Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1. İletişim Dergisi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin altı aylık periyotlarla yayınlamış olduğu, akademik ve bilimsel nitelikli hakemli bir dergidir.

2. Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması yada yayınlanma aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Ancak bu kural; toplantı, sempozyum veya kongre gibi etkinliklerde bildiri olarak sunulmuş ancak basılmamış çalışmalar için geçerli değildir. Ayrıca yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilmiş, özet niteliğindeki çalışmalar İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi'ne kabul edilmemektedir (27.3.2009 tarihli yayın kurulu kararı).

3. Çalışmalar, A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne, üst, alt, sağ ve sol taraftan 2.5 cm. boşluk bırakılarak, 10 punto harf karakterleriyle, Times New Roman fontu kullanılarak ve Word 6.0 veya daha üzeri bir kelime işlemciyle yazılmalıdır. Satır aralık ölçüsü olarak 1,5 aralık ölçüsü kullanılmalıdır.

4. Çalışmalar 4500 - 8250 sözcük arasında olmalı ve sayfa numaraları sayfanın altında ve ortada yer almalıdır.

5. Yazar/yazarların adları çalışmanın başlığının hemen altında sağa bitişik şekilde verilmelidir. Ayrıca yıldız dipnot şeklinde (*) yazarın unvanı, kurumu ve e-posta adresi sayfanın en altında dipnotta belirtilmelidir.

6. Çalışmalar, 5 nüsha halinde sunulmalıdır. İlk nüshada yazar/yazarların adları verilmeli, diğer 4 nüsha ise ad belirtilmeden teslim edilmelidir. Çalışmalar, 3.5 inçlik 1.44 DOS formatlı diskete kaydedilmiş olmalıdır. Disketin üzerindeki etikette kullanılan program, dosya adı ile yazarın adı açıkça belirtilmelidir.

7. Giriş bölümünden önce 180-200 sözcük arasında çalışmanın kapsamını, amacını, ulaşılan sonuçları ve kullanılan yöntemi özetleyen yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) özet yer almalıdır. Ayrıca yabancı dildeki özete yazıldığı dilde başlık eklenmelidir. Yabancı dillerdeki çalışmalara ise Türkçe özet hazırlanmalıdır. Özetlerin altında çalışmanın içeriği hakkında bilgi veren yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) ve Türkçe üç anahtar sözcük yer almalıdır.

8. Çalışmaların başlıca şu unsurları içermesi gerekmektedir: Başlık, Türkçe özet ve anahtar sözcükler; yabancı dilde başlık, özet ve anahtar sözcükler; bölümler, dipnotlar ve kaynaklar.

9. Çalışmanın giriş bölümü "1. GİRİŞ" şeklinde belirtilmelidir. Alt bölümler her bölüm içinde bölüm numarası kullanılarak, "1.1", "1.2" şeklinde numaralandırılmalıdır. Araştırma yazılarında sorunsalın betimlendiği ve çalışmanın öneminin belirtildiği GİRİŞ bölümünü "AMAÇ VE YÖNTEM", "BULGULAR", "TARTIŞMA VE SONUÇ", "SON NOTLAR" "KAYNAKLAR" ve "TABLOLAR VE ŞEKİLLER" gibi bölümler takip etmelidir. Derleme ve yorum yazıları için ise, çalışmanın öneminin belirtildiği, sorunsal ve amacın somutlaştırıldığı "GİRİŞ" bölümünün ardından diğer bölümler gelmeli ve çalışma "TARTIŞMA VE SONUÇ", "SON NOTLAR", "KAYNAKLAR" ve "TABLOLAR VE ŞEKİLLER" şeklinde bitirilmelidir.

10. Çalışmalarda tablo, grafik ve şekil gibi göstergeler ancak çalışmanın takip edilebilmesi açısından gereklilik arz ettiği durumlarda, numaralandırılarak, tanımlayıcı bir başlık ile birlikte verilmelidir. Demografik özellikler metin içinde verilebilecek veriler, ayrıca tablolar ile ifade edilmemelidir.

11. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanan yazılar aşağıda belirtilen posta adresine gönderilmeli yada elden teslim edilmelidir.

12. Dergimize yurtdışından gönderilecek çalışmaların posta dışında, elektronik posta ile de yollanması gerekmektedir.

13. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin tüm nüshalarına bir kapak sayfası konulmalıdır. Bu kapak sayfasında; makalenin tam adı, yazar veya yazarların bağlı bulundukları kurum ve unvanları, kendilerine ulaşılabilecek adresler, cep, iş ve faks numaraları ve e-posta adresleri yer almalıdır.

14. Yazarın makalesinin yayınlanmasına izin verdiğine dair imzalı bir belgenin makale ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilecek belgenin metni şu şekilde olmalıdır:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü,
Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığı'na,

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından basılacak olan İletişim Fakültesi Dergisi'nin .... sayısında bulunan "............................." başlıklı makalemin Üniversiteler Yayın Yönetmeliği hükümlerine göre basılmasına müsaade ediyorum.
Unvan, Ad/Soyad
İmza
15. Kurallar dahilinde dergimize yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların her türlü sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

16. Yayın kurulu ve hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, metin üzerinde bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.

17. Yayınlanmasına karar verilen çalışmaların, yazar/yazarlarının her birine istekleri halinde dergi gönderilir.

18. Dergiye gönderilen çalışmalar yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.

19. Yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunan makalelerin telif hakkı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne aittir; başka bir yerde yayınlanamaz. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

POSTA İLE BAŞVURU HALİNDE YAZILARIN GÖNDERİLECEĞİ POSTA ADRESİ: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Dergisi, İletişim Fakültesi, Besim Ömer Paşa Mahallesi, Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa sok, 34452, Beyazıt-İstanbul

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:
iletisimdergi@istanbul.edu.tr

KAYNAK GÖSTERİMİ
1. Tüm göndermeler metin içinde sırasıyla yazarın soyadı, tarih ve gerekiyorsa sayfa numaraları yazılarak (Soyad,tarih:sayfa aralığı) şeklinde verilmelidir. Aynı kaynaklara yapılan göndermelerde de bu yöntem uygulanmalı ve "a.g.e.", "ibid.", "op.cit." gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır. Yayın tarihi olmayan eserler için "tarih yok" anlamında "n.d." kısaltması kullanılır.

2. Yazarın adı metinde geçmiyorsa ve kitaba atıf yapılıyorsa, yazarın soyadı ve tarihi verilmelidir (Homans, 1962), (Sartori,n.d.)gibi.

3. Yazarın adı metinde geçmiyor ve belli sayfaların verilmesi söz konusuysa, yazarın soyadı, tarih ve sayfa numaraları verilmelidir(Homans, 1962: 175), (Sartori, n.d.: 25-30) gibi.

4. Yazarın adı metinde geçmiyor ve birbirini takip etmeyen sayfalar söz konusuysa, yazarın soyadı, tarih ve sayfa numaraları ayrı ayrı verilmelidir(Homans, 1962: 175,233) gibi

5. Yazarın adı metinde geçiyorsa ve kaynaklar bölümünde bu yazarın bir eseri mevcutsa sadece sayfa numarası verilir(175) gibi.

6. İki yazarlı göndermelerde her iki yazarın da soyadı yazılarak verilmelidir (Alemdar ve Erdoğan, 1994: 139)gibi.

7. Yazarlar ikiden fazlaysa ilk yazarın soyadından sonra "ve diğerleri" anlamında "et al.", ibaresi kullanılmalıdır (Christians et al., 1993: 115)gibi.

8. Birden fazla kaynağa yapılan göndermeler noktalı virgülle ayrılmalıdır (İnceoğlu, 1994: 152; Aktan, 1992: 117; Bilginer, 1998: 73) gibi.

9. Bir yazarın aynı tarihli birden çok çalışması kaynaklarda yer alıyorsa, bu çalışmaları birbirinden ayırt etmek için "a,b,c,..." ibareleri kullanılmalı ve bu kullanım gerek metin içinde kaynak gösterme sırasında gerekse kaynaklar bölümünde yer almalıdır (Ortaylı, 1983a: 998) (Ortaylı, 1983b: 135) gibi.

10.Bir çalışmadan doğrudan bir alıntı yapılmıyorsa, sadece düşünceye atıf yapılıyorsa yazarın soyadı yazılıp, parantez içinde çalışmanın yayın tarihi verilir.

