, sunum, yayım kuralları vd. yönlerden incelenir ve daha sonra değerlendirilmek üzere isimsiz olarak konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen görüşler doğrultusunda yazının doğrudan veya kısmen düzeltilerek yayımlanmasına veya reddine karar verilir ve sonuç yazar(lar)a bildirilir. Düzeltme istenen yazıların, en geç bir ay içinde yayın kurulu sekreterliğine ulaştırılması gerekir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen yazıların yayınlanması sonraki sayılara kalabilir.
  10. Kaynak belirtme parantez içi sistemle yapılmalıdır. Sıralama şu şekilde olmalıdır; yazarın soyadı, tarih ve sayfa numarası ( Kaplan, 2007:45). Aynı yazarın aynı yıla ait birden fazla eserinden faydalanılıyorsa; (Klaus, 2008a : 23) şeklinde sınıflama yapılmalıdır.
  11. Yazıda kullanılan tüm kaynaklara, kaynakça bölümünde ayrıntılı olarak yer verilmelidir. Diğer taraftan yararlanılan makale veya bildirinin (yayınlandığı dergi veya kitapta) hangi sayfa aralığında yer aldığı da belirtilmelidir. Örnek:

Malhotra, Y. (2000) “Knowledge Assets in the Global Economy: Assestment of National Intellectual Capital”, Journal of Global Information Management, 8(3), 5-15 gibi.

  12. Yazılar, yayın kuruluna 3 (üç) kopya, ayrıca CD’ye kayıtlı olarak gönderilmeli; bir kopya hariç, hakemlere gönderilecek iki kopyaya yazar ad ve soyadı yazılmamalıdır. Yazının bir sureti kau.iibf.dergi@gmail.com adresine gönderilmelidir. Yazar(lar)ın ad-soyad ve yazışma adres(ler)i ayrı bir A4 kağıdında kopyalara eklenmelidir. Formata uygun makalelerin şu adrese gönderilmesi gereklidir: