Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
                    Sosyal Bilimler Dergisi               
YAYIN KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI

•    İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi hakemli bir dergidir.
•    Dergi her akademik yılın Güz ve Bahar Dönemlerinde, en az iki sayı yayımlanır. 
•    Dergimizde yayımlanacak yazılara ilişkin koşullar aşağıdır.

YAYIN KOŞULLARI
1.    Dergide Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca  yazılmış yazılar yayımlanır.
2.    Dergiye  basılmak üzere gönderilen araştırma makalesi, tarama makalesi ve bildiri niteliğindeki yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
3.    Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır.
Bu kuralara uygun olan yazılar iki ayrı hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi halinde üçüncü bir hakeme başvurulur.
Yazıların yayımlanması için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi şarttır.
Hakem görüşü doğrultusunda yazarlardan kısaltma ve/veya düzeltme yapmaları istenebilir.
Yazılar olumlu hakem görüşleri alındıktan sonra sıraya konularak yayımlanır.
Dergide yayımlanan yazılar ayrıca elektronik ortamda aşağıdaki adreste de yayımlanır.
http://www.iticu.edu.tr/dergi/sosyal.htm
4.    Dergide yayımlanan yazıların telif hakları yazarı veya yazarları tarafından karşılıksız olarak İstanbul Ticaret Üniversitesine devredilir. Yazarlar başvuru dilekçesine ekledikleri Makale Sunum Formu’nu doldurmak ve imzalayarak telif haklarını devrettiklerini beyan etmek zorundadır.
5.    Dergiye basılmak üzere gönderilen yazılar, disketler ve CD’ler yayımlansın veya yayımlanmasın yazarına geri gönderilmez.
6.    Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarına veya yazarlarına aittir.
7.    Dergide yayımlanacak çeviri yazılarda çevirmen eserin yazarından ve/veya yayın hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayım izni almak ve bu izin belgesini yayın kuruluna iletmek zorundadır.
8.    Derginin bir sayısında bir yazarın birden fazla yazısı yayınlanmaz. Ancak ortak çalışma ürünü olan ve birden çok yazarlı çalışmalarda bu koşul aranmaz.

 
YAZIM KURALLARI
1.    Yazılar Microsoft Windows Word 6.0 veya daha üst programda yazılmalıdır.
2.    Yazılar “Times New Roman” 10 punto ile tek aralıklı yazılmalıdır.
Sayfa düzeni için üst 6 cm, alt 5 cm ve kenarlarda sağ 4,5 cm, sol 4,5 cm boşluk bırakılmalı ve her sayfa numaralandırılmalıdır.
3.    Yazının ilk sayfasında
•    Yazının başlığı sola dayanık, 12 punto koyu yazılmalıdır.(Büyük harf)
•    Başlığın alt ve sol tarafında yazarın ismi 10 punto koyu verilmelidir.
•    Yazarın bağlı bulunduğu kuruluş ve unvanı birinci sayfanın en altında 8 punto italik   olarak verilmelidir.
•    Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış 100-150 kelimelik özetler 8 punto olarak  verilmelidir. Özetler 2. sayfaya taşmamalıdır.
•    Özetin üzerindeki başlık özetin hemen üstünde, özet dilinde ve 10 punto olarak verilmelidir.
•    Özetlerin altlarında anahtar kelimeler (key words) 8 punto koyu olarak belirtilmelidir
4.    Makale metni 2. sayfadan başlamalıdır.
5.    Giriş ve Sonuç  kısımları  da  dahil olmak üzere yazının tüm bölümleri ve başlıkları numaralandırılmalı ve koyu yazılmalıdır.
Örneğin,
    1. GİRİŞ
    2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON
        2.1. Yönetim Kavramı
        2.2. Organizasyon Kavramı
        2.3……………

6.    Yazılarda yer alan tablo içermeyen bütün görüntüler (fotograf, çizim, diyagram, grafik , harita vb.) “şekil” olarak adlandırılmalıdır.
Tablo ve şekillere başlık (sıra numarası ve ad) verilmelidir.
Tablolarda başlıklar üstte, şekillerde ise başlık altta yazılmalıdır.
Tablo veya Şekillere ilişkin olası kaynak bilgileri de tablo veya şeklin altında gösterilmelidir.
Denklemlerde verilecek sıra numaraları parantez içinde ve sağ tarafta yer almalıdır.
7.    Kaynaklara göndermelerin (atıfların) gösterilmesinde yayın bilgileri, metinde parantez  içinde (yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası) sırasıyla verilmelidir. Örneğin;
•    Tek yazar; (Smith, 1989: 123),
•     İki yazarlı; (Coleman ve Berrie, 1990:124-129)
•     Çok yazarlı; (Smith vd, 1993:23-27)
•     Bir yazarın aynı yıl içinde yapmış olduğu birden fazla çalışması kaynak olarak        kullanılıyorsa; (Smith,1992 / a), (Smith, 1992 / b)
•     Aynı soyadına sahip ilk adları farklı yazarlar (R.D. Luce, 1959), (P.A. Luce, 1986)
•    Gönderme yapılan kaynaklar birden fazla olduğunda alfabetik olarak (Dinçkol, 1986; Lalik, 1998; Oğuz, 1997)
•     Bir Kurum’un veya Grup’un eseri olan yayınlara ilk defa yapılacak bir atıf için (Türk Psikologlar Derneği [TPD], 1997); bu kaynağın sonraki tekrarlarında (TPD, 1997)
•     Tarihsiz Çalışmalar’da “bilinmeyen tarih” bt olarak (Eflatun, bt)
•     Anonim yazılarda (Anonim, 1976)
 olarak verilmelidir.
8.    Yazının sonuna eklenecek Kaynakça’da  yazarlar soyadlarına göre alfabetik sıralanmalıdır.
9.    Çalışmanın içeriğinde gösterilmemiş bir kaynak esere kaynakçada yer verilmemelidir.
10.    Bir yazarın aynı yıl içinde yapmış olduğu birden fazla çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayım tarihinden sonra “a,b,c” gibi ibareler konulmalıdır. (1992 / a) (1992 / b)
11.     Kaynakça’da
•    Kitaplar
Yazar(lar)ın Soyadı ve Adının Baş harfi., (yıl),  Kitabın Adı, Basım Yeri, Yayımevi,

        Sevilengül O., (2004),Genel Muhasebe, Ankara, Gazi Kitabevi,

•    Editörlü Kitap
        Editör(ler) in Soyadı ve Adının Baş harfi.,(edt.),(Yıl),Kitabın Adı, Basım Yeri, Yayımevi,
   
    Şenyüz, K., (edt.), (2004), Takı Tasarımı, İstanbul, Urart Yayın ve Dağıtım,

•    Editörlü Kitaptan Bölüm
Yazar(lar)ın Soyadı ve Adının Baş harfi., (Yıl) Bölümün Başlığı,Editör(ler) in Soyadı ve Adının Baş harfi.,(edt.), Kitabın Adı, (Sayfa Aralığı), Basım Yeri,
Yayımevi

Arens,A.,Loebbecke.J.,(2000), The Audit Process, Elder.R.,Beasley.M.,(edts), Auditing-An Integrated Approach, (141- 217), New Jersey, Prentice Hall,

•    Dergilerdeki Makaleler
Yazar(lar)ın Soyadı ve Adının Baş harfi. (Yıl) “Makalenin Başlığı”, Derginin Adı,Cilt (Sayı), sayfa aralığı.

Ertuna. Ö., (2004), “Osmanlı ve Türkiye Ekonomilerinin Borç Bunalımı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (sayı:24), 6-22

•    Web Sitesinden Doküman
        http://www.(sitenin adı).[Gün, Ay,Yıl, WEB;]
    olarak verilmelidir.

NOT :  Dergimize yayımlanmak üzere makale gönderecek Sayın yazarların bu gösterilen yazım kurallarına uymaları zorunludur.  Ancak, bu kurallar arasında yer verilmemiş bir kaynaktan alıntı yapmak ve yaptıkları alıntıyı paragraf içinde göstermek zorunda olan yazarlar; kaynak gösterme yordamlarını aşağıdaki sitede veya kitapta bulabilirler.

* www.elyadal.org   (Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı)

* Halil Seyidoğlu, (2003) Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı, 9.Baskı, Istanbul: Güzem Can Yayınları  ( 7. ve 8. Bölüm)


12.    Yazının sonuna yazar ya da yazarların e-posta adresi eklenmelidir.

13.    Yazının bir kopyası (hard copy) ve yazıyı içeren 3,5 inç’lik disket veya CD  elden veya posta ile aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

Adres
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Ragıp Gümüşpala Caddesi 84
Eminönü 34378 İstanbul
Tel:0212 511 41 50 (107-108)
Fax:0212 511 41 69
e-mail: sosyaldergi@iticu.edu.tr

Yazılar dergi adresine elektronik postayla da gönderilebilir.


14.    Yazarlar kendilerine ait  haberleşme adreslerini veya diğer iletişim bilgilerini yayın kuruluna bildirmelidir.A4 (210x297mm)