İnceoğlu (1994) 'na göre ..........
........................ İnceoğlu (1994), ....................gibi.

11.Metin içindeki alıntılar için çift tırnak kullanılmalıdır. 40 kelimeyi aşan alıntılar, tırnak işaretleri kullanılmadan girintili paragrafta ve ana metne göre bir küçük punto ile verilmelidir. Alıntı içinde vurgulanan sözcükler ise tek tırnak ile verilmelidir. Kitap, film isimleri gibi özel nitelemeler italik harfler ile, yazarın vurgu yapmak istediği sözcükler ise tek tırnakla belirtilmelidir.

12. Metin içinde numaralandırılan notlar metnin sonunda, numara sırasına göre ve kaynaklar bölümünden hemen önce verilmelidir.

KAYNAKLARIN DÜZENLENMESİ

Tek Yazarlı Kitap
Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yayın yılı). Kitabın adı. Basım yeri: Yayıncı

Tanör, B. (1992).Osmanli-Türk Anayasal Gelişmeleri. İstanbul: Der Yayınları.

İki Yazarlı Kitap
Birinci yazarın soyadı, adının baş harfi. & ikinci yazarın soyadı, adının baş harfi. (yayın yılı). Kitabın adı. Basım yeri: Yayıncı

Alemdar, K. & Erdoğan, I. (1998). Başlangıcından Günümüze İletişim Kuram ve Araştırmaları. Ankara: MY Yayınları.

3- 6 Yazarlı Kaynak
Birinci yazarın soyadı, adının baş harfi, ikinci yazarın soyadı, adının baş harfi., üçüncü yazarın soyadı, adının baş harfi., dördüncü., yazarın soyadı, adının baş harfi., beşinci yazarın soyadı, adının baş harfi. & altıncı yazarın soyadı, adının baş harfi. (yayın yılı) Kitabın adı. Basım yeri: Yayıncı.

Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A. & Harlow, T. (1993). The Importance of Stability of Self-esteem. New York: Springer.

Yazarı Altıdan Fazla Olan Kaynak
Birinci yazarın soyadı, adının baş harfi., ikinci yazarın soyadı, adının baş harfi., üçüncü yazarın soyadı, adının baş harfi., dördüncü yazarın soyadı, adının baş harfi., beşinci yazarın soyadı, adının baş harfi., altıncı yazarın soyadı, adının baş harfi., et al. (yayın yılı) Kitabın adı. Basım yeri: Yayıncı

Harris, M., Karper, E., Stacks, G.,Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., et al. (2001). Clinical Training in Serious Mental Illness. Washington DC:.S

Çeviri Kitap
Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yayın yılı). Kitabın adı. Çevirenin adı soyadı (Translated by). Basım yeri: yayıncı. (The original book's date of publish).


Halimi, S. (1999). Düzenin Bekçileri. Yaman Aksu & Fügen Eryılmaz (Translated by). İstanbul: Evrensel Yayınları. (Original Book Published in 1991).

Derleme Kitaptan Makale/Bölüm
Yazarın Soyadı, adının baş harfi. (yayın yılı). Bölüm adı. Editörün veya Derleyenin adı soyadı (Edited by), Kitabın adı(Bölümün sayfa numaraları) Basım yeri: Yayıncı.

Van Dijk, T. A. (1999). Söylemin Yapilari ve Iktidarin Yapilari. Mehmet Küçük (Edited by), Medya, Iktidar, Ideoloji(82-95). Ankara: Ark Yayınları.

Hakemli Dergiden Makale
Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yayın yılı). Makalenin adı. Derginin adı, sayı, makalenin yayınlandığı sayfalar.

Koloğlu, O. (1999). Medya - Devlet ve Sermaye. Birikim Dergisi, 117, 69-76.

Dergiden Alıntı
Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yayın tarihi). Çalışmanın adı. Derginin adı, sayı, çalışmanın yayınlandığı sayfalar.

Görmüş, A. (2006,June 23). Çevreciler "Beyaz adam gibi" algılanır hale geldi. Yeni Aktüel, 150, 46-49.

Yayınlanmamış Tez
Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yayın tarihi).Çalışmanın adı, Tezin hazırlandığı bölüm , Basım yeri: Yayınlanmamış Doktora/Yüksek Lisans Tez.

Odyakmaz, N. (2005). Medya Ekolojisi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul: Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Bildiri
Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yayın tarihi). Bildirinin adı, Sunulduğu organizasyonun adı, yer, tarih.

Arık, B. & Çağlar, Ş. (2005). The Face of Consumption Society In The Press: Life Style Journalism, 3. Uluslararası İletişim Sempozyumu, North Carolina Chapel Hill, ss. 11-13 Mayıs 2005.

İnternette Yayınlanan Dergiden Makale
Yazarın soyadı, adı. (makalenin yayın tarihi). Makale adı. Dergi adı, Sayı. Internetten indirilme tarihi (ay, gün, yıl), web adresi.

Berry, J. N. (1998). Educate Library Leaders. Library Journal, Nisan 3, 2000, http//www.epnet.com/ehost,

İnternetten Alıntı (web sayfası veya raporlar)
Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yayın tarihi) . Makale adı, internetten indirilme tarihi (ay, gün, yıl) web adresi

Frook, B.D. (1999).Oyun Alanlarinin Sanal Dünyada Keşfi, Eylül 25, 2004, http://www.groups.earthlink.com.
İnternette Yayınlanan Kitaptan Bölüm
Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yayın tarihi). Makale adı. Kitap adı (Bölüm numarası) web adresi

Laplace, P. (1985). Pollution and banana cream pie. In great chefs cook with chlorofluorocarbons (Bölüm 3). Temmuz 13, 2004, http://www.bamm.com.


Gazeteden Alıntı
Yazarlı
Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yayın tarihi). Çalışmanin Başlığı. Gazetenin adı, Sayı, Sayfa.

Tamer, M. (2006, Mart 3). Artik En Güçlü Silah Enerji. Millliyet Gazetesi, 15546,s. 6.

Yazarsız
Çalışmanın başlığı, yayın tarihi (yıl, ay, gün). Gazetenin adı, sayfa.

RTÜK'e frekanstan 40 milyon YTL. (2006, Mart 3). Hürriyet Gazetesi, s. 5.


Televizyon Programı veya Dizisinden Alıntı
Yapımcının soyadı, adının baş harfi (Yapımcı). (Yayınlandığı tarih). Programın veya dizinin adı. (Televizyon programı/dizisi). Yapım yeri, stüdyo veya dağıtıcı firma.

Cevizoğlu, H. (Yapımcı) (2004, Mart 25). Ceviz Kabuğu. (Televizyon Programı). İstanbul: Med Yapım.

Güven, B. (yapımcı). (2006, Haziran22). En Son Babalar Duyar. (Televizyon Dizisi). İstanbul: Mint Yapım.

Filmden Alıntı
Yapımcının soyadı, adının baş harfi. (Yapımcı) & yönetmenin soyadı, adının baş harfi. (Yönetmen). (Yapım yılı). Filmin adı. (Sinema filmi). Yapıldığı ülke: stüdyo veya dağıtıcı firma.

Goldsman, A. (Yapımcı). & Howard, R. (Yönetmen). (2006). Da Vinci Şifresi. (Sinema Filmi) ABD: Warner Bros.


Müzik Kaydı
Söz yazarının soyadı, adının baş harfi. (kopyalama tarihi). Şarkının adı (Yorumcunun adı soyadı (söz yazarından farklı biri ise). Albümün adı (kayıt ortamı (CD, Kaset, Plak v.b.)). Kayıt Yeri. Yapım firması .

Aksu, S. (1992). Yalnizlik Senfonisi (Sertab Erener tarafından yorumlanmıştır) Sakin ol (CD). İstanbul: Seyhan Müzik.


Kitap, Film, Dizi veya Program Eleştirisinden Alıntı

Eleştirmenin soyadı, adının baş harfi. ( yayın yılı). Eleştirinin başlığı. (hangi kitap, film, dizi veya programın eleştirisi olduğu). Eleştirinin yayınlandığı kitap, dergi v.b., sayı, sayfa.

Niğde, A. (1997). Medyamız. (Orhan Erinç'in Medya ve Politika kitabının eleştirisi). 4. Boyut Dergisi, sayı: 18, s: 75